PL EN


2012 | 1(23) | 39-54
Article title

Edukacja polonistyczna wobec integracji w klasach I-III

Authors
Title variants
EN
Polish Language and Literature Education in the face of Integration in Elementary Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostało podjęte zagadnienie relacji edukacji polonistycznej do szeroko rozumianego pojęcia integracji w odniesieniu do edukacji wczesnoszkolnej. W części wstępnej autorka referuje spory wokół terminu „integracja” oraz nauczania zintegrowanego, a także odnosi się do niejasności i nieporozumień wokół nich. Pierwsza część tekstu poświęcona jest konieczności i szczególnej roli polonistycznego (zwłaszcza językowego) kształcenia przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w kontekście wymogów integracji. Druga część to analiza możliwości wykorzystania kształcenia językowego oraz literackiego w integrowaniu wiedzy, doświadczenia i umiejętności uczniów. Autorka odnosi się przy tym do wymogów podstawy programowej, proponując praktyczne rozwiązania pomagające wcielić ją w życie. W podsumowaniu zostaje podkreślona powinna skupiać się przede wszystkim na świadomości językowej, na słowie oraz na dziele literackim. Wymiar integrujący nie może przysłonić tych najważniejszych, swoistych celów.
EN
The main problem of this article is the relation of Polish language and literature education to the idea of integration in elementary education. In the preface part of the text the author reports discussions around the idea of integration and integrated education and takes a stance on vagueness of the terms and misunderstandings around them. The first part of the article is devoted to the necessity and special role of Polish education (especially language one) of the future elementary education teachers in the context of integration demands. The second part is the analysis of possibilities of language and literature education use in the process of integration of pupils' knowledge, experience and skills. The author refers to the demands of curricular basis (podstawa programowa) and offers practical solutions that may help in its realization. In conclusion, it is stated the necessity to keep the special character of Polish language and literature education that should be focused above all on language awareness, value of words and on literary works. The integrating dimension cannot obscure these most important, peculiar aims.
Contributors
 • Katedra Edukacji Artystycznej, Instytut Nauk o Wychowaniu, Akademia Ignatianum w Krakowie
References
 • Bałachowicz J., Początkowe kształcenie zintegrowane – problemy teoretyczne i praktyczne, [w:] Renesans (?) nauczania całościowego. Współczesna dydaktyka wobec nauczania zintegrowanego, blokowego i przedmiotowego, pod red. D. Klus-Stańskiej, M.J. Szymańskiego, M.S. Szymańskiego, Warszawa 2003.
 • Cackowska M., Książka obrazkowa dla dzieci, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, pod red. D. Klus-Stańskiej, M. Szczepskiej- Pustkowskiej, Warszawa 2009, s. 312-330.
 • Czelakowska D., Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2009.
 • Dagiel M., O możliwościach pracy z tekstem literackim w perspektywie integracji, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia zintegrowanego, pod red. H. Kosętki, J. Kuźmy, Kraków 2000, s.145-149.
 • Gąsiorek K., Uczeń w wieku wczesnoszkolnym jako twórca języka, [w:] Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, pod red. B. Myrdzik, M. Karwatowskiej, Lublin 2011, s. 295-306.
 • Karbowniczek J., Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej po wprowadzeniu reformy systemu oświaty, Częstochowa 2008.
 • Kida J., Tendencja nowatorskie i integracyjne w zakresie komunikacji literackiej i kulturalnej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Edukacja wczesnoszkolna w kontekście reformy systemu szkolnego, pod red. E. Marek, R. Więckowskiego, Piotrków Trybunalski 2000.
 • Klus-Stańska D., Polska wersja integracji treści w perspektywie teorii psychologicznych, czyli dlaczego ogórek nie śpiewa?, [w:] Zreformowana wczesna edukacja – od refleksji ku działaniom nauczyciela, pod red. M. Nowickiej, Warszawa 2005.
 • Klus-Stańska D., Powtórka z oczywistości, czyli integracja to nie wszystko, [w:] Edukacja polonistyczna na rozdrożach. Spotkania z językiem polskim w klasach I-III, pod red. D. Klus-Stańskiej, M. Dagiela, Olsztyn 1999, s. 108-113.
 • Klus-Stańska D., Tworzenie znaczeń a klimat językowy lekcji, [w:] Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn 2000, s. 137-149.
 • Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 2005.
 • Kobiela E., O wartościach ilustracji w lekturach klas niższych i możliwościach percepcyjnych dzieci, „Życie Szkoły” 1987/4.
 • Mucha K., Kształcenie polonistyczne w wybranych podręcznikach I etapu edukacyjnego, [w:] Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język, pod red. H. Synowiec, Kraków 2007, s. 144-153.
 • Nowicka M., Praca z tekstem literackim dla dzieci – szansa czy przeszkoda w edukacji do innego, [w:] Światy dziecięcych znaczeń, pod red. D. Klus- -Stańskiej, Warszawa 2004.
 • Polański E., Bujak-Lechowicz J., Dziecko wobec tekstów kultury a świat wartości – ujęcie kognitywne, [w:] Dziecko-język-tekst, pod red. B. Niesporek- Szamburskiej, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2010, s. 295-304.
 • Szefler E., Nowe podejście do roli czytania i czytelnictwa współczesnego ucznia klas I-III i jego odzwierciedlenie w programach edukacji zintegrowanej, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia zintegrowanego, pod red. H. Kosętki, J. Kuźmy, Kraków 2000, s. 407-438.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-730818f1-b16f-467e-9f68-2ec54056cb1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.