PL EN


2015 | 5 | 586-593
Article title

Czy fenomenologia wystarczy? Pogranicza abstrakcjonizmu na przykładzie twórczości Marty Tomczyk

Content
Title variants
EN
Is phenomenology enough? The margina of abstract art based on Marta Tomczyk’s work
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stanowi próbę krytycznego zmierzenia komplementarności fenomenologii (nie tylko w ujęciu lévinasowskim) i możliwości jej wykorzystania podczas odkrywania i badania wyjątkowych dzieł, którymi współczesną kulturę obdarza Marta Tomczyk. Artystka, dokonując szczerej autowiwisekcji w jednym ze swoich cyklów obrazów, zaprasza odbiorcę do spotkania z Innym. Należy jednak zadać pytanie: czy fenomenologia Lévinasa, opowiadająca o spotkaniach i poznawaniu Innego, będąca tą fenomenologią, która wychodzi poza ramy Husserlowskiego myślenia, jest wystarczająca?
EN
This article is an attempt to measure the complementarity of phenomenology (not only in Lévinas’ understanding) and the possibility of using it to explore and research the exceptional works with which Marta Tomczyk has endowed modern culture. The artist, through a frank auto-vivisection in one of her cycles of paintings, invites the viewer to a meeting with the 'Other'. We need to aske whether Lévinas’ phenomenology, which tells about meeting and recognizing the 'Other', being that phenomenology that goes beyond the frames of Husserl’s thinking, is enough?
Year
Issue
5
Pages
586-593
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
References
 • Bibliografia:
 • [1] Belting H., Obraz i jego media. Próba antropologiczna, [w:] Bryl M. i in. (red.), Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, Poznań 2009.
 • [2] Duve de T., Postduchampowski ład. Uwagi o kilku znaczeniach słowa „sztuka”, „Obieg” 2008, nr 1-2.
 • [3] Heidegger M., Bycie i czas, Warszawa 1994.
 • [4] Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, Warszawa 1967.
 • [5] Ingarden R., Przedmowa, [w:] Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, Warszawa 1967.
 • [6] Ingarden R., Studia z estetyki, T. II, Warszawa 1958.
 • [7] Ingarden R., Wstęp do fenomenologii Husserla. Wykłady wygłoszone na Uniwersytecie w Oslo, Warszawa 1974.
 • [8] Krasnodębski Z., O związkach fenomenologii i socjologii. Wprowadzenie, [w:] Krasnodębski Z. (red.), Fenomenologia i socjologia, Warszawa 1989.
 • [9] Lévinas E., Inaczej niż być lub ponad istotą, Warszawa 2000.
 • [10] Lorenc I., Obraz w ujęciu fenomenologicznym i antropologicznym (Merleau-Ponty, Belting), „Fenomenologia” 2009, nr 7.
 • [11] Markowska B., Sprawiedliwość etyczna jako „bliskość pełna dystansu”: Lévinas – Derrida, „Idea – studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” 2002, T. XXI.
 • [12] Markowski A., Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2002.
 • [13] Ortega y Gasset J., Wprowadzenie do estymatyki, [w:] Ortega y Gasset J., Dehumanizacja sztuki i inne eseje, Warszawa 1980.
 • [14] Plessner H., Spojrzeć innymi oczyma, [w:] Krasnodębski Z. (red.), Fenomenologia i socjologia, Warszawa 1989.
 • [15] Płotka W., Co pojęcie pytania wnosi do naszego rozumienia fenomenologii?, „Fenomenologia” 2012, nr 10.
 • [16] Pokropski M., Cielesna geneza czasu i przestrzeni, Warszawa 2013.
 • [17] Ricoeur P., O sobie samym jako innym, Warszawa 2005.
 • [18] Scheler M., O idei człowieka, [w:] Scheler M., Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987.
 • [19] Stein E., Zadanie i metoda filozofii, „Fenomenologia” 2008, nr 6.
 • [20] Szczepańska A., Estetyka Romana Ingardena, Warszawa 1989.
 • [21] Szewczyk J., O fenomenologii Edmunda Husserla, Warszawa 1987.
 • [22] Tomczyk M., Autoreferat: „Horyzonty zdarzeń”. Próba analizy procesu twórczego.
 • [23] Tomczyk M., Chwile /10/, olej na płótnie, 90x90 cm, 2013.
 • [24] Wandelfels B., Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, Warszawa 2002.
 • [25] Załuski T., Transmedialność?, [w:] Załuski T. (red.), Sztuki w przestrzeni transmedialnej, Łódź 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-730cd908-d4bb-4a9e-8adb-5387c7202622
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.