PL EN


2013 | 4 | 3 | 183-196
Article title

Bezpieczeństwo energetyczne kraju a procesy restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego

Content
Title variants
EN
The Energy State Security and The Process of Restructuring of The Polish Power Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy realizowane w Polsce od ponad dziesięciu lat procesy restrukturyzacji polskiego sektora elektroe-nergetycznego są zgodne z zaleceniami UE w tej dziedzinie i czy zarazem służą one wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego kraju. W pierwszej części artykułu autorzy precyzują pojęcie bezpieczeństwa energetycznego w świetle zaleceń UE oraz interpretacji przyjętych w polskich dokumentach z zakresu polityki energetycznej. Następnie przedstawiają i ana-lizują przebieg procesów restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycz-nego. W analizie tej posłużono się rzadko spotykaną w polskiej literaturze i praktyce analitycznej metodą DEA (Data Envelopment Analysis). Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że przeprowadzone dotych-czas zmiany (konsolidacja sektora) nie poprawiają w znaczącym stopniu efek-tów ekonomicznych sektora. Nie prowadzą też do umacniania konkurencji na polskim rynku energii, a w ślad za tym do zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Keywords
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
183-196
Physical description
Contributors
author
 • Mgr, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
author
 • Prof. dr hab., Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, ul. J. Matejki 22/26,90-237 Łódź
References
 • 1. Aktualizacja programu realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego (przyjętego przez Radę Ministrów w dn. 28.01.2003 r.) (2005), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa.
 • 2. Arocena P. (2008), Cost and Quality Gains from Diversification and Vertical Integration in The Electricity Industry: A DEA Approach, „Energy Economics” No. 30.
 • 3. Codognet M.K., Glachant J.M., Lévêque F., Plagnet M.A. (2002), Mergers and Acquisitions in The European Electricity Sector Cases and Patterns, CERNA — Centre d’économie industrielle Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris.
 • 4. Dec T. (2010), Fuzje i przejęcia a efektywność ekonomiczna przedsię-biorstw na przykładzie sektora elektroenergetycznego, w: Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom II: Wybrane aspekty współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-kiego, Łódź.
 • 5. Doktryna zarządzania bezpieczeństwem energetycznym (2004), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 • 6. Duda M. (2004), Liberalizacja rynku a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki” nr 1.
 • 7. Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 czerwca 2003 r., dotycząca wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej, Dz. Urz. WE L 176 z 15 lipca 2003 r.
 • 8. Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 czerwca 2003 r., dotycząca wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku gazu ziemnego, Dz. Urz. WE L 176 z 15 lipca 2003 r.
 • 9. Dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, Dz. Urz. L 27 z 30 stycznia 1997 r.
 • 10. Dyrektywa 98/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 grudnia 1998 roku dotycząca wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku gazu ziemnego, Dz. Urz. UE L 204 z 22 czerwca 1998 r.
 • 11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13 lipca 2009 roku dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE, Dz. Urz. UE L 211 z 13 lipca 2009 r.
 • 12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE, Dz. Urz. UE L 211 z 13 lipca 2009 r.
 • 13. Green Paper. Towards A European Strategy for The Security of Energy Supply (2001), European Commission, Bruksela.
 • 14. Hartman R. S. (1996), The Efficiency Effects of Electric Utility Mergers: Lessons from Statistical Cost Analysis, „Energy Law Journal” Vol. 17, No. 2.
 • 15. Kowalak T. (2005), Bezpieczeństwo energetyczne — zaklęcie, wytrych czy realna kategoria, „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki” nr 6 (44).
 • 16. Kwoka J.E. (2002), Vertical Economies in Electric Power, Evidence on Integration and its Alternatives, „International Journal of Industrial Organization” No. 20 (5).
 • 17. Lessons Learned from Electricity Restructuring. Report to Congressional Requesters (2002), United States General Accounting Office GAO, Washington.
 • 18. Leszczyński T. (2009), Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej do 2030 roku, „Biblioteka Regulatora”, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa.
 • 19. Mergers and Dynamic Efficiencies (2008), „Policy Brief”, OECD, Paris.
 • 20. Obwieszczenie Ministerstwa Gospodarki z dnia 1 lipca 2005 r. Polityka energetyczna Polski do 2025 r., M.P. Nr 42 z 22 lipca 2005 r., poz. 562.
 • 21. Pareto V., Huston J.E. (1995), Realizing Value from Acquisitions, „The Electricity Journal” No. 8 (7).
 • 22. Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej (2011), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa-Wrocław.
 • 23. Program dla elektroenergetyki (2006), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • 24. Program realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego (2003), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa.
 • 25. Rozporządzenie 714/2009/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie 1228/2003/WE, Dz. Urz. UE L 211 z 13 lipca 2009 r.
 • 26. Rozporządzenie 715/2009/WE w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie 1775/2005/WE, Dz. Urz. UE L 211 z 13 lipca 2009 r.
 • 27. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 713/2009/WE z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Dz. Urz. UE L 211 z 13 lipca 2009 r.
 • 28. Statystyka elektroenergetyki polskiej (1998–2010), roczniki Agencji Rynku Energii, Warszawa.
 • 29. Tylec T. (2010), Polityka energetyczna Polski w kontekście wyzwań procesu liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej, w: Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Dach Z. (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • 30. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tekst jedn., Dz.U. 2006 Nr 89, poz. 625 z późn. zm.
 • 31. Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o likwidacji Wspólnoty Węgla Ka-miennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz o zmia-nie niektórych ustaw, Dz.U. Nr 14, poz. 89.
 • 32. Verde S. (2008), Everybody Merges with Somebody — The Wave of M&As in The Energy Industry and The EU Merger Policy, „Energy Policy” Vol. 36, Iss. 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-730d5411-b5ce-4da8-9ff5-87327b15b23e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.