PL EN


2018 | 6 | 77-93
Article title

Kęgi przynależności Przyczynek do dziejów kosmopolityki

Authors
Content
Title variants
EN
Circles of belonging. A contribution to the history of cosmopolitics
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W ramach współczesnego kosmopolityzmu mona wyróżnić dwa główne nurty stawiające sobie rozbieżne teoretyczne cele. Pierwszy z nich można intepretowć jako apologetyczną konceptualizację późnokapitalistycznych tendencji globalizacyjnych, drugi zaś jako próbę przezwyciężenia konfliktów wynikających z oporu wobec globalnej uniformizacji rozmaitości form życia społecznego. Opozycyjność obu tych celów jest odpowiedzialna za istotne rozbieżności we współczesnych doktrynach kosmopolitycznych. W niniejszym artykule, który stanowi próbę ponownego odczytania wybranych momentów w dziejach starożytnego kosmopolityzmu, zwracam uwagę na wewnętrzne napięcia tej doktryny, które kształtowały jej rozwój w epoce starożytnej. Moim celem jest wskazanie, w jaki sposób radykalizm moralny i polityczny kosmopolityzmu cynickiego został zastąpiony na gruncie późnego stoicyzmu za pomocą umiarkowanej, gra dualistycznej koncepcji Hieroklesa, opartej na idei oikeiôsis.
EN
Within contemporary cosmopolitanism one may distinguish two main currents which aim at divergent theoretical aims. One of them may be interpreted as an intellectual conceptualization of the consequences of the economic globalization, characteristic of the late capitalism, while the other is an attempt to overcome conflicts resulting from the resistance to the global uniformization of the variety of social life. The divergent nature of these two aims is responsible for the essential tensions in contemporary cosmopolitan doctrines. In this article, which is a re-reading of selected moments in the history of ancient cosmopolitanism, I stress the internal tensions within various versions of cosmopolitanism which informed the development of this doctrine in the ancient times. My aim is to demonstrate how moral and political radicalism of the Cynic naturalist cosmopolitanism has been superseded, in the late Stoicism, by a moderate gradualist version, formulated by Hierokles on the basis of his idea oikeiôsis.
Year
Issue
6
Pages
77-93
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
 • ORCID: 0000-0002-6029-9230
References
 • Arystoteles (2001). Polityka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cyceron (1960). Mowy wybrane. Warszawa: Czytelnik.
 • Debord G. (1970). Society of the Spectacle. Detroit: Black & Red.
 • Dudley D. D. (1937). History of cynicism: From Diogenes to 6th Century. London: Methuen.
 • Foucault M. (2011). The courage of the truth (the government of self and others II). London: Palgrave Macmillan.
 • Freeman K. (1948). Ancilla to the pre-Socratic philosophers: A complete translation of the fragments in Diels, Fragmente der Vorsokratiker. Cambridge: Harvard University Press.
 • Gajda J. (1986). Prawo natury i umowa społeczna w filozofii przedsokratejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Gorgiasz (1989). O niebycie, czyli o naturze. [w:] Gajda J., Sofiści. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Kant I. (1997). Lectures on ethics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kant I. (1995). Do pokoju wiecznego. Projekt filozoficzny, [w:] O porzekadle, Toruń: Comer.
 • Laertios D. (1988). Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Warszawa: PWN.
 • MacIntyre A. (1995). Krótka historia etyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Platon (1991). Gorgiasz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Platon (2010). Państwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Platon (1958). Protagoras. Warszawa: PWN.
 • Plutarch, (1997). Żywoty sławnych mężów. Wrocław: Ossolineum.
 • Popper K. (1993). Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ramelli I. (2009). Hierocles the Stoic. Atlanta: Society of Biblical Literature.
 • Shea L. (2010). The Cynic Enlightenment. Diogenes in the Salon. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 • Sloterdijk P. (2008). Krytyka cynicznego rozumu. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-9078
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73100919-3dc7-441c-b291-f1e758335069
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.