PL EN


2014 | XCI (91)/2 | 377-396
Article title

Kobiety w organach statutowych spółek

Content
Title variants
EN
Women in statutory organs of companies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The problem of gender diversity in statutory organs of companies affects many countries The result is an ongoing debate on improving the gender balance among members of supervisory boards of companies listed on stock exchanges. In article presents legal solutions in the field of gender diversity introduced by some countries, examines the contribution of women directors to board effectiveness and presents the current situation of the world on women on boards.
Year
Volume
Pages
377-396
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Akty prawne:
 • Zielona Księga z 5 kwietnia 2011 r.: Unijne Ramy Ładu Korporacyjnego. Sygnatura COM(2011) 164, http://www.for.org.pl/upload/File/CEP_analizy/corporategovernance.pdf; stan na dzień 5.10.2013 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, COM (2012) 614 final, 2012/0299 (COD), Bruksela, 14 listopada 2012, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0614:FIN:pl:PDF; stan na dzień 2.09.2013 r.
 • Opracowania:
 • Ben-Joseph M., Gundry L., Future of work: implications for women entrepreneurs in transition economies, Women & Business 1998/3–4.
 • Bianco M., Ciavarella A., Signoretti R., Women on boards in Italy, Quaderni di finanza, październik 2011.
 • Bohdanowicz L., Kobiety w radach nadzorczych i zarządach spółek: polskie i światowe tendencje oraz wyzwania, Organizacja i kierowanie 2011/3/(146).
 • Bohdanowicz L., Obecność kobiet w organach statutowych polskich spółek publicznych: perspektywa teorii instytucjonalnej oraz teorii zasobowej, Master of Business Administration 2011/2/(112).
 • Brol J., Kosior M., Kobiecy styl zarządzania w Polsce (aspekty społeczno-ekonomiczne), Kobieta i Biznes 2004/1–4.
 • Farrell K.A., Hersch P.L., Additions to corporate boards: the effect of gender, Journal of Corporate Finance 2005/11/1−2.
 • Fisher H., Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmieniają nasz świat, Wyd. Jacek Santorski & Co, Warszawa 2003.
 • Hoogendoom S., Oosterbeek H., van Praag M., The Impact of Gender Diversity on the Performance of Business Teams: Evidence from ab Field Experiment, Management Science 2013/59.
 • Hryciuk R., Kościańska A. (red.), Gender. Perspektywa antropologiczna: Kobiecość, męskość, seksualność, t. 2, Wyd. UW, Warszawa 2007.
 • Jehm K.A., Mannix E.A., The dynamic nature of conflict: A longitudinal study of intragroup conflict and group performance, Academy of Management Journal 2001/44/2.
 • Kupczyk T., Kobiety w zarządzaniu a czynniki ich sukcesów, WSH, Wrocław 2009.
 • Nicels W., Zrozumieć biznes, Bellona, Warszawa 1995.
 • Romanowski M., Czy prawo powinno wymuszać udział kobiet w zarządach spółek, Monitor Prawa Handlowego 2011/2.
 • Rose C., Does female board representation influence firm performance? The Danish evidence, Corporate Governance: An International Review 2007/15.
 • Rosener J.B., Przywództwo i paradoks płci, [w:] Walsh M.R. (red.), Kobiety, mężczyźni i płeć, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003.
 • Storvik A., Teigen M., Women on Board. The Norwegian Experience, Friedrich Ebert Stiftung 2010.
 • Watson E., Kumar K., Michaelsen L., Cultural Diversity’s Impact on Interaction Process and Performance: Comparing Homogenous and Diverse Task Groups, Academy of Management Journal 1993/36/3.
 • Williams R.J., Women on Corporate Boards of Directors and their Influence on Corporate Philanthropy, Journal of Business Ethics 2003/1.
 • Wiśniewska–Szałek A., Płeć w miejscu pracy – rola kobiet we współczesnym zarządzaniu, [w:] Przybyła M. (red.), Zarządzanie –kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy, Wyd. AE, Wrocław 2007.
 • Woolley A.W. i in., Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups, Science Magazine 2010/330.
 • Strony internetowe:
 • Ahern K., Dittmar A., The Changing of the Boards: The Impact of the Firm Valuation of Mandated Female Board Representation, http://webuser.bus.umich.edu/adittmar/NBD.SSRN.2011.05.20.pdf; stan na dzień 10.11.2013 r.
 • Davis M., Women on boards, luty 2011. http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/business-law/docs/w/11-745-women-on-boards.pdf; stan na dzień15.12.2013 r.
 • Kobieta i biznes, Kolegia SGH [w:] H. Brdulak, Wpływ zarządzania różnorodnością na konkurencyjność przedsiębiorstwa: analiza raportów instytucji finansowych i firm consultingowych – wybrane aspekty, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/publikacje/Documents/Kobieta_2013.pdf; stan na dzień 25.03.2014 r.
 • Równowaga płci w biznesie, http://ec.europa.eu/polska/news/130419_kwoty_pl.htm; stan na dzień 20.01.2014 r.
 • Vinnicombe S., Singh V., The Female FTSE Index, Cranfield School of Management, Cranfield 2003, http://www.som.cranfield.ac.uk/som/dinamic-content/research/documents/ft2008.pdf; stan na dzień 10.03.2014 r.
 • Wieruszewski R., Sękowska-Kozłowska K., Ocena w sprawie dopuszczalności stosowania kwot płci w zarządach spółek w świetle postanowień prawa międzynarodowego, http://www.rownoscplci.pl/uploads/pdf/1131300840.pdf; stan na dzień 17.12.2013 r.
 • Dokumenty:
 • Analiza McKinsey & Company z 2007 r. Women matter; Catalyst, The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender, New York 2004.
 • Credit Suisse, Global Wealth Report 2012, http://www.thefinancialist.com/wp-content/uploads/2012/10/2012-GlobalWealthReport-.pdf; stan na dzień 18.12.2013 r.
 • Komisja Europejska, baza danych na temat udziału kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm; stan na dzień 11.12.2013 r.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010–2015 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491: FIN:pl:PDF; stan na dzień 6.11.2013 r.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków , COM(2012) 614 final – 2012/0299 (COD), http://www.infor.pl/dzienniki-unii-europejskiej,seria-C,rok,2013,nr,133.html; stan na dzień 24.03.2014 r.
 • Raport Komitetu Równych Szans Kobiet i Mężczyzn Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Kobiety a kryzys gospodarczy i finansowy z dnia 8 kwietnia 2010 r., http://www.rownoscplci.pl/uploads/pdf/1131300840.pdf; stan na dzień 26.01.2014 r.
 • Reier S., In Europe, women finding more seats at the table, The New York Times, 22 marca 2008, http://www.nytimes.com/2008/03/22/business/worldbusiness/22director.html?pagewanted=all&_r=0; stan na dzień 29.12.2013 r.
 • Rysa na europejskim szklanym suficie: Parlament Europejski poparł wniosek legislacyjny Komisji w sprawie kobiet w zarządach spółek, European Commission – IP/13/1118 20/11/2013, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1118_pl.htm; stan na dzień 20.03.2014 r.
 • Sprawozdanie na temat inicjatyw Komisji Europejskiej w obszarze wymiaru sprawiedliwości, 106/2013, Bruksela, październik 2013 r.
 • Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. 40% udziału kobiet we władzach spółek, 94/2012, Bruksela, 14 listopada 2012 r., http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/defaultopisy/296/4/1/094.pdf; stan na dzień 11.01.2014 r.
 • Women on Boards in Europe. From a Snail’s Pace to a Giant Leap?, European Women’s Lobby Report on Progress, Gaps and Good Practice 2012.
 • Working Paper The Quota instrument: different approaches across Europe, European Comission’s Network to Promote Women in Decision-making in Politics and the Economy, 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73110312-8810-4c38-8f73-d6d548372363
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.