PL EN


2020 | 18 | 21-42
Article title

Rekruci z gminy Siemień w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej

Content
Title variants
EN
Recruits from the Siemień commune in the Russian army during the First World War (1914-1918)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejsza publikacja, złożona z dwóch części, przedstawia mieszkańców gminy Siemień powołanych do służby w armii carskiej. Pierwsza część stanowi ogólne podsumowanie zebranego materiału, druga część stanowi zaś kwintesencję tematu, gdyż prezentuje z imienia i nazwiska mieszkańców gminy Siemień – żołnierzy armii Imperium Rosyjskiego. Utworzona w 1867 roku gmina Siemień w powiecie radzyńskim obejmowała 16 miejscowości. Były to wsie Siemień, Tulniki, Wola Tulnicka, omyków, Wólka Siemieńska, Łubka (Łupka), Przymus, Sewerynówka, Gródek, Kopicha (Brwinów), Władysławów, Nadzieja, Juliopol, Działyń, Wierzchowiny i Amelin. Materiały archiwalne pochodzące z archiwów rosyjskich, dostępne w projekcie „Памяти героев Великой войны 1914–1918  годов” (gwar.mil.ru) oraz akta Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej stanowią podstawowe źródło wiedzy na temat poborowych z gminy Siemień. Możemy z nich dowiedzieć się o miejscu zamieszkania, stanie cywilnym, wieku, wyznaniu, przynależności pułkowej, a także w niektórych przypadkach o poziomie wykształcenia. Na podstawie powyższych źródeł udało się ustalić z imienia i nazwiska 142 mieszkańców gminy Siemień, którzy służyli w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej
EN
This publication, consisting of two parts, presents the inhabitants of the Siemień commune appointed to serve in the tsarist army. The first part is a general summary of the collected material, the second part is the quintessence of the topic, because it presents the name of the inhabitants of the commune of Siemień - soldiers of the army of the Russian Empire. Established in 1867, the Siemień commune in the Radzyń poviat included 16 towns. These were the villages of Siemień, Tulniki, Wola Tulnicka, Pomyków, Wólka Siemieńska, Łubka (Łupka), Przymus, Sewerynówka, Gródek, Kopich (Brwinów), Władysławów, Nadzieja, Juliopol, Dzialyn, Wierzchowina and Amelin. Archival materials from Russian archives, available in the project “Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов” (gwar.mil.ru) and the files of the District Court in Biała Podlaska constitute the basic source of knowledge about conscripts from the commune of Siemień. We can learn about their place of residence, marital status, age, religion, regimental affiliation, and in some cases about the level of education. Based on the above sources, it was possible to determine from the name and surname 142 residents of the Siemień commune who served in the Russian army during the First World War.
Year
Volume
18
Pages
21-42
Physical description
Dates
published
2020
References
  • Chlebowski B., Siemień, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. X, s. 544.
  • Bosko M., Rekruci z powiatu radzyńskiego w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej w świetle akt Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej z lat 1919-1931, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 16, cz. 2, str. 357-379.
  • Górak A., Latawiec K., Administracja rosyjska powiatu radzyńskiego (1867-1918), [w:] Ziemia Radzyńska, t. IV, red. A. Gątarczyk, A. Górak, Radzyń Podlaski 2016, s. 207-210.
  • Górak A., Latawiec K., Powiat radzyński 1909, [w:] Ziemia Radzyńska, t. IV, red. A. Gątarczyk, A. Górak, Radzyń Podlaski 2016, s. 398-399.
  • Legieć J.,  Ewidencja poborowych i rezerwistów w Królestwie Polskim w latach 1874-1914, [w:] Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, pod red. A. Góraka, K. Latawca i D. Magiera, Lublin-Siedlce 2011.
  • Legieć J., Powszechny obowiązek służby wojskowej w armii carskiej jako element polityki rusyfikacyjnej w Królestwie Polskim, [w:] Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli, red. L. Michalska-Bracha i M. Korybut-Marciniak, Warszawa 2013.
  • Legieć J., Organizacja pomocy dla rodzin żołnierzy armii rosyjskiej w czasie I wojny światowej, [w:] Od Rosji po Bliski Wschód, red. D. Rogut, Zelów 2010, s. 49.
  • Legieć J., Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii rosyjskiej w latach 1874-1913, Kielce 2013.
  • Legieć J., Służba wojskowa, [w:] Ziemia Radzyńska, t. IV, red. A. Gątarczyk, A. Górak, Radzyń Podlaski 2016.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73184b40-2970-4875-921a-9fc35878f6cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.