PL EN


2015 | 3 (782) | 59-65
Article title

Realizacja planów sprzedaży w firmach ubezpieczeniowych

Title variants
EN
Competition of Sales Plan In Insurance Companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na realizację planów sprzedaży mają wpływ nie tylko tradycyjne czynniki, czyli cena i jakość oferowanych usług, ale także czynniki utrwalające i pogłębiające lojalność klientów, udogodnienia dla kontaktów klientów z firmą oraz renoma firmy. Implikacje praktyczne wyników badań, wskazują na konieczność zwracania uwagi przez zakłady ubezpieczeń w procesie realizacji planów sprzedaży, także na dodatkowe czynniki, które łącznie ten proces wspomagają. Implikacje społeczne z kolei, odnoszą się do konieczności rozwijania dwukierunkowych kanałów komunikacji z klientem, gdyż w ten sposób zakłady ubezpieczeń mogą z jednej strony, lepiej poznawać i realizować potrzeby klientów, a z drugiej łatwiej realizować swoje plany sprzedaży
EN
The implementation of sales plans have an impact not only traditional factors, that is the price and quality of services, but also factors refresher and deepen customer loyalty, facilities for customer contacts with the company, and the reputation of the company. Practical implications of the results of the study indicate the need to pay attention by insurance companies in the process of implementing sales plans also additional factors that collectively support this process. Social implications, in turn, refer to the need to develop two-way channels of communication with the customer, because in this way insurers can on the one hand and to know better meet the needs of customers and on the other to facilitate their sales plans.
Contributors
  • dr Andrzej Grzebieniak, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-731ec680-f7d0-43ef-886c-bc36a0d2a47c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.