PL EN


2017 | 27 | 2 English Online Version | 61-78
Article title

The Status of the Provincial Inspector of Monuments in Civil Proceedings in the Light of Act on the Preservation and Maintenance of Monuments

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article presents considerations with regard to the status of the provincial inspector of monuments in civil proceedings. The entitlements of this public authority in respect of monument protection are set out in article 95 of the Act on the preservation and maintenance of monuments. The legislator, in a rather concise and imprecise manner, defines the status of the inspector in civil proceedings. Despite the cardinal importance of this regulation, it provides ground for a great deal of debate.
Contributors
author
 • John Paul II Catholic University of Lublin
References
 • Aniukiewicz, Tomasz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, KatarzynaKarwecka, Aleksandra Klich, and Tomasz Radkiewicz. Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016.
 • Barut-Skupień, Barbara. Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym. Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014.
 • Berutowicz, Włodzimierz. Zasada dyspozycyjności w postępowaniu cywilnym. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze, 1957.
 • Błaszczak, Łukasz. “Wprowadzenie historyczne. Pojęcie i funkcja postępowania cywilnego.” In Postępowanie cywilne, edited by E. Marszałkowska-Krześ. Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013, 3–6.
 • Bodio, Joanna. “Interes prawny a interes publiczny prokuratora wytaczającego powództwo w trybie art. 7, 57 i 189 k.p.c.” Palestra 1–2 (2015): 50–59.
 • Broniewicz, Witold, Andrzej Marciniak, and Ireneusz Kunicki. Postępowanie cywilne w zarysie. Warsaw: LexisNexis, 2014
 • Cioch, Paweł, and Joanna Studzińska. Postępowanie cywilne. Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016.
 • Drela, Monika. “Dobro kultury jako przedmiot ochrony prawno rzeczowej.” Państwo i Prawo 11 (2002): 56–65.
 • Flejszar, Radosław. Zasada dyspozycyjności w postępowaniu cywilnym. Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016.
 • Gajda-Roszczynialska, Katarzyna. “Udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione jako stron w procesie cywilnym a kryterium interesu prawnego – zagadnienia wybrane.” Polski Proces Cywilny 3 (2015): 356–82.
 • Golat, Rafał. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz. Kraków: Zakamycze, 2004.
 • Gredka, Iwona. “Prawnoprocesowe narzędzia ochrony zabytków w świetle ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.” In Prawo ochrony zabytków, edited by K. Zeidler, 441–50. Warsaw: Wolters Kluwer – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.
 • Gwoździewicz, Paulina. “Ograniczenia prawa własności zabytków.” Roczniki Administracji i Prawa (2009): 111–30.
 • Jakubowski, Olgierd. “Wykorzystanie unormowań art. 95 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do walki z przestępczością przeciwko dziedzictwu narodowemu – propozycje rozwiązań.” Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 8 (2011): 45–52.
 • Jendrośka, Jan. “Uczestnicy na prawach strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym.” Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 143, no. 857 (1985), 103–8.
 • Jodłowski, Jerzy, Zbigniew Resich, Jerzy Lapierre, Teresa Misiuk-Jodłowska, and Karol Weitz. Postępowanie cywilne. Warsaw: Wolters Kluwer, 2016.
 • Mokry, Józef. Czynności procesowe podmiotów dochodzących ochrony praw w postępowaniu cywilnym. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993.
 • Płaszowska, Renata. “Organizacja organów ochrony zabytków.” Przegląd Prawa Publicznego 6 (2016): 97–107.
 • Rylski, Piotr. “Ochrona interesu publicznego w postępowaniu cywilnym – przyczyny, przejawy, skuteczność.” In Interes publiczny a interes prywatny w prawie, edited by T. Giaro, 69–96. Warsaw: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
 • Schmidt, Piotr. “Organizacja organów ochrony zabytków jako antywartość systemu prawnej ochrony zabytków.” In Antywartość w prawie administracyjnym, edited by A. Błaś. Warsaw: Wolters Kluwer, 2016, 214–228.
 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz. Edited by A. Ginter and A. Michalak. Warsaw: Wolters Kluwer, 2016.
 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz. Edited by M. Cherka. Warsaw: Wolters Kluwer, 2010.
 • Waligórski, Marian. Zarys polskiego procesu cywilnego. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1952.
 • Waszkiewicz, Robert. „Zadania gmin w dziedzinie ochrony dóbr kultury.” Annales UMCS 39 (1992): 317–24.
 • Zalasińska, Katarzyna. Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce. Warsaw: Wolters Kluwer, 2010.
 • Zieliński, Andrzej. Postępowanie cywilne. Kompendium. Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014.
 • Zeidler, Kamil. „Gmina, powiat, samorząd województwa jako składowe systemu ochrony dziedzictwa kultury.” Gdańskie Studia Prawnicze 34 (2015): 182–95.
 • Zeidler, Kamil. Prawo ochrony dziedzictwa kultury. Warsaw: Wolters Kluwer, 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73235be3-bd76-45f4-af60-8a4886e5787c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.