Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 96 | 119-128

Article title

Ewolucje strukturalne w sektorze banków spółdzielczych w latach 1996-2011

Authors

Title variants

EN
Structural Evolution in the Cooperative Banking Sector in the Years 1996-2011

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W latach 1996-2011 bankowość spółdzielcza podlegała silnym przeobrażeniom strukturalnym, zmieniając się z bankowości niszowej w bankowość uniwersalną. Procesy te były zbliżone ze zmianami zachodzących w krajach UE i pozaeuropejskich. Ponad dwukrotnie zmniejszyła się liczba banków (z 1.394 do 574), ale jednocześnie zwiększyła się liczebność sieci placówek (z 1.136 do 4.0201). Konsolidacja przyczyniła się do poprawy kapitalizacji banków, poziomu bezpieczeństwa ich działania. Średnia wartość wskaźnika adekwatności kapitałowej wzrosła z 8,8% do 13,4%. Wyższe kapitały własne umożliwiły im obsługę kredytową większych przedsiębiorstw. Wejście Polski do UE, poprawa koniunktury, a następnie światowy kryzys finansowy wpłynęły na reorganizację struktury portfela kredytowego banków spółdzielczych istotnie zwiększając w nim udział kredytów dla przedsiębiorstw i osób prywatnych oraz zmniejszając udział kredytów dla rolników indywidualnych.
EN
In the period 1996-2011 the co-operative banking sector was the subject of a strong structural transformation, evolving from niche banking to universal banking. These processes were similar to changes taking place in the EU and beyond. The number of banks has decreased more than half (from 1394 to 574), but the size of the branch network increased (from 1136 to 4020). Consolidation has helped to improve the capitalization of banks, and the level of security of their actions. The average value of the capital adequacy ratio increased from 8.8% to 13.4%. Higher equity loans allowed them to service larger companies. Polish accession to the EU, the economic recovery and the global financial crisis resulted in the reorganization of the structure of cooperative banks' loan portfolio significantly increasing the share of loans to companies and individuals, and reducing the share of loans to farmers.

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • 1. Alexopoulos Y., Goglio S., 2009: Deregulation and Economic Distress: Is There a Future for Financial Co-Operatives?, Euricse Working Papers No. 001/09 (http://euricse.eu/en/publications/working-papers?page=4)
 • 2. Babu J., Selkhar M., 2012: The Emerging Urban Co-Operative Banks (UCBS) In India: Problems and Prospects, Journal of Business and Management, vol. 2, Issue 5 (July-Aug. 2012), s. 01-05.
 • 3. Ferri G., 2008: Why cooperative banks are particularly important in a time of credit crunch, European Association of Co-operative Banks, EACB Research Papers no. 01/2008, (http://www.eacb.eu/en/research_library.html).
 • 4. Komisja Nadzoru Bankowego, 2006: Banki spółdzielcze w Polsce, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa.
 • 5. Kornasiewicz A., 2001: Polski sektor bankowy 1989-2000. Osiągnięcia i niepowodzenia. Zeszyty BRE Bank - CASE, nr 52, 7-14.
 • 6. Kozak S., 2010: Stabilność i dochodowość banków spółdzielczych w Polsce w czasie kryzysu rynków finansowych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 4 (53), s. 252-263.
 • 7. Orzeszko T., 1998: Banki Spółdzielcze w Polsce. Ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. Poznań.
 • 8. Piętka J., 1995: Krótki zarys historii polskiej spółdzielczości bankowej, Bank Spółdzielczy, Warszawa, nr lipiec/1995.
 • 9. Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2011 r. Warszawa 2012, Narodowy Bank Polski.
 • 10. Sytuacja finansowa banków. Synteza. Warszawa, Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego, edycje w latach 1999-2011.
 • 11. Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. Warszawa, Narodowy Bank Polski, edycje w latach 2004-2006.
 • 12. Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1975, nr 20, poz. 108).
 • 13. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1989, nr 4, poz. 21).
 • 14. Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz.U. 1990, nr 6, poz. 36).
 • 15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939).
 • 16. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. 2000, nr 119, poz. 1252).
 • 17. Zawojska A., Siudek T., 2005: Do Cooperative Banks Really Serve Agricultural Sector in Poland?, International Congress of European Association of Agricultural Economists, August 23-27, 2005, Copenhagen, Denmark (http://ageconsearch.umn.edu/handle/24479).

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-73333daf-08c1-4234-9cc4-946bcb46df18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.