PL EN


2010 | 13 | 45-67
Article title

Projekt ustawy o majątku i finansowaniu kościołów i innych związków wyznaniowych w Republice Czeskiej z 2008 r. w świetle obowiązujących umów konkordatowych z państwami postkomunistycznymi

Authors
Content
Title variants
EN
A Proposal of the 2008 Act on the Property and Financing of Churches and Religious Denominations in the Czech Republic in the Light of the Binding Concordat Agreements with Post-Communist States
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia propozycje ustawowe dotyczące uregulowania kwestii majątkowych i finansowania kościołów i związków wyznaniowych przygotowane przez rząd Republiki Czeskiej w 2008 roku, w szczególności w zestawieniu z umowami konkordatowymi obowiązującymi między Stolicą Apostolską i krajami postkomunistycznymi. Artykuł zwięźle omawia istniejące w tym zakresie regulacje począwszy od roku 1918 (od powstania Czechosłowacji) i dokładnie opisuje historię tworzenia i debatę na temat propozycji ustaw dotyczących majątku kościołów i związków wyznaniowych. Artykuł skupia się także na analizie proponowanych rozwiązań i dokonuje ich porównania z istniejącymi umowami konkordatowymi z państwami postkomunistycznymi w określonych obszarach: rodzaje rozwiązań prawnych (prawo państwowe, konkordaty, umowy z innymi kościołami), rozwiązania w zakresie majątku (połączenie ograniczonego zwrotu dóbr z określoną rekompensatą finansową), finansowanie pośrednie i bezpośrednie kościołów, korzyści podatkowe. Pomimo, że zaproponowane rozwiązania prawne zostały odrzucone przez specjalną komisję (utworzoną przez Izbę Deputowanych parlamentu Republiki Czeskiej w czerwcu 2008 roku) w trakcie jej ostatniego posiedzenia w marcu 2009 roku, można stwierdzić, że z jednej strony proponowane prawo znajduje odzwierciedlenie w demokratycznych standardach europejskich; z drugiej strony, wypracowano pewne podstawowe aksjomaty dla potencjalnych rozwiązań ustawowych w zakresie majątku i finansowania kościołów oparte na uzgodnieniach wszystkich 17 kościołów i związków wyznaniowych w Republice Czeskiej.
EN
The article presents the proposals of the law on property settlement with churches and religious societies and on their financing prepared by the Government of the Czech Republic in 2008, especially in comparison with actual concordat agreements between the Holy See and post-communist countries. It shows shortly the existing legislation on this matter since 1918 (since the origin of Czechoslovakia), and it describes accurately the history of the formation and debating of the proposal of the law on property settlement. The main matter is the analysis of the proposed law and its comparison with actual concordat treaties with the post-communist countries in singular areas: types of juridical solution (State law, concordat agreement, treaties with other churches), property settlement (combination of a limited reinstatement of goods and of a defined financial compensation), direct and indirect financing of churches, fiscal benefits. Although the proposed law has been refused by a special commission (created by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in June 2008) during its final session in March 2009, we can state, that on the one hand the proposed law corresponds with the usual democratic European standards, on the other hand there has been founded fundamental axioms for any legal solution of the crucial problem of church property and financing, namely on the basis of common consent of all of 17 respective churches and religious societies in the Czech Republic.
Year
Volume
13
Pages
45-67
Physical description
Contributors
author
  • Palacký University in Olomouc, Univerzity Palackého, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc, Czech Republic
References
  • Cipár M., Niektoré aspekty rakúskeho a talianskeho modelu financovania cirkví, w: Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2001, Bratislava 2002.
  • Marré H., Systémy financování církví v zemích Evropské unie a v USA, „Revue pro církevní právo” 1998, nr 10-2.
  • Robbers G., State and Church in Germany, w: State and Church in the European Union, red. G. Robbers, Baden-Baden 2005.
  • Schanda B., State and Church in Hungary, w: State and Church in the European Union, red.
  • G. Robbers, Baden-Baden 2005.
  • Valeš V., Restituce církevního majetku v České republice po roce 1989, Brno 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7337e938-8c79-43ac-b55b-9febb3927034
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.