PL EN


2020 | 34 | 133-146
Article title

Analiza głównych problemów i wyzwań w działalności ochotniczych straży pożarnych w województwie mazowieckim

Content
Title variants
EN
Analysis of the main problems and challenges of volunteer fire brigades in the Mazovia Region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analizy głównych potrzeb, problemów i wyzwań związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa mazowieckiego. W celu ich identyfikacji przeprowadzono badanie ankietowe, skierowane do mazowieckich jednostek OSP. Przedmiotowa analiza pozwoliła m.in. na rozpoznanie potrzeb ochotniczych straży pożarnych w zakresie poprawy wyposażenia, podnoszenia sprawności członków jednostek do prowadzenia akcji ratowniczych oraz zebranie informacji na temat przygotowania jednostek do prowadzenia działań ratowniczych. Nadesłane odpowiedzi umożliwiły także ustalenie najbardziej pożądanych przez jednostki OSP form wsparcia ich działalności. Niniejszą analizę uzupełniono również o podstawowe informacje nt. Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i analizę przepisów będących podstawą działalności i finansowania ochotniczych straży pożarnych, w tym w szczególności ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
EN
The article presents the results of an analysis of the main needs, problems and challenges related to the activities of volunteer fire brigades in the Mazovia Region. The analysis is based on a survey conducted among Mazovian volunteer fire brigades. The analysis allowed for the needs of volunteer fire brigades to be identified in terms of improving equipment and the efficiency of unit members in conducting rescue operations. The survey also provided information on the preparation of units for conducting rescue operations. Finally, the answers allowed for the identification of the forms of support most needed for volunteer fire brigades activities. This study has been supplemented with basic information on the National Emergency and Fire System and an analysis of the Polish legal provisions underlying the activities and financing of volunteer fire brigades, including in particular the Act of 24 August 1991 on Fire Protection and the Act of 7 April 1989 on the Law about associations.
Year
Issue
34
Pages
133-146
Physical description
Dates
published
2020
References
 • Barański M., 2018, Obowiązki gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej [w:] Ochotnicze Straże Pożarne Zadania – Samorząd – Bezpieczeństwo, Raport z badań, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 103-114.
 • Dane Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie [stan na 13.03.2020 r.].
 • Marjański A., 2017, Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności. Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI w. [w:] M. Kopczewski, D. Sienkiewicz (red.), Bezpieczeństwo publiczne wczoraj i dziś, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta, Koszalin, s. 131-147.
 • Radkowski R., 2015, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jako element organizacji ratownictwa i ochrony ludności w Polsce, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 14, s. 37-49.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1319).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1317).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.).
 • https://www.ppoz.pl/ [dostęp: 07.02.2020].
 • https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7345,pieniadze-na-ogrodki-dzialkowe-osp-i-czyste-powietrze.html [dostęp: 13.02.2020].
 • https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7678,o-przyszlosci-osp.html [dostęp: 07.11.2019].
 • https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7886,samorzad-wojewodztwa-110-mln-zl-na-programy-wsparcia-dla-mazowszan.html [dostęp: 07.02.2020].
 • https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7986,8-mln-zl-na-srodki-ochrony-dla-mazowieckich-osp.html [dostęp: 09.04.2020].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-733cd667-3105-4e51-91a4-b85e904fa30c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.