PL EN


2015 | 1 (354) | 231-240
Article title

Wizerunek kobiety w reklamie internetowej w zależności od płci adresatów przekazu

Content
Title variants
EN
Woman’s Image in Internet Commercials Depending on the Sex of Message Addressees
RU
Имидж женщины в интернет-рекламе в зависимости от пола адресатов сообщения
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest określenie wizerunku kobiety przedstawianej w reklamach internetowych, skierowanych do rożnych grup odbiorców (kobiety i mężczyźni). Badanie polegało na analizie reklam wyświetlanych na pięciu portalach internetowych skierowanych do kobiet oraz pięciu skierowanych do mężczyzn. Na stronach kierowanych do płci żeńskiej częściej można było zobaczyć kobiety w roli nietradycyjnej. Zazwyczaj były to postacie atrakcyjne fizycznie, kobiety nowoczesne, dbające o swój wygląd oraz pewne siebie. Z kolei na portalach dla mężczyzn kobieta znacznie częściej występowała w rolach tradycyjnych. Z reguły pokazywana była jako dekoracja lub obiekt seksualny. Stereotypy na temat kobiet są powszechnie wykorzystywane w reklamach internetowych. Twórcy umieszczają w swoich przekazach symbole i stereotypy oraz wzorce zachowań pożądane w danej grupie docelowej. Artykuł ma charakter studium przypadku.
EN
An aim of considerations is to define the image of the woman presented in Internet commercials addressed to various groups of recipients (women and men). The survey consisted in an analysis of commercials displayed on the five Internet portals addressed to women and on the five ones addressed to men. On the sites addressed to females, one could more often see women in the nontraditional role. Usually they were physically attractive figures, modern women, taking care of their appearance, and self-confident. In turn, on the portals for men, the woman considerably more often appeared in traditional roles. As a rule, she was shown as a decoration or a sexual object. The stereotypes related to women are commonly used in Internet commercials. Authors of advertisements put in their messages the symbols and stereotypes as well as patterns of behaviour desired in a given target group. The article is of the case study nature.
RU
Цель рассуждений – определить имидж женщины, представляемой в интернет-рекламах, направленных разным группам получателей (женщинам и мужчинам). Изучение заключалось в анализе реклам, демонстрируемых на пяти интернет-порталах, направленных женщинам, и на пяти, направленных мужчинам. На сайтах, направляемых представителям женского пола, чаще можно было увидеть женщин в нетрадиционной роли. Как правило, это были пер- сонажи, привлекательные в физическом смысле, современные женщины, заботящиеся о своей внешности и самоуверенные. В свою очередь, на порталах для мужчин женщина намного чаще выступала в традиционных ролях. Как правило, ее показывали в качестве декора или сексуального объекта. Стереотипы в отношении женщин часто используются в интернет-рекла-мах. Их авторы помещают в своих сообщениях символы и стереотипы, а также образцы поведения, желательные в данной целевой группе. Статья имеет характер анализа конкретного случая.
Year
Issue
Pages
231-240
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Czerw A. (2004), Stereotypy płci w reklamie, „Marketing i Rynek”, nr 2.
 • Kieżel M. (1999), Stereotypy i ich wpływ na przekaz reklamowy oraz postrzeganie wizerunku marki, „Marketing i Rynek”, nr 6.
 • Mandal E. (2004), Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Plakoyiannaki E., Mathioudaki K., Dimitratos P., Zotos Y. (2008), Images of Women in Online Advertisements of Global Products: Does Sexism Exist?, “Journal of Business Ethics”, No. 83.
 • Renzetti C.M., Curran D.J. (2005), Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wojciszke B. (2010), Sprawczość i wspólnotowość, GWP, Gdańsk.
 • http://www.menshealth.pl
 • http://www.ofemini.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73414b00-70e6-4d25-8a64-57f3ebf782c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.