PL EN


2016 | 1(220) | 155-178
Article title

Skojarzenia z historyczną przeszłością oraz negatywne schematy świata społecznego a poparcie interwencji zbrojnej przeciwko Rosji

Content
Title variants
EN
How the Associations with the Historic Past and the Negative Schemas of the Social World Differentiate Support for Military Intervention against Russia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem prezentowanego badania jest poznanie psychologiczno-społecznych korelatów poparcia udziału Polski w ewentualnej militarnej interwencji NATO i UE, wspierającej Ukrainę w konflikcie z Rosją. Teoretyczną podstawę hipotez stanowią teorie schematów poznawczych oraz „ramowania” zjawisk politycznych przez media, czyli prezentację ich interpretacji przez pewne analogie historyczne. Testowano rolę negatywnych schematów świata społecznego i polityki oraz trzy różne ramy konfliktu Rosja – Ukraina. Pierwsza odwoływała się do analogii między działaniami prezydenta Rosji, Władimira Putina wobec Krymu a postępowaniem Hitlera wobec Austrii (najczęściej obecna w polskich mediach). Druga wskazywała, iż zaangażowanie Polski w konflikt między Rosją a Ukrainą przyniesie nam poważne straty i będzie nieskuteczne, tak jak zaangażowanie USA w konflikt w Wietnamie. Trzecia rama wskazywała, że Rosja nie zamierza prowadzić wojny z całym Zachodem. Badanie prowadzono metodą indywidualnego wywiadu, wspomaganego komputerem (CAPI) na reprezentatywnej losowej próbie dorosłych Polaków (N = 971). Okazało się, że najsilniejszymi predyktorami stopnia akceptacji zbrojnej interwencji są ramy ujmowania konfliktu Rosja – Ukraina. Im bardziej respondenci zgadzają się z interpretacją zawierającą analogię postępowania Putina i Hitlera, tym bardziej akceptują udział Polski w zbrojnej interwencji. Im bardziej zgadzają się z dwiema pozostałymi ramami konfliktu, tym mniej popierają nasz udział w interwencji zbrojnej. Natomiast akceptacja każdej z ram jest w odmienny sposób związana z indywidualnymi schematami świata społecznego i polityki.
EN
The aim of this study is to understand the psychological and social correlates of support for Polish participation in potential military intervention of NATO and the EU to support Ukraine in the conflict with Russia. The theoretical basis for hypotheses are the theories of cognitive schemas and the „framing” of political phenomena in the media, that means the creation of their interpretation by certain historical analogies. We tested the role of negative patterns of social and political world, and three different frames of the conflict Russia–Ukraine. The first referred to the analogy between Putin’s actions against the Crimea and Hitler’s proceedings against Austria (the one most often present in Polish media). The second indicated that the Polish involvement in the Russia–Ukraine conflict will bring Poland heavy losses and will be ineffective, similar to US involvement in the conflict in Vietnam. The third frame indicated that Russia does not intend to wage war with the whole West. The study was conducted with computer assisted personal interview (CAPI) on a representative random sample of adult Poles (N = 971). We found that the strongest predictors of the acceptance for military intervention are frames in recognition of the Russia–Ukraine conflict. The more respondents agree with the interpretation containing the analogy of conduct Putin and Hitler, the more accepting for Polish participation in military intervention they are. The more respondents agree to one of the two other frames of the conflict, the less they support Polish participation in military intervention. In contrast, the acceptance of each of the frames is related in a different way to the individual schemas of the social world and politics.
Year
Issue
Pages
155-178
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii PAN, ul. Jaracza 1, 00-378 Warszawa
author
 • Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
References
 • Adorno, Theodor, Else Frenkiel-Brunswik, Daniel Levinson i Nevitt Sanford. 1950. The Authoritarian Personality. New York: Harper.
 • Apter, David. 1997. Legitimization of Violence. New York: New York University Press.
 • Bar-Tal, Daniel. 2000. Shared Beliefs in a Society: Social Psychological Analysis. Thousand Oaks: Sage.
 • Bar-Tal, Daniel. 2007. Społeczno-psychologiczne podstawy nierozwiązywalnych konfliktów. W: K. Skarżyńska, U. Jakubowska i J. Wasilewski (red.). Konflikty międzynarodowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania. Warszawa: Academica, s. 83–116.
 • Bartels, Larry. 1995. The American Public’s Defense Spending Preferences in the Postcold War Era. „Public Opinion Quarterly” 58: 479–508.
 • Brehm, John i Wendy Rahn. 1997. Individual-level Evidence for the Causes and Consequences of Social Capital. „American Journal of Political Science” 41: 999–1023.
 • Brewer, Paul i Marco Steenbergen. 2002. All Against All: How Beliefs about Human Nature Shape Foreign Policy Opinion. „Political Psychology” 23: 39–58.
 • Christie, Richard i Florence Geis. 1970. Studies in Machiavellianism. New York: Academic Press.
 • Cichocka, Aleksandra i Agnieszka Golec de Zavala. 2011. Kolektywny narcyzm a sprawa polska. W: M. Kofta i M. Bilewicz (red.). Wobec obcych. Zagrożenia psychologiczne a stosunki międzygrupowe. Warszawa: WN PWN, s. 232–247.
 • Conners, Joan. 1998. Hussein as Enemy: The Persian Gulf War in Political Cartoons. „Press and Politics” 3: 96–114.
 • Czapiński, Janusz. 1988. Wartościowanie – efekt negatywności: o naturze realizmu. Wrocław: Ossolineum.
 • Duckitt, John. 2009. Authoritarianism and Dogmatism. W: M. Leary i R. Hoyle (red.). Handbook of Individual Differences in Social Behavior. New York: Guilford Press, s. 298–317.
 • Duckitt, John i Kirstin Fisher. 2003. The Impact of Social Threat on Worldview and Ideological Attitudes. „Political Psychology” 2: 199–222.
 • Fiske, Susan i Shelley Taylor. 2008. Social Cognition: From Brains to Culture. New York: McGraw-Hill.
 • Gamson, William. 1989. The Strategy of Social Protest. Homewood: Dorsey Press.
 • Gilovich, Thomas. 1981. Seeing the Past in the Present: The Effects of Associations to Familiar Events on Judgments and Decisions. „Journal of Personality and Social Psychology” 40: 797–808.
 • Gitlin, Todd. 1980. The Whole World is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left. Berkeley: California University Press.
 • Goffman, Erving. 1974. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Harmondsworth.
 • Grzelak, Janusz. 2007. Wpływ orientacji społecznych i orientacji kontroli na percepcję świata społecznego. W: K. Skarżyńska, U. Jakubowska i J. Wasilewski (red.). Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania. Warszawa: Academica, s. 68–83.
 • Huesmann, Rovel i Nancy Guerra. 1997. Children’s Normative Beliefs about Aggression and Aggressive Behavior. „Journal of Personality and Social Psychology” 2: 408–419.
 • Jervis, Robert. 1976. Perception and Misperception in International Politics. Princeton: Princeton University Press.
 • Jost, John, Jack Glaser, Arie Kruglansky i Frank Sulloway. 2003. Political Conservatism as Motivated Social Cognition. „Psychological Bulletin” 129: 339–375.
 • Kirwil, Lucyna. 2012. Agresja interpersonalna: efekt prowokacji czy nastawienia na zdobywanie. W: K. Skarżyńska (red.). Między ludźmi: oczekiwania, interesy, emocje. Warszawa: Academica, s. 152–180.
 • Kunczik, Michael i Astrid Zipfel. 2000. Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu. Warszawa: Scholar.
 • Lopez, Wilson i Jose Manuel Sabucedo. 2007. Culture of Peace and Mass Media. „European Psychologist” 2: 147–155.
 • Markus, Hazel. 1977. Self-schemata and Processing Information about the Self. „Journal of Personality and Social Psychology” 35: 63–78.
 • May, Ernest. 1973. „Lessons” of the past: The Use and Misuse of History in American Foreign Policy. New York: Oxford University Press.
 • Peeters, Guido. 1992. Evaluative Meanings of Adjectives in Vitro and in Context: Some Theoretical Implications and Practical Consequences of Positive Negative Asymmetry and Behavioral-adaptive Concepts of Evaluation. „Psychologia Belgica” 32: 211–231.
 • Pinker, Steven. 2005. Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Pratkanis, Anthony i Elliot Aronson. 2003. Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie propagandy na co dzień. Warszawa: WN PWN.
 • Radkiewicz, Piotr. 2012. Autorytaryzm a brzytwa Ockhama. Warszawa: Scholar.
 • Radkiewicz, Piotr, Krystyna Skarżyńska i Katarzyna Hamer. 2013. The Perception of People in Relation to Negativistic Beliefs about the Social World. „Social Psychology” 44: 75–83.
 • Read, Stephen. 1983. Once is Enough: Causal Reasoning from a Single Instance. „Journal of Personality and Social Psychology” 45: 323–334.
 • Reykowski, Janusz. 1990. Ukryte założenia normatywne jako osiowy składnik mentalności. W: J. Reykowski, K. Skarżyńska i M. Ziółkowski (red.). Orientacje społeczne jako element mentalności. Poznań: Wydawnictwo Nakom, s. 11–51.
 • Roguska, Beata. 2014. Sytuacja międzynarodowa i bezpieczeństwo Polski. Warszawa: CBOS, Raport 80/2014.
 • Ross, Lee i Andrew Ward. 1995. Psychological Barriers to Dispute Resolution. „Advances in Experimental Social Psychology” 27: 255–301.
 • Rotter, Julian. 1980. Interpersonal Trust, Trustworthiness and Gullibility. „American Psychologist” 1: 1–7.
 • Różycka, Joanna i Bogdan Wojciszke. 2009. Dlaczego ludzie myślą, że życie jest grą o sumie zerowej? Uwarunkowania i konsekwencje ekonomiczne w Polsce i na świecie. W: A. Cisłak, K. Henne i K. Skarżyńska (red.). Przekonania w życiu jednostek, grup, społeczności. Warszawa: Academica, s. 67–83.
 • Sabucedo, Jose Manuel, Amalio Blanco i Luis De la Corte. 2003. Beliefs which Legitimize Political Violence against Innocent. „Psicothema” 15: 550–555.
 • Schank, Roger i Robert Abelson, 1977. Scripts, Plans, Goals, and Understanding: An Inquiry into Human Knowledge Structures. Hillsdale: Erlbaum.
 • Scholz, John i Mark Lubell. 1998. Trust and Taxpaying: Testing the Heuristic Approach to Collective Action. „American Journal of Political Science” 42: 398–417.
 • Skarżyńska, Krystyna. 2012. Zaufanie do ludzi. Efekt osobowości, doświadczeń socjalizacyjnych, sytuacji oraz systemu politycznego. W: K. Skarżyńska (red.). Między ludźmi: Oczekiwania, interesy, emocje. Warszawa: Scholar, s. 17–42.
 • Skarżyńska, Krystyna. 2013. Narzędzia do pomiaru oceny moralnej legitymizacji systemu społeczno-politycznego oraz cynizmu politycznego. Raport z badań. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 • Skarżyńska, Krystyna. 2015. Sprawiedliwość jako kryterium oceny systemu ekonomiczno-politycznego. „Civitas et Lex” 1: 19–30.
 • Skarżyńska, Krystyna i Piotr Radkiewicz. 2011. Co wzmacnia, a co osłabia darwinizm społeczny? O roli doświadczeń z ludźmi, osobowości, wartości osobistych i przywiązania do wspólnoty. „Psychologia Społeczna” 1: 7–23.
 • Skarżyńska, Krystyna, Kamil Przybyła i Adrian Wójcik. 2012. Grupowa martyrologia: psychologiczne funkcje przekonań o narodowej krzywdzie. „Psychologia Społeczna” 4: 335–352.
 • Skarżyńska, Krystyna i Kamil Przybyła. 2015. Przekonania o narodowej martyrologii. Efekt kolektywnego narcyzmu, indywidualnej samooceny czy sytuacja grupy? „Przegląd Psychologiczny” 1: 9–29.
 • Skarżyńska, Krystyna i Piotr Radkiewicz. 2015. Politicians and Citizens: Cognitive and Dispositional Predictors of Approval of Aggression in Political Life. „Czechoslovak Psychology” 59: 36–46.
 • Staub, Ervin. 2003. The Psychology of Good and Evil. New York: Cambridge University Press.
 • Tavris, Carol i Elliot Aronson. 2008. Błądzą wszyscy (ale nie ja). Dlaczego usprawiedliwiamy głupie poglądy, złe decyzje i szkodliwe działania. Tłum. A. Nowak. Sopot–Warszawa: Smak Słowa i Academica.
 • Taylor, Shelley i Jennifer Crocker. 1980. Schematic Bases of Social Information Processing. W: E. Higgins, P. Herman i M. Zanna (red.). The Ontario Symposium on Personality and Social Psychology. Hillsdale: Erlbaum, s. 120–138.
 • Tomkins, Silvan. 1963. Left and Right: A Basic Dimension of Ideology and Personality. W: R. White (red.). The Study of Lives. New York: Atherton Press, s. 388–411.
 • Wojciszke, Bogdan, Wiesław Baryła i Joanna Różycka. 2009. Wiara w życie jako grę o sumie zerowej. W: U. Jakubowska i K. Skarżyńska (red.). Między przeszłością a przyszłością. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, s. 179–188.
 • Yamagishi, Toshio i Midori Yamagishi. 1994. Trust and Commitment in the United States and Japan. „Motivation and Emotions” 18: 129–166.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73465ee7-0d0a-4cd0-80db-cb73c8d0a973
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.