PL EN


2018 | 1(36) | 165-184
Article title

Modelowanie poziomu wynagrodzeń w Polsce

Content
Title variants
EN
Modeling the level of remuneration in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Środki pieniężne pozyskiwane w formie wynagrodzeń wykorzystywane są w głównej mierze na realizację podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Podstawowym źródłem generowania dochodu jest praca zarobkowa, za którą otrzymywane jest wynagrodzenie. To właśnie wynagrodzenie jest głównym przedmiotem niniejszej pracy. W opracowaniu skupiono się na analizie wynagrodzenia na poziomie Polski, korzystając z dostępnych źródeł wiedzy ekonometrycznej. Celem niniejszej publikacji było wyznaczenie parametrów strukturalnych modelu ekonometrycznego, co pozwoliło na właściwe skonstruowanie modelu poziomu wynagrodzeń w Polsce z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego w latach 2002–2015. Model ekonometryczny poziomu wynagrodzeń w Polsce w ujęciu wojewódzkim pozwolił na opis zmian polskich wynagrodzeń. Na podstawie wyników estymacji stworzonego modelu ekonometrycznego można stwierdzić, że funkcja trendu potwierdza tendencję wzrostową badanego zjawiska, co objawia się w postaci wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla każdego województwa, w każdym roku obserwacji. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia dla każdego z województw był na różnym poziomie, lecz bardzo zbliżonym w skali kraju, charakteryzował się jak najwyższym poziomem dopasowania.
EN
Thanks to cash, people can meet their basic existential needs, such as having an apartment or buying clothes and food. The basic source of income generation is gainful employment, for which remuneration is paid. It is the pay is the main subject of this work. On the basis of available sources of work, the focus was on the analysis of remuneration at the Polish level, using the available econometric knowledge. The aim of this paper was to determine the structural parameters of the econometric model, which allowed for appropriate construction of the wage model in Poland taking into account the regional differentiation in the years 2002–2015. The econometric model of wages in Poland, in terms of voivodeship, allowed to describe changes in Polish wages. Based on the results of the estimation of the created econometric model it can be stated that the trend function confirms the upward trend of the studied phenomenon, which is manifested in the increase of the average monthly salary for each voivodship in each year of observation. The increase in the average remuneration for each of the voivodships was at different levels, but very similar in the country and will be characterized by the highest level of fit.
Year
Issue
Pages
165-184
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Adamczyk, A., Tokarski, T., Włodarczyk, R. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, „Gospodarka Narodowa” Nr 20(9), s. 87–109. ISSN 2300-5238.
 • Barczak, A.S., Biolik, J. (2002). Podstawy ekonometrii, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 838726587X.
 • Borkowska, S. (2004). Strategie wynagrodzeń, Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355345.
 • Czajka, Z. (2009). Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320818055.
 • Gruszczyński, M., Podgórska, M. (2004). Ekonometria, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza. ISBN 9788386689528.
 • Jacukowicz, Z. (2010). Refleksje nad polityką wynagradzania w Polsce, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISBN 9788361125327.
 • Kostera, M. (2000). Zarządzanie personelem, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320819175.
 • Król, H., Ludwiczyński, A. (2014). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301148133.
 • Kufel, T. (2011). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu
 • GRETL, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301165130.
 • Kukuła, K. (2009). Wprowadzenie do ekonometrii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301156718.
 • Maddala, G.S. (2006). Ekonometria, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301146382.
 • Nowakowski, E. (2011). Podstawy ekonometrii z elementami algebry liniowej, Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP. ISBN 9788389077158.
 • Rogut, A., Tokarski, T., (2007). Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w Polsce, „Ekonomista” Nr 1, s. 75–88. ISSN 0013-3205.
 • Rokicki, B. (2007). Regionalna konwergencja płac w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. W: J.J. Michałek, W. Siwiński, M.W. Socha (red.), Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN. ISBN 9788301150495.
 • Sekuła, Z. (2013). Struktury wynagradzania pracowników, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326444517.
 • Sobczyk, M. (2012). Ekonometria, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325543440.
 • Welfe, A. (2009). Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320817676.
 • Witkowska, D. (2012). Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326438691.
 • Zając, Cz. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. ISBN 9788372052476.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73475b9b-dd8b-4959-9870-adf548c61cda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.