PL EN


2017 | 41 | 139-155
Article title

Kapłan – nauczyciel religii człowiekiem modlitwy

Authors
Content
Title variants
EN
The Priest as Teacher of Religious Education and as Man of Prayer
Languages of publication
PL
Abstracts
Modlitwa leży u podstaw kapłańskiej formacji i służby, której szczególnym wymiarem jest nauczanie religii. Ze spotkania z Jezusem Chrystusem kapłan czerpie siłę, by być Jego świadkiem w parafii i środowisku szkolnym. Artykuł opisuje zagadnienie modlitwy w życiu kapłana jako podstawę jego formacji, źródło powołań i kapłańskiej siły, podstawę autentyzmu posługi kapłana w parafii i szkole oraz źródło dynamizmu pasterskiego. Wskazuje także na wspólnototwórczy wymiar modlitwy i konsekwencje jej braku w życiu kapłana. Modlitwa dla kapłana jako duszpasterza i nauczyciela religii jest priorytetem i pokarmem, bez którego nie można mówić o owocności jego posługi.
EN
Prayer lies at the heart of a priest’s ministry and one of its special dimensions is teaching others. Meeting Jesus Christ gives strength and helps priests to be reliable witnesses of the faith in their parishes and school societies. This article describes prayer as the main foundation of the priest’s formation, his strength and the source of his vocation and dynamism, and of his authenticity as a priest in the parish and school society. It also points out the importance of forming communities by praying together and the consequences of lack of prayer in the life of a priest. Praying is the priority and ‚food’ for the ‚shepherds of souls’ and because some of them are teachers of religious education at the same time, their ministry would not be successful without it.
Year
Issue
41
Pages
139-155
Physical description
Contributors
 • Lubawa
References
 • Augustyn, J., Modlitwa alumna i księdza, „Pastores” 1 (1998), s. 109-117.
 • Bagrowicz, J., Radość bycia kapłanem – konsekrowanym dla zbawienia świata, „Ateneum Kapłańskie” 154 (2010), s. 215-230.
 • Baniak, J., Wierność powołaniu a kryzys tożsamości kapłańskiej, Studium socjologiczne na przykładzie Kościoła w Polsce, Poznań 2000.
 • Benedykt XVI, Celebrując Eucharystię, kapłani torują drogę modlitwie współczesnych ludzi. Msza św. Krzyżma w Wielki Czwartek (09.04.2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30/6 (2009), s. 18-20.
 • Benedykt XVI, Kapłaństwo wymaga radykalnej ciągłości między formacją seminaryjną a formacją stałą. Przemówienie do uczestników sympozjum teologicznego zorganizowanego przez Kongregację ds. Duchowieństwa (12.03.2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31/5 (2010), s. 35-36.
 • Benedykt XVI, Kościół potrzebuje każdego z was i bardzo na was liczy!. Homilia podczas święceń kapłańskich w Bazylice Watykańskiej (20.06.2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31/8–9 (2010), s. 40-41.
 • Benedykt XVI, Nasze ręce niech staną się rękami Chrystusa. Msza św. w Wielki Czwartek (13.04.2006), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 27/5 (2006), s. 10-12.
 • Benedykt XVI, «Nazwałem was przyjaciółmi». Homilia Ojca Świętego Benedykta XVI w Wielki Czwartek (13.04.2006), „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 7 (2006), s. 747-750.
 • Benedykt XVI, Podstawowym priorytetem kapłana jest codzienna modlitwa i więź z Chrystusem. Wieczorne czuwanie w wigilię zakończenia Roku Kapłańskiego (10.06.2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31/8 – 9 (2010), s. 31-35.
 • Benedykt XVI, «Słowo» i «sakrament» to dwa główne filary posługi kapłańskiej. Audiencja generalna (01.07.2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30/10 (2009), s. 26-27.
 • Benedykt XVI, Wierzcie w moc waszego kapłaństwa! Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem w archikatedrze św. Jana w Warszawie (25.05.2006), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 27/6–7 (2006), s. 15-17.
 • Biblia Tysiąclecia, wyd. 5., Poznań 2000.
 • Cencini, A., Ksiądz zawsze «człowiekiem modlitwy»?, „Pastores” 3 (2009), s. 71-82.
 • Chmielewski, M., Kapłan jako penitent, „Roczniki Teologiczne” 44 (1997), s. 85-99.
 • Chrostowski, W., Duszpasterstwo biblijne jako składnik nowej ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja potrzebuje nowych głosicieli Ewangelii, Materiały z sympozjum w Obrze 19 – 20 kwietnia 2001 r., red. A. Wojtczak, Poznań 2001, s. 43-56.
 • Cicognani, A., Kapłan w listach św. Pawła, Detroit-Michigan 1949.
 • Dyrek, K.- Kożuch, M.- Trojan, K., Powołanie, rozeznanie i rozwój. Aspekt psychologiczny, Kraków 1993.
 • Episkopat Polski, Na tydzień modlitw o powołania, w: Listy Pasterskie Episkopatu Polski 1945 – 2000, cz. 2, Marki 2003, s. 1489-1492.
 • Franciszek, Poeci modlitwy. Audiencja generalna (11.03.2015), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/ WP/franciszek_i/audiencje/ag_11032015.html [22.09.2017].
 • Gajda, P., Wybrany, konsekrowany i posłany, Kapłan w świetle dokumentów Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, Tarnów 2006.
 • Garrigou-Lagrange, R., Ku doskonałości kapłańskiej, Poznań 1958.
 • Graczyk, M., Ofiarniczy wymiar życia celibarycznego, w: Celibat znakiem płodności duchowej w Chrystusie, W 40 – lecie encykliki „Sacerdotalis caelibatus”, red. I. Werbiński, Toruń 2009, s. 89-104.
 • Jan Paweł II, Bądźcie szczęśliwi i dumni, że jesteście kapłanami. Do księży Paryża w Notre – Dame (30.05.1980), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, przygotowanie do druku E.Weron – A. Jaroch, t. III, 1 (1980), Poznań 1985, s. 672-676.
 • Jan Paweł II, Duchowieństwo diecezjalne dynamicznym wieczernikiem modlitwy, duchowości i wspólnoty. Do kleru diecezjalnego, do zakonników i zakonnic w katedrze w Vittorio Veneto (15.06.1985), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, przygotowanie do druku E. Weron – A. Jaroch, t. VIII, 1 (1985), Poznań 2003, s. 934-938.
 • Jan Paweł II, Kapłan – człowiek modlitwy (11.03.1990), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 11/2–3 (1990), s. 12.
 • Jan Paweł II, Modlitwa Chrystusa w Getsemani. List na Wielki Czwartek 1987, w: Jan Paweł II, Listy na Wielki Czwartek 1979 – 2005, red. K. Lubowicki, Kraków 2005, s. 127-137.
 • Jan Paweł II, Prezbiter człowiekiem modlitwy. Audiencja generalna (02.06.1993), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 14 (1993), s. 44-45.
 • Kaczmarek, M., Chrystus w życiu kapłana, „Dobry Pasterz” 26 (2001), s. 127-132.
 • Kapłaństwo i życie konsekrowane jako wspólnota życia i posługi z Chrystusem, w: II Polski Synod Plenarny (1991 – 1999), Poznań 2001, s. 159-188.
 • Kiciński, J., Modlitwa źródłem duchowości kapłańskiej, „Ateneum Kapłańskie” 140 (2003), s. 429433.
 • Kiejkowski, P., Jezus Chrystus jako kapłan i Jego modlitwa w nauczaniu św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara, „Studia Gnesnensia” 23 (2009), s. 197-216.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984.
 • Kokoszka, A., Zobowiązujące znaki łaski. Sakramentologia moralna, cz. 2, Tarnów 1995. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa powołań, Sandomierz 1991.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, Watykan 1994, wyd. pol. Tarnów 1995.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja „Kapłan pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej“, Watykan 2002, wyd. pol. Poznań 2002.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Kapłan głosiciel Słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, Watykan 1999, wyd. pol. Tarnów 2005.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Ogólna instrukcja katechetyczna „Directorium Catechisticum Generale“, Watykan 1971, wyd. pol. „Orędownik Diecezji Chełmińskiej” 106/1-2 (1973), s. 3-67.
 • Miazek, J., Kapłan celebrujący Liturgię Godzin, w: Sacerdos alter Chrystus, Kapłan w życiu i posłudze Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia, Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin ks. prof. zw. dr. hab. Władysława Nowaka, red. S. Ropiak – M. Tunkiewicz, Olsztyn 2010, s. 169-181.
 • Mitek, E., Eucharystia w życiu kapłana, „Homo Dei” 63/3 (1994), s. 15-20.
 • Murray, D., O formacji duchowej w seminarium, „Ateneum Kapłańskie” 116 (1991), s. 119-126.
 • Nowak, A., Chrystomorfizacja kapłana w celibacie, w: Celibat znakiem płodności duchowej w Chrystusie, W 40 – lecie encykliki „Sacerdotalis caelibatus”, red. I. Werbiński, Toruń 2009, s. 199-221.
 • Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin, t. I, Poznań 1982.
 • Pius XI, Encyklika o kapłaństwie katolickim „Ad catholici sacerdotii fastigium“, Watykan 1935, wyd. pol. Warszawa 2001.
 • Podlewski, Cz., Homilia: Nasza kapłańska modlitwa, „Notitiae Unionis Apostolicae” 50 (2008), s. 74-77.
 • Rozen, B., Nauczyciele i wychowawcy w wierze w świetle „Dyrektorium katechetycznego Kościoła w Polsce”, w: Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, red. S. Dziekoński, s. 83-100.
 • Sondej, Cz., Katecheta – pedagog na wzór Jezusa Chrystusa, w: Dzisiejszy katecheta, Stan aktualny i wyzwania, J. Stala, Kraków 2002, s. 110-120.
 • Thurian, M., Tożsamość kapłana, Kraków 1996.
 • Urbański, S., Stała formacja duchowa kapłana w dążeniu do mistycznej świętości, „Studia Gdańskie” 23 (2008), s. 315-331.
 • Zyzak, W., Modlitwa w życiu i posłudze prezbitera według nauczania Jana Pawła II, w: Homo orans, Modlitwa wspólnotowa i indywidualna, red. J. Popławski – J. Misiurek – J. Miczyński, t. 10, Lublin 2011, s. 153-168.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-734e01a6-6642-4a1e-aecc-2528188749cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.