PL EN


2014 | 3/1 | 95-104
Article title

Sprzeczności w integracji europejskiej jako bariery wzrostu gospodarczego ugrupowania

Content
Title variants
EN
The Contradictions in the European Integration as Barriers to Economic Growth of the Grouping
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article reflects on the current situation in the European Union. Its aim is to point the contradictions in the process of integration which are crucial in the process of economic growth. Informal institutions are perceived as potential channels of transmission of anti-growth impulses.
Year
Issue
3/1
Pages
95-104
Physical description
Contributors
References
  • Balcerowicz L., Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1989. Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN , Warszawa 1995. Borowiec J., Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011. Bossak J.W., Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008. Bossak J.W., Konkurencja i współpraca międzynarodowa, Difin, Warszawa 2013. Cianciara A.K., Wielobiegunowa Europa w wielobiegunowym świecie. Szansa czy wyzwanie dla systemu euroatlantyckiego?, Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych PAN , Warszawa 2012. Czachór Z., Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013. Dołęgowski T., Czerniak A., Siewierski J., Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3 marca 2010 roku, KO M(2010) 2020. Fiedor B., Polski wzrost gospodarczy – uwarunkowania strukturalne a koniunkturalne oraz potrzeba „eklektyzmu” w teorii i polityce wzrostu, w: Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, red. M. Klamut, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2007. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 1997. Godłów-Legiędź J., Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, C.H. Beck, Warszawa 2010. Hockuba Z., Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, PWN , Warszawa 1995. http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm. http://go.worldbank.org/K4LUMW43B0. http://samorzad.malopolska.w.interia.pl/europa/papiez.htm. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE , Warszawa 2009. Pinder J., Usherwood S., Unia Europejska, PWE , Warszawa 2009. Płowiec U., Kształtowanie gospodarki i społeczeństwa odpowiadających cywilizacji wiedzy, w: Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, red. U. Płowiec, PWE , Warszawa 2010. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE , Warszawa 1998. Strategia Lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002. Tusińska M., Polska w obliczu wyzwań Strategii „Europa 2020”, w: Ekonomia, t. 2, red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 168, Wrocław 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73603ea5-1151-4828-bec9-887cfc60e356
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.