Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 226 | 7-17

Article title

Globalizacja cykli koniunkturalnych na przykładzie Unii Europejskiej, Strefy Euro, Stanów Zjednoczonych i Japonii

Authors

Content

Title variants

EN
Bussiness cycles globalization on the example of European Union, Euro Area, United States and Japan

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem badań jest określenie stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych w UE, strefie euro, USA i Japonii, a także wskazanie tego, w jakim stopniu cykle te są współzależne ze stopniem globalizacji tych gospodarek. W badaniach zastosowano analizę szeregów czasowych, statystykę opisową oraz analizę korelacji. Pierwsza metoda została zastosowana do celów datowania cykli koniunkturalnych, pozostałe – do określenia stopnia synchronizacji cykli oraz ich współzależności z procesami globalizacji rynków. Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski: 1) cykle koniunkturalne w UE, strefie euro, USA i Japonii są zsynchronizowane, aczkolwiek w różnym stopniu; 2) stopień globalizacji gospodarki europejskiej jest silniejszy niż gospodarki amerykańskiej i japońskiej; 3) im wyższy jest stopień integracji gospodarki krajowej z gospodarką międzynarodową, tym silniejsze jest oddziaływanie globalizacji na cykle koniunkturalne; 4) globalizacja wywiera silniejszy wpływ na wahania koniunkturalne aniżeli na synchronizację cykli.
EN
The aim of the study was to determinate degree of the synchronization business cycles in the European Union, the euro area, the United States and Japan, as well as interdependence between their cycles and degree of globalization of their economies. The study uses time series analysis, descriptive statistics and correlation analysis. The first method was used for the purpose of dating business cycles, two others to determinate convergence of the business cycles and their interdependence with process of globalization. The research shows following: 1) business cycles in the EU, the euro area, USA and Japan are synchronizes but not equally; 2) the degree of globalization of the European economy is higher than in USA and Japan; 3) the more domestic economy is integrated with the global one, the bigger is influence of globalization on domestic business cycle; 4) the impact of globalization is higher on cyclical change than on business cycles’ synchronization.

Year

Volume

226

Pages

7-17

Physical description

Contributors

author

References

 • Artis M, Marcelino M. i Proietti T. (2002), Dating the Euro Area Business Cycle, „EUI Economic Working Paper”, No. 24.
 • Barczyk R. i in. (2010), Synchronizacja wahań koniunkturalnych. Mechanizmy i konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Baxter M.A. i King R. (1999), Measuring Business-cycles: Approximate Band-pass Filters for Economic Time Series, „NBER Working Paper”, No. 5022.
 • BIS (2014), „BIS Quarterly Review”, June 2002-2014.
 • Burns A.F. i Mitchel W.C. (1946), Measuring Bussiness Cycles, NBER, New York.
 • CEPR (2012), Euro Area Business Cycle Dating Committee: Methodological note.
 • Cotis J.P. i Coppel J. (2005), Business Cycle Dynamics in OECD Countries: Evidence, Causes and Policy Implications, [w:] C. Kent, D. Norman (red.), The Changing Nature of the Business Cycle, Reserve Bank of Australia, Sydney.
 • Christiano L.J. i Fitzgerald T.J (1999), The Band Pass Filter, „Federal Reserve Bank of Cleveland Working Paper”, No. 9906.
 • Denis C., McMorow K. i Röger W. (2002), Production Function Approach to Calculating Potential Growth and Output Gaps – Estimates for the EU Member States and the US, „European Economy Economic Papers” , No. 176.
 • European Commission (2014), Statistical Annex of European Economy, Spring 2013.
 • Harding D. i Pagan A. (2002), Dissecting the Cycle: a Methodological Investigation, „Journal of Monetary Economics”, Vol. 49, s. 365-381.
 • Hodrick R., E. Prescott E. (1997), Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, „Journal of Money, Credit and Banking”, Vol. 29, s. 1-16.
 • IMF (2014), World Economic Outlook. Recovery Strengthens, Remains Uneven, Washington.
 • Ladiray D., Mazzi G.L. i Sartori F. (2003), Statistical Methods for Potential Output Estimation and cycle Extraction, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • NBER (2010), The NBER’s Business Cycle Dating Procedure: Frequently Asked Questions, New York.
 • OECD (2014), OECD Economic Outlook, No. 95.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326, 20.10.2012.
 • UNCTAD (2014), World Investment Report 2014, New York, Geneva.
 • WTO (2013), International Trade Statistics 2013, New York, Geneva.
 • [www 1] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/print.do?print=true.
 • [www 2] http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/Serie/ResultSerie.cfm.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-736834bc-7aad-482a-8f69-25ccf78fba23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.