PL EN


2016 | Acta Iuris nr 15 |
Article title

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2015 roku, sygn. II AKA 7/15

Title variants
EN
Gloss to the judgment of the Court of Appeal in Szczecin of 1 April 2015 file ref. no. II AKA 7/15
Languages of publication
Abstracts
PL
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2015 r., wydanego w sprawie o sygnaturze akt II AKa 7/15, dotyczy problematyki strony przedmiotowej przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 k.k. Chodzi o ukazanie sposobów popełnienia przestępstwa oszustwa klasycznego i wykazanie, że nie jest możliwe jego zrealizowanie przez zaniechanie. Położono również akcent na postawę osoby rozporządzającej mieniem, która również nie może charakteryzować się biernością.
EN
Gloss to the judgment of the Court of Appeal in Szczecin dated 1 April 2015, issued on the signature act II AKa 7/15. Gloss deals with the issues of fraud (art. 286 § 1 Polish Penal Code). It’s about showing how to commit the offense of classic fraud and demonstrate that it is impossible to realize this offense by omission. It puts the accent on the behavior of the person uses of property, which also can’t be characterized by passivity
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Ł. Pohl, Struktura normatywna przepisu o tzw. przestępstwie wieloodmianowym, „Państwo i Prawo” 2006, nr 10
 • M. Nawrocki, Czas popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym. Podstawowe zagadnienia materialno-prawne, Szczecin 2014,.
 • Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015,
 • Wyrok SN z dnia 27 października 1986 r., II KR 134/86, OSNPG 1987, nr 7, poz. 80.
 • Wyrok SN z dnia 28 września 1934 r., I K 528/34, Lex nr 75749;
 • postanowienie SN z dnia 26 czerwca 2003 r., V KK 324/02, OSNwSK 2003, poz. 1380.
 • M. Siewierski, Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa 1958,
 • J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987,
 • O. Górniok, D. Pleń¬ska (w:) I. Andrejew (red.), System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności, t. IV, cz. 2, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1989,
 • B. Michalski, Przestępstwa przeciwko mieniu. Rozdział XXXV Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 1999,
 • T. Oczkowski, Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze, Kraków 2004,
 • J. Skorupka, Wady oświadczenia woli w wybranych przestępstwach gospodarczych, „Przegląd Sądowy” 2000, nr 4,
 • Wyrok SN z dnia 14 stycznia 1947 r., K 2093/46, Lex nr 161917;
 • wyrok SN z dnia 27 września 1957 r., III K 749/57, Lex nr 177633.
 • J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1935,
 • J. Bednarzak, Znamiona przestępstwa oszustwa, „Nowe Prawo”, 1972, nr 5,
 • I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973,
 • M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, Przestępstwa przeciwko mieniu, Kraków 1999,
 • M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., Warszawa 2006, uwagi do art. 286, teza 43.
 • S. Łagodziński, Oszustwo popełnione przez zaniechanie?, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 7-8,
 • A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2006,
 • S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny. Komentarz, Kra¬ków 1934,
 • A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004,
 • J. Bednarzak, Przestępstwo oszustwa w polskim prawie karnym, Warszawa 1971,
 • A.N. Preibisz, Niekorzystne rozporządzenie mieniem jako znamię oszustwa (art. 286 § 1 kk), „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 10,
 • M. Nawrocki, Przestępstwo oszustwa klasycznego a bezprawie cywilne, „Palestra” 2011, nr 11-12,
 • wyrok SN z dnia 6 czerwca 1935 r., II K 631/35, Lex nr 368279; wyrok SN z dnia 12 marca 1936 r., III K 2308/35, Lex nr 374865; wyrok SN z dnia 27 października 1986 r., II KR 134/86, OSNPG 1987, nr 7, poz. 80; wyrok SN z dnia 13 grudnia 2006 r., V KK 104/06, Lex nr 295629.
 • postanowienie SN z dnia 25 maja 2006 r., IV KK 403/05, Lex nr 294427.
 • L. Kubicki, Przestępstwo popełnione przez zaniechanie, Warszawa 1975; W. Mącior, Czyn ludzki i jego znaczenie w prawie karnym, Warszawa 1990;
 • W. Patryas, Zaniechanie. Próba analizy metodologicznej, Poznań 1993;
 • P. Konieczniak, Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym, Kraków 2002. Ł. Pohl w: R. Dębski (red.), System prawa karnego, t. 3: Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, Warszawa 2012
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7369e85e-612d-41f6-84f8-bda0a677abfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.