PL EN


2016 | 6 | 31-44
Article title

Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy w podregionach

Content
Title variants
EN
Human capital and economic growth in the Polish sub-regions
RU
Человеческий капитал и экономический рост в субрегионах
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Współczesne modele wzrostu, obok tradycyjnych zmiennych reprezentujących pracę i kapitał, uwzględniają także indykatory kapitału ludzkiego. Dysproporcje przestrzenne rozwoju podregionów w Polsce skłaniają do podejmowania prób określenia głównych czynników obserwowanych różnic. Celem artykułu jest analiza związków pomiędzy PKB per capita i poziomem kapitału ludzkiego w podregionach (NUTS 3), a także zbadanie zależności przestrzennych w kształtowaniu się każdej z miar. Zaobserwowano, że podregiony o niskich wartościach kapitału ludzkiego wykazują w Polsce Zachodniej tendencję do tworzenia skupień. W kształtowaniu się PKB na mieszkańca nie stwierdzono występowania zależności przestrzennych. Przedstawiono również wyniki estymacji modelu objaśniającego PKB per capita z uwzględnieniem kapitału ludzkiego. Wyniki analizy ekonometrycznej wskazują na istotny, pozytywny wpływ zgromadzonego w podregionie kapitału ludzkiego na PKB per capita. Badanie przeprowadzono na podstawie danych za 2012 r.
EN
The contemporary growth models, apart from the variables representing labour and capital, take into consideration also human capital measures. The spatial disproportions in the level of development of Polish regions give rise to the attempts of defining the factors influencing the differences. The main objective of the paper is the analysis of the relationships between the regional GDP per capita and human capital level in Polish NUTS3 regions. The additional objective is investigating whether the before mentioned phenomena exhibit spatial dependence. It was found that sub-regions with low values of human capital tend to cluster in the western Polish territories. There are no significant spatial relationships in the formation of the GDP per capita. In the second part of the paper, there are presented the estimation results of the model explaining the regional GDP per capita. The results show the significant, positive influence of the human capital level on the GDP. The study was conducted based on data for 2012.
RU
Современные модели роста, рядом с традиционными переменными представляющими труд и капитал, учитывают также Wiadomości Statystyczne nr 6/2016 индикаторы человеческого капитала. Пространственные диспропорции развития субрегионов в Польше приводят к попыткам определения главных факторов наблюдаемых различий. Целью статьи является анализ соединений между ВВП per capita и уровнем человеческого капитала в субрегионах (NUTS 3), а также обследование пространственных взаимосвязей в разработке каждой из мер. Было отмечено, что субрегионы с низкими значениями человеческого капитала, в Западной Польше имеют тенденцию к образованию группировок. В формировнии ВВП на душу населения не отмечаются пространственные взаимосвязи. В статье были представлены также результаты оценки модели объясняющей ВВП per capita в отношении к человеческому капиталу. Результаты эконометрического анализа указывают на важное, положительное влияние накопленного в субрегионе человеческого капитала на ВВП per capita. Обследование было проведено на основе данных за 2012 год.
Year
Issue
6
Pages
31-44
Physical description
Dates
published
2016-06
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Anselin L. (1995), Local Indicators of Spatial Association-LISA, „Geographical Analysis”, Vol. 27, No. 2.
 • Becker G. S. (1964), Human Capital, Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research, New York.
 • Cliff A. D., Ord J. K. (1973), Spatial Autocorrelation, Pion, London.
 • Dańska-Borsiak B., Laskowska I. (2014), Selected Intangible Factors of Regional Development: An Analysis of Spatial Relationships, „Comparative Economic Research”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Vol. 17 (4): s. 23—41.
 • De la Fuente A. (2002), On the sources of convergence: A close look at the Spanish regions, „European Economic Review European Economic Review”, Vol. 46: s. 569—599.
 • Di Liberto A. (2008), Education and Italian regional development, „Economics of Education Review”, Elsevier, Vol. 27 (1): s. 94—107.
 • Florczak W. (2006), Miary kapitału ludzkiego w badaniach ekonomicznych i społecznych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12.
 • Herbst M. (red.) (2007), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kapitał ludzki w Polsce w 2010 r. (2012), GUS.
 • Kukuła K. (2000), Metoda Unitaryzacji Zerowanej, PWN, Warszawa.
 • Kukuła K. (2012), Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, tom XIII/1: s. 5—16.
 • Le Gallo J., Ertur C. (2003), Exploratory Spatial data analysis of the distribution of regional per capita GDP in Europe, 1980—1995, „Papers in Regional Science”, Vol. 82 (2): s. 175—201.
 • Mankiw N., Romer D., Weil D. (1992), A contribution to the empirics of economic growth, „Quarterly Journal of Economics”, Vol. 107 (2): s. 407—437.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, DIFIN, Warszawa.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów gospodarczych, „Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne”, Warszawa.
 • Schultz T. W. (1961), Investment in Human Capital, „American Economic Review”, Vol. 51: s. 1—17.
 • Suchecki B. (red.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital (2001), OECD, http://www.oecd.org/dataoecd/36/40/33703702.pdf. (dostęp 15.05.2014 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-736eefbd-8a35-4912-90bb-e49ab521b4d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.