PL EN


2017 | 1(15) | 21-33
Article title

Komunikacja językowa osób starszych

Content
Title variants
EN
Elderly language communication
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Demographic changes point to the need to pay attention to the characteristics, needs and opportunities of people at old age. The article presents changes in verbal communication taking place as a result of physiological aging. It is written the transformation of speech due to changes in the structural and functional characteristics of this stage of life. It is also described a transformation in the field of programming language, using a dictionary specific phenomena of communication: OTV (Off Target Verbosity) and TOT (Tip-of-the Tongue) and attention is paid to intergenerational communication.
References
 • Abrams L., Farrell M. T., Language Processing in Normal Aging, [w:] The Handbook of Psycholinguistic and Cognitive Processes Perspectives in Communication Disorders, red. J. Guendozi, F. Loncke, M. J. Williams, London 2010, https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203848005.ch3.
 • Ashburn G, Gordon A. ,Features of a simplified register in speech to elderly conversationalists, „International Journal of Psycholinguistics” 1981, nr 8, s.7-31.
 • Бахтин Н. Б, Головко Е. В., Социолингвистика и социология языка: Учебное пособие. „Гуманитарная Академия”; Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2004.
 • Brown R., McNeill D., The „Tip of the Tongue” Phenomenon, „Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior” 1966, nr 5, s. 325-337.
 • Caporael L. R., The paralanguage of caregiving: baby talk to the institutionalized aged, „Journal of Personality and Social Psychology” 1981, nr 40 (5), s. 876-884.
 • Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2007.
 • Eurostat. Statistics Explained, http://ec.europa.eu/eurostat.
 • Franke U., Podręczny leksykon logopedyczny, Gdańsk 2014.
 • Ferenz K., Komunikacja społeczna jako fundamentalny warunek rozwoju, [w:] Komunikacja-Zaburzenia-Terapia, red. E. M. Skorek, K. B. Kochan, Zielona Góra 2014.
 • Frydrychowicz S., Sposoby i wymiary komunikowania interpersonalnego a rozwój człowieka, „Psychologia rozwojowa”2005, t. 10, nr 3, s. 93-100.
 • Giles H., Bouchard Ryan E., Ans A. P., Perceptions of Intergenerational Communication by Young, Middle-Aged, and Older Canadians, „Canadian Journal of Behavioural Science”, December 2007.
 • James L. E., Burke D. M., Austin A., Hulme E., Production and perception of „verbosity” in younger and older adults, „Psychology and Aging” 1998, nr 13, s. 355-367.
 • Jastrzębowska G., Przedmiot, zakres zainteresowań i miejsce logopedii wśród innych nauk, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole 1999.
 • Kemper S, Vandeputte D, Rice K, Cheung H, Gubarchuk J., Spontaneous adoption of elderspeak during referential communication tasks, „Journal of Language and Social Psychology” 1995, nr 14, s. 40-59.
 • Kielar-Turska M., Byczewska-Konieczny K., Specyficzne właściwości posługiwania się językiem przez osoby w wieku senioralnym, [w:] Biomedyczne podstawy logopedii, red. S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk 2014, s. 429-443.
 • Kociuba J., Jakość czy sens starości?, [w:] Starość darem, zadaniem i wyzwaniem, red. A. A. Zych, Sosnowiec–Dąbrowa Górnicza 2014, s. 33-48.
 • Krajewska M., Ograniczenia i możliwości językowe osób z demencją a osób starzejących się fizjologicznie analiza porównawcza, [w:] Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej. Nowa Logopedia, t. 3, red. M. Michalak, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek, Kraków 2012, s. 469-484.
 • Linde M. S. B., Słownik języka polskiego, t. 5 (reprint z 1859 roku), Warszawa 1995.
 • Lindenberger, U., Baltes, P. B., Intellectual functioning in old and very old age: Cross-sectional results from the Berlin Aging Study, „Psychology and Aging”, 1997, nr 12, 410-432.
 • Łata A., Karasiński A., Wszołek W., Fonetyczne porównanie dwóch metod estetycznego ustawiania zębów przednich górnych w protezach całkowitych, „Protetyka Stomatologiczna”, 2006, LV, nr 6, s. 441-447.
 • Łojko D. i wsp., Funkcjonowanie poznawcze mieszkańców terenów wiejskich Wielkopolski – wpływ wieku i stanu zdrowia, [w:] Wyzwania współczesnej gerontologii, red. P. Błędowski, A. Stogonowski, K. Wieczorowska-Tobis, Poznań 2013, s. 139-155.
 • Mergler N. L., Faust M., Goldstein M. D., Storytelling as an age-dependent skill: Oral recall of orally presented stories, „International Journal of Aging and Human Development” 1985, nr 20, s. 205-228.
 • Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Czy jest potrzebna gerontologopedia? Późna dorosłość z perspektywy logopedycznej, [w:] Nowa Logopedia, t. 5., Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych, red. M. Michalik, Kraków 2014, s. 13-26;
 • Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Późna dorosłość jako przedmiot zainteresowania współczesnej logopedii – perspektywy badawcze, [w:] Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk 2015, s. 153-170.
 • Nobili A., Adwersi R., Relationship between posture and occlusion: A clinical experimental inwestigation, „The Journal of Craniomandibular Practice” 1996, nr 14 (4), s. 274-285.
 • Pędich W., Starość, [w:] Encyklopedia zdrowia, red. S. Gomułka, W. Rewerski, Warszawa 2000, s. 914-931.
 • Pluta-Wojciechowska D., Gerontologopedia – oryginalna perspektywa refleksji naukowej i kształcenia logopedycznego, [w:] Nowa Logopedia, t. 5., Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych, red. M. Michalik, Kraków 2014, s. 27-39.
 • Pluta-Wojciechowska D., Gerontologopedia, „Forum Logopedyczne” 2014, nr 22, s. 9-13.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050, Studia i analizy statystyczne, Warszawa 2014, s. 126, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognozaludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html.
 • Pruszewicz A., Obrębowski A., Głos starczy. Vox senium, [w:] Foniatria kliniczna, red. A. Pruszewicz, Warszawa 1992, s.162-163.
 • Singer T, Verhaegen P, Ghisletta P, Lindenberger U, Baltes PB., The fate of cognition in very old age: Six-year longitudinal findings in the Berlin Aging Study (BASE), „Psychology and Aging” 2003, nr 18, s. 318-331.
 • Słownik języka polskiego, t. 1, red. nauk. M. Szymczak, Warszawa 1978.
 • Słownik języka polskiego, t. 3, red. nauk. M. Szymczak, Warszawa 1981.
 • Świątek A., Specyficzne zjawiska komunikacyjne w wieku senioralnym, „Sztuka Leczenia” 2007, t. 14, nr 1-2, s. 69-78.
 • Tłokiński W., Mowa ludzi u schyłku życia, Warszawa 1990.
 • Tylikowska A., Jak się starzejemy? – aspekty psychologiczne, [w:] Edukacja osób starszych. Uwarunkowania. Trendy. Metody, red. K. Lipka-Szostak, Warszawa 2013, s. 17-26.
 • Verhaeghen, P., Aging and vocabulary score: A meta-analysis, „Psychology and Aging” 2003, nr 18, s. 332-339.
 • Zielazny P., Biedrowski P., Mucha D., Późna dorosłość – okres strat czy nowych wyzwań?, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2013, t. 19, nr 3, s. 284-287.
 • Żydek-Bednarczuk U., Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7371067a-70c6-4323-8c91-3ca65d1845fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.