Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 2 | 327-341

Article title

Pastoralna troska o osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach

Content

Title variants

EN
Pastoral Care of Divorced Living in New Unions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia duszpasterską troskę Kościoła katolickiego o osoby, które zawarły małżeństwo sakramentalne, a następnie rozwiodły się i obecnie żyją w związkach niesakramentalnych. Czasem tworzą one ponowne małżeństwa cywilne, niekiedy żyją razem w związku przypominającym małżeństwo. Najpierw ukazano sytuację tychże osób w świetle nauczania Kościoła. Następnie zaprezentowano udział związków i małżeństw niesakramentalnych w życiu Kościoła pomimo ich skomplikowanej sytuacji małżeńskiej. Wreszcie przedstawiono praktyczne towarzyszenie duszpasterskie i rozeznawanie ze spowiednikiem odpowiedzialności moralnej osób rozwiedzionych żyjących w ponownych związkach przypominających małżeństwo. W trudnej sytuacji małżeńsko-rodzinnej Kościół pragnie ofiarować tym osobom swoją macierzyńską troskę, zrozumienie, jak również właściwą – zgodną z Pismem Świętym i nauczaniem Kościoła – pomoc duszpasterską. Po spełnieniu istotnych warunków może to skutkować udzieleniem sakramentów.
EN
Some people, after break-up of their sacramental marriage, form informal unions with other partners; others contract civil marriage. This article is about pastoral care provided by the Catholic Church to divorced living in non-sacramental unions. The first part of the article presents the teaching of the Church on this matter. The next part describes the role of informal unions and non-sacramental marriages in the life of the Church. The rest of the article is devoted to pastoral practice and the role of confessor in recognising moral responsibility of divorced persons living in new unions resembling marriages. The Church understands them, extends a helping hand to them and offers pastoral assistance, in concord with the Scripture and her teaching. It may include sacramental assistance, after fulfilling necessary conditions.

Journal

Year

Issue

2

Pages

327-341

Physical description

Dates

published
2018-12-31

Contributors

References

 • A. Młotek, Troska o małżeństwa niesakramentalne, „Homo Dei”, nr 2, 1982
 • A. Potocki, Odwiedziny kolędowe, jako forma duszpasterstwa małżeństw niesakramentalnych i rozbitych, [w:] Program duszpasterski na rok 1993/94. Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej, Katowice 1993
 • Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”, Wrocław 2007
 • Buenos Aires Pastoral Region, Basic Criteria for the Implementation of Chapter VIII of Amoris Laetitia (5.09.2016), nr 6, https://cvcomment.org/2016/09/18/buenosaires-bishops-guidelines-on-amoris-laetitia-full-text/ (dostęp: 5.06.2018)
 • F. Coccopalmerio, Il capitolo ottavo della esortazione apostolica post sinodale „Amoris laetitia”, Vatican 2017
 • Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia” (dalej: AL), Kraków 2016
 • G.L. Müller, Przedmowa. Dlaczego adhortacja „Amoris laetitia” może i powinna być rozumiana w sensie ortodoksyjnym, [w:] R. Buttiglione, Przyjacielska odpowiedź krytykom „Amoris laetitia”, tłum. M. Chojnacki, Kraków 2018
 • G.L. Müller, Świadectwo o mocy łaski. O nierozerwalności małżeństwa oraz debacie dotyczącej osób rozwiedzionych, które powtórnie zawarły małżeństwo [on--line], http://www.reginadellamore.org/wp-content/uploads/2016/10/19-Indissolubilità-del-matrimonio-e-dibattito-sui-divorziati-risposati-e-isacramenti-intervento-di-S.E.Card_.Muller.pdf [dostęp: 25.07.2018]
 • I. Mroczkowski, Etos miłosierdzia a wierność małżeńska. Moralne dylematy osób żyjących w związkach niesakramentalnych, Płock 2017
 • I. Mroczkowski, Rozeznawanie odpowiedzialności moralnej w sytuacjach nieprawidłowych, [w:] J. Goleń (red.), Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” dla duszpasterstwa rodzin, Lublin 2017
 • J. Goleń, The Renewal of Pastoral Care of the Family in the Light of the Apostolic Exhortation “Amoris laetitia”, „Roczniki Teologiczne”, t. 64, z. 6, 2017
 • J. Krajczyński, Duszpasterstwo małżonków rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach, [w:] J. Goleń (red.), Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji „Amoris laetitia” dla duszpasterstwa rodzin, Lublin 2017
 • J. Krajczyński, Rozeznawanie sytuacji osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, Kraków 2017
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, Wrocław 1985
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii św. przez wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach [on-line], www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ documents/rc_con_cfaith_doc_14091994_rec-holy-comm-by-divorced_pl.html#top,14.09.1994 [dostęp: 18.06.2018]
 • M. Ostrowski, Duszpasterstwo związków niesakramentalnych w parafii, [w:] J. Goleń, D. Lipiec (red.), Duszpasterstwo rodzin w parafii, Lublin 2016
 • M. Ostrowski, Wy też jesteście w Kościele. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych, Poznań 2011
 • P. Góralczyk, Powtórne związki małżeńskie w teologicznym i etycznym świetle, Ząbki 1995
 • Papieska Rada ds. Rodziny, Duszpasterstwo osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, [w:] K. Lubowicki (red.), Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. 2, Kraków 1999
 • Paweł VI, Encyklika „Humanae vitae”, Wrocław 1994
 • T. Borutka, Możliwość uczestniczenia rozwiedzionych cywilnie poślubionych w życiu sakramentalnym i jego owocach, [w:] J. Kowalski (red.), Służyć prawdzie i miłości, Częstochowa 1984
 • W. Góralski, Adhortacja apostolska „Amoris laetitia” papieża Franciszka. Prezentacja dokumentu z komentarzem do nn. 300-308, Płock 2016
 • W. Miziołek, Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych, „Homo Dei”, nr 1, 1981
 • Wytyczne pastoralne do adhortacji „Amoris laetitia” (8.06.2018), nr 4 [on-line], http://episkopat.pl/biskupi-potrzeba-sluzby-malzenstwu-i-rodzinie-oraz-osobom-w-zwiazkach-niesakramentalnych/ [dostęp: 27.07.2018]
 • Z. Pawlak, Kościół wobec rozwiedzionych, „Przewodnik Katolicki”, nr 4, 1987

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1233-9717

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-73786c38-69b9-4069-b432-7f26b1fdeeb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.