PL EN


Journal
2016 | 9 | 161-176
Article title

Współczesna strategia Austrii na rzecz Romów – założenia i realizacja

Authors
Content
Title variants
EN
Modern strategy of Austria for Roma – assumptions and execution Streszczenie:
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od lat społeczność międzynarodowa podejmuje wysiłki na rzecz poprawy sytuacji Romów. Prym w tym względzie wiedzie Unia Europejska. W państwach członkowskich realizowane są obecnie narodowe strategie adresowane do mniejszości romskiej. Mimo wzmożonych działań wciąż mamy do czynienia z rozbieżnością pomiędzy założeniami strategicznymi a rzeczywistością. Niniejszy artykuł stanowi próbę porównania obu wymiarów i oceny rozwiązań austriackich. Zasadniczym pytaniem jest to, czy wdrażane środki przyczyniają się do poprawy statusu badanej grupy. W artykule wskazane zostały najważniejsze dotychczasowe sukcesy, wyzwania oraz główne przeszkody stojące na drodze realizacji założeń strategicznych. Analiza dotyczy okresu po 1993 roku, kiedy Romowie uznani zostali przez władze austriackie za jedną z sześciu grup narodowościowych.
EN
For years, the international community is making efforts to improve the situation of Roma. In this regard the European Union is on the leading edge. The Member States are currently implementing national strategies targeting the Roma minority. Despite of this, we still have to deal with the discrepancy between the aims of strategies and reality. This article is an attempt to compare the two dimensions and assessment solutions in Austria. The key question is whether the implemented measures contribute to the improvement of the status quo of the study group. One can indicate the most important past successes but also challenges. The analysis of the issue will also identify the main obstacles to the realization of strategic objectives. The analysis concerns the period after 1993 when the Roma were acknowledged by the Austrian authorities as one of six national groups.
Journal
Year
Issue
9
Pages
161-176
Physical description
Artykuł naukowy
Dates
published
2016-10-10
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-737b55b7-4fbf-4c5c-b4bb-27d5753ec210
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.