PL EN


2018 | 2 | 65-94
Article title

Wątki Maryjne w katechezie parafialnej i przedsiewzięciach pastoralnych

Content
Title variants
EN
Marian threads in parish catechesis and pastoral undertakings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostały zaprezentowane wątki maryjne w katechezie parafialnej i przedsięwzięciach pastoralnych w polskich parafiach. Autorzy ukazali znaczenie parafii oraz rolę mariologii w przekazie katechetycznym. Została zwrócona uwaga zarówno na aspekt pobożnościowy, jak i formacyjny nauczania. W dalszej części przedstawiono wyniki sondażu dotyczącego form kultu maryjnego i uczestnictwa w nich dzieci oraz młodzieży, a także maryjny profil ich formacji w parafialnych grupach. Badania pokazały, iż parafialne wspólnoty skupiają tyko niewielki odsetek dzieci i młodzieży, natomiast większą frekwencją cieszą się formy pobożności i kultu maryjnego w parafiach. Analiza poszczególnych grup wykazała, że ważne jest odpowiednie przygotowanie animatorów i liderów poszczególnych wspólnot nie tylko o charakterze maryjnym.
EN
The article presents Marian motives in parish catechesis and pastoral projects in Poland. The importance of the parish and the role of mariology in catechesis were depicted at first. Attention was paid to both the piety aspect and the teaching about Mary. The paper discusses the results of the survey in 26 selected Polish Catholic parishes on the forms of Marian devotion and the participation of children and young people in Marian services (like the rosary, Rorate Mass, pilgrimages to Marian shrines) as well as the Marian profile of parish groups especially for children and young people. The research has shown that parish groups gather only a small percentage of children and young people, while various forms of Marian devotion in parishes enjoy a higher turnout. The analysis has also stressed the importance of a proper preparation of parish communities leaders as far as the Marian aspect of their activity is concerned.
Year
Issue
2
Pages
65-94
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie
References
 • I Synod diecezji legnickiej 2007–2012, Instrukcja katechetyczno–pastoralna o przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania w diecezji legnickiej, nr 12, www.synod.diecezja.legnica.pl/KSIEGA/TOMI/16-I14.pdf (dostęp: 10.09.2017).
 • Adamiak E., Maryja i kobiety – zapis różnic i zbieżności, „Teofil” 36 (2017), nr 1,s.112–125.
 • Amato A., Maryja, w: Słownik katechetyczny, red. J. Gaevert, K. Misiaszek, Warszawa 2007, s. 569–574.
 • Balthasar H.U. von, Maryja w nauce i pobożności Kościoła, w: Dlaczego właśnie Ona?, red. W. Łaszewski, Warszawa 1991, s. 31–56.
 • Bożek B., Charyzmat maryjny w Ruchu Światło–Życie, w: Matka Pana w katechezie, red. A.E. Klich, Kraków 2006, s.119–125.
 • Czym jest DSM?, http://dsm.diecezja.tarnow.pl/czym-jest-dsm/ (dostęp: 15.11.2017).
 • Falak T., Parafia w nauczaniu Magisterium Kościoła, „Warszawskie Studia Pastoralne” 12 (2010), s. 15–26.
 • Historia Grup Apostolskich RAM, http://www.grupyapostolskie.pl/new2/index.php/o-nas/historia-ram (dostęp: 15.11.2017).
 • Instrukcja duszpasterska dotycząca przygotowania i udzielania sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Gnieźnieńskiej, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej”LVI (2001), wyd. specjalne, http://www.duszpasterstworodzin.gniezno.opoka.org.pl/go.php/pl/dokumenty_kosciola_o_rodzinie/dokumenty_partykularne/abp_henryk_muszynski/instrukcja_duszpasterska_dot_przygotowania.html (dostęp: 08.10.2017).
 • Instrukcja w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej, 18 września 2012 r., http://www.diecezja.swidnica.pl/index.php/katechetyczny/1002-instrukcja-w-sprawie-przygotowania-do-przyjcia-sakramentu--bierzmowania-w-diecezji-widnickiej (dostęp: 10.09.2017).
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Catechesi tradendae”, 16 października 1979.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Christifideles laici”, 30 grudnia 1988.
 • Jan Paweł II, Omelia del Santo Padre, Giubileo dei catechisti e dei docent di religione, 10 dicembre 2000, https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20001210_jubilcatechists.html (dostęp: 15.11.2017).
 • Kaczmarek R., Elementy organizacyjne katechezy przygotowującej młodzież do sakramentu bierzmowania w Polsce i w Niemczech, „Studia Katechetyczne” 11 (2015), s. 233–252.
 • Kaczmarek R., Model katechezy przygotowującej do sakramentu bierzmowania w Polsce i w Niemczech, Katowice 2015.
 • Kamiński R., Parafia miejscem realizacji duszpasterstwa, w: Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, Lublin 2002, t. 2, s. 11–78.
 • Kochel J., Maryja w katechezie Kościoła, w: Matka Pana w katechezie, red. A. E. Klich, Kraków 2006, s. 99–109.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, 20 czerwca 2001.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2010.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, 15 sierpnia 1997.
 • Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999.
 • Misiaszek K., Porażka katechezy parafialnej, w: „Warszawskie Studia Pastoralne” 23 (2014), nr 2, s. 75–87.
 • Morcinek J., Ruch „Dzieci Maryi”, w: Matka Pana w katechezie, red. A. E. Klich, Kraków 2006, s. 111–117.
 • Paliński J., Służba liturgiczna w dokumentach ogólnokościelnych i II Polskiego Synodu Plenarnego, „Anamnesis” 3 (2003), nr 9, s. 57–69.
 • Panuś T., Jaka katecheza dla współczesnego człowieka?, w: Katecheza i katechetyka u progu XXI wieku, red. A. Kiciński, Poznań 2007, s. 403–445.
 • Paweł VI, Adhortacja apostolska „Marialis cultus”, 2 lutego 1974.
 • Pilch T, Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.
 • Podkomisja ds. Służby Liturgicznej, Służyć tym darem, jaki każdy otrzymał. Program formacyjny służby liturgicznej, bmw 2013.
 • Puszkiewicz O., Formacja dzieci i rodziców w Dziecięcej Krucjacie Niepokalanej, http://www.duszpasterstwotrzezwosci.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=100&catid=52&Itemid=63 (dostęp: 15.11.2017).
 • Ratzinger J., Mariologia i pobożność maryjna w odniesieniu do wiary i teologii, w: Dlaczego właśnie Ona?, red. W. Łaszewski, Warszawa 1991, s. 11–30.
 • Sanktuarium Jasna Górka w Ślemieniu, https://www.polskieszlaki.pl/sanktuarium-jasna-gorka-w-slemieniu.htm (dostęp: 15.11.2017).
 • Sekretariat WMM, Kim jesteśmy?, www.mlodziezmaryjna.pl/wordpress/?page_id=8 (dostęp: 19.11.2017).
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”, 21 listopada 1964.
 • Wolontariat Codziennego Miłosierdzia, https://web.facebook.com/wolontariatcodziennegomilosierdzia/(dostęp: 15.11.2017).
 • Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, 6 kwietnia 2017, http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu--bierzmowania/ (dostęp: 10.09.2017).
 • Zając M., Elementy maryjne w katechezie młodzieży, w: Troska Kościoła o współczesną polską młodzież, red. A. Offmański, Szczecin 2008, s. 251–265.
 • Zając M., Katecheza maryjna w Polsce w latach 1905–2005, Lublin 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-737bbe57-4e3f-4903-98d6-2fc7aca0db7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.