PL EN


2016 | 1(220) | 179-198
Article title

Właściwe posługiwanie się pieniędzmi w bliskich relacjach

Content
Title variants
EN
The Right Use of Money in Close Relationships
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przepływy pieniężne między ludźmi w bliskich, nieformalnych i pozarynkowych relacjach stanowią stały element życia codziennego. Jednak zasady, na jakich oparte są te przepływy oraz znaczenie, jakie ze sobą niosą, do niedawna rzadko stanowiły obiekt zainteresowania socjologów. Celem tego tekstu jest podążenie za perspektywą proponowaną przez nową socjologię ekonomiczną oraz relacyjnie i kulturowo zorientowaną socjologię pieniądza, by przyjrzeć się, w jaki sposób codzienne praktyki posługiwania się pieniędzmi w bliskich relacjach tworzonych przez dorosłych oraz ich rodziców i partnerów życiowych prezentowane są w dyskusjach toczonych na forach internetowych. Posługując się kategorią „pracy relacyjnej” (Zelizer 2012) tekst ten analizuje wypowiedzi internetowe, by pokazać, jak ludzie kierując się emocjami i ukrytymi założeniami dotyczącymi tego, co jest „słuszne” lub „sprawiedliwe”, dążą do praktykowania „właściwego” posługiwania się pieniędzmi w nieformalnych sytuacjach i tym samym, w jaki sposób pieniądze stają się medium kształtowania moralnego porządku w bliskich relacjach.
The flows of money between people in close, informal, and non-market relationships are the basic element of everyday life. However, the rules that govern these flows and the meanings created within these exchanges have until recently rarely been an object of sociological analysis. The purpose of this text is to follow the perspective proposed by the new economic sociology and culturally oriented sociology of money in order to analyze how everyday practices of handling the money in close relationships created by young adults, their life partners, and parents are presented in the internet message boards. By applying the category of ‘relational work’ (Zelizer 2012) the text examines the internet comments in order to show how people, driven by emotions and hidden assumptions what is ‘right’ or ‘fair’, tend to practice the ‘right’ use of money in informal situations, and thus how money becomes a medium of creating the moral order in close relationships.
Year
Issue
Pages
179-198
Physical description
Contributors
 • Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
References
 • Alexander, Jeffrey. 2003. The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology. Oxford: Oxford University Press.
 • Baker, Wayne i Jayson Jimerson. 1992. The Sociology of Money. „American Behavioral Scientist” 35, (6): 678–693.
 • Beamish, Thomas D. 2007. Economic Sociology in the Next Decade and Beyond. „American Behavioral Scientist” 50, (8): 993–1014.
 • Biggart, Nicole Woolsey i Thomas D. Beamish. 2003. The Economic Sociology of Conventions: Habit, Custom, Practice, and Routine in Market Order. „Annual Review of Sociology” 29: 443–464.
 • Boltanski, Luc i Laurent Thévenot. 2006. On Justification. Princeton: Princeton University Press.
 • Carruthers, Bruce. 2005. The Sociology of Money and Credit. W: N. Smelser i R. Swedberg (red.). The Handbook of Economic Sociology. 2nd ed. Princeton, N.J.: New York: Princeton University Press; Russell Sage Foundation, s. 355–378.
 • Carruthers, Bruce. 2010. Money and Credit: a Sociological Approach. Cambridge: Polity.
 • Carruthers, Bruce i Wendy Espeland. 1998. Money, Meaning, and Morality. „American Behavioral Scientist” 41, 10: 1384–1408.
 • Dodd, Nigel. 1994. The Sociology of Money. New York: Continuum.
 • Dodd, Nigel. 2014. Social Life of Money. Princeton: Princeton University Press.
 • Flick, Uwe. 2009. An Introduction to Qualitative Research. London: Sage.
 • Fourcade, Marion. 2007. Theories of Markets and Theories of Society. „American Behavioral Scientist” 50, (8): 1015–1034.
 • Fourcade, Marion i Kieran Healy. 2007. Moral Views of Market Society. „Annual Review of Sociology” 33: 14.1–14.27.
 • Granovetter, Mark. 1985. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. „American Journal of Sociology” 91: 481–510.
 • Granovetter, Mark. 1990. The Old and the New Economic Sociology: a History and an Agenda. W: R. Friedland i A.F Robertson (red.). Beyond the Marketplace: Rethinking Economy and Society. New York: Walter de Gruyter.
 • Heath, Sue i Emma Calvert. 2013. Gifts, Loans and Intergenerational Support for Young Adults. „Sociology” 47(6): 1120–1135.
 • Ingham, Geoffrey. 1998. On the Underdevelopment of The Sociology of Money. „Acta Sociologica” 41: 3–18.
 • Lamont, Michèle i Laurent Thévenot. 2001. Rethinking Comparative Cultural Sociology. Repertoires of Evaluation in France and the United States. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Marody, Mirosława. 1991. Mieć albo być. W: J. Mucha, G. Skąpska, J. Szmatka i I. Uhl (red.). Społeczeństwo polskie u progu przemian. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, s. 29–43.
 • McFall, Liz i José Ossandón. 2014. What’s New in ‘New, New Economic Sociology‘ and Should Organization Studies Care? W: P. S. Adler, P. du Gay, G. Morgan i M. Reed (red.). Oxford Handbook of Sociology, Social Theory and Organization Studies: Contemporary Currents. Oxford University Press, s. 510–533.
 • Miller, Daniel. 1998. A Theory of Shopping. Cambridge: Polity Press.
 • Olcoń-Kubicka, Marta. 2009. Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości. Warszawa: Scholar.
 • Olcoń-Kubicka, Marta. 2015. Relacyjne ujęcie pieniędzy jako nowe narzędzie analityczne w badaniu spieniężenia świadomości w praktyce życia codziennego. W: M. Lewicki, S. Mandes, A. Przybylska, M. Sikorska i S. Trutkowski (red.). Socjologia uspołecznienia. Księga dedykowana Profesor Mirosławie Marody. Warszawa: Scholar, s. 213–222.
 • Parsons, Talcott. 1969. Politics and Social Structure. New York: Free Press.
 • Pellandini-Simány, Léna 2014. Everyday Consumption Norms As Discourses of the Good Life in Pre-socialist and Socialist Hungary. „Journal of Consumer Culture” 0(0): 1–19.
 • Portes, Alejandro. 2010. Economic Sociology. A Systematic Inquiry. Princeton: Princeton University Press.
 • Reckwitz, Andreas. 2002. Toward a Theory of Social Practices. A Development in Culturalist Theorizing. „European Journal of Social Theory” 5(2): 243–263.
 • Schatzki, Theodore R. 1996. Social Practices: A Wittgensteinian Approach to Human Activity and the Social. New York: Cambridge University Press.
 • Schatzki, Theodore, Karin Knorr Cetina i Eike von Savigny (red.). 2001. The Practice Turn in Contemporary Theory. London: Routledge.
 • Shor, Juliet B. 2010. Morality and Critique in Consumer Studies. „Journal of Consumer Culture” 10 (2): 275–280.
 • Smelser, Neil i Richard Swedberg. 2005. The Handbook of Economic Sociology. 2nd ed. Princeton, N.J.: New York: Princeton University Press; Russell Sage Foundation.
 • Slater, Don. 2010. The Moral Seriousness of Consumption. „Journal of Consumer Culture” 10 (2): 280–284.
 • Spillman, Lynette (red.). 2002. Cultural Sociology. Malden MA i London: Blackwell.
 • Swedberg, Richard. 1997. New Economic Sociology: What Has Been Accomplished, What Is Ahead? „Acta Sociologica” 40, (2): 161–182.
 • Thévenot, Laurent. 2001. Pragmatic Regimes Governing the Engagement with the World. W: Th. Schatzki, K. Knorr Cetina i E. von Savigny (red.). The Practice Turn in Contemporary Theory. London: Routledge, s. 56–73.
 • Tilly, Charles. 2006. Why? Princeton: Princeton University Press.
 • Warde, Alan. 2005. Consumption and Theories of Practice. „Journal of Consumer Culture” 5(2): 131–153.
 • Wherry, Frederic F. 2012. The Culture of Markets. Cambridge: Polity Press.
 • Zelizer, Viviana. 1997. The Social Meaning of Money. Princeton University Press.
 • Zelizer, Viviana. 1996. Payments and Social Ties. „Sociological Forum” 11: 481–95.
 • Zelizer, Viviana. 2005. The Purchase of Intimacy. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
 • Zelizer, Viviana. 2007. Pasts and Futures of Economic Sociology. „American Behavioral Scientist” 50: 1056–1069.
 • Zelizer, Viviana. 2010. Economic Lives: How Culture Shapes the Economy. Princeton University Press.
 • Zelizer, Viviana. 2010a. Moralizing Consumption. „Journal of Consumer Culture” 10 (2): 287–291.
 • Zelizer, Viviana. 2012. How I Became a Relational Economic Sociologist and What Does That Mean? „Politics and Society” 40 (2): 145–174.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-737cf708-648b-4ace-8692-20c1f2894e6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.