PL EN


2013 | 13 | 117-132
Article title

Uwagi na temat sejmików szlachty sieradzkiej w Szadku na początku XVIII w. - na marginesie laudum z 8 czerwca 1716 r.

Authors
Content
Title variants
EN
Remarks on sejmiks of Sieradz voivodeship nobility in Szadek in the early 18th century - on the margin of 8th june 1716 resolution
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
From the 14TH to the end of the 18TH century, Szadek was the place where political sejmiks of the Sieradz Voivodeship were held (exeptions were the election sejmiks, which took place in Sieradz). This article focuses on the reasons why Szadek was chosen as a place of Sieradz Voivodeship sejmiks. It also discusses the role which sejmiks played in local life and shows the political and economic situation of this land at the beginning of the 18TH century, connected with economic crisis, epidemics, political chaos and the Northem War. These were the reasons why Sieradz Voivodeship nobility joined the Confederetion in Targowica in 1716. The article also presents the resolution of the confederate sejmik of Sieradz Voivodeship Nobility, adopted in Szadek on 8111 June 1716. This source document, being part of the collection of the Bartoszewicz family, is kept in the State Archive in Łódź.
Keywords
Year
Issue
13
Pages
117-132
Physical description
Contributors
 • Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki
References
 • Adamczewski M., Herby szlachty polskiej w kościelefarnym Św. Jakuba w Szadku, ,,Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5, s. 47-65.
 • Adamczewski M., Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej. Cz. 2. Pieczęcie sądów szlacheckich do I 793 roku, Łódź 2010.
 • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach. I. Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, red. J. Karwasińska, Warszawa 1975, S. 147-148, http://www.agad.archiwa.goV.pl/pomoce/sieradzgr56.xml.
 • Baranowski B., Stosunki gospodarcze i społeczne w XVII i XVIII wieku, [w:] Szkice z dziejów sieradzkiego, red. J. Śmiałowski, Łódź 1977, S. 101 126.
 • Baranowski B., Życie codzienne małego miasteczka w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1975.
 • Bielecka J., Organizacja i działalność kancelarii ziemskich i grodzkich wielkopolskich XIV-XVIII wieku, ,,Archeion” 1954, t. 22, s. 129-155.
 • Burkietowicz A., Sejmik sieradzki w latach 1669-1 71 7, Sieradz 2009.
 • Encyklopedia wojskowa, t. 2, Warszawa 2007.
 • Gierowski J., Ledóchowski Stanisław h. Szaława (ok. 1666-I 725), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 16, Wrocław i in. 1971, s. 630.
 • Herbarz szlachty polskiej, oprac. S. Uruski, t. 11, Warszawa 1914.
 • Janas E., Konfederacja tarnogrodzka -demokratyczny ruch szlachecki, [w:] Konfederacja tarnogrodzka i jej tradycje, red. R. Szczygieł, Tamogród 1995, S. 29-40.
 • Kriegseisen W., Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991.
 • Kobierecki M., Chronologia sejmików i zjazdów szlachty województwa sieradzkiego w latach 1668-1696, „Przegląd Nauk Historycznych” 2006, nr 2, s. 5-28.
 • Kobierecki M., Walewscy herbu Kolumna w XVII-XVIII wieku. Genealogia. Majętności. Działalność publiczna, Łódź 2008.
 • Kuchowicz Z., Warunki zdrowotne wsi i miasteczek województw sieradzkiego i łęczyckie-go w XVIII wieku, Łódź 1961.
 • Parczewski A. J., Monografia Szadku, Warszawa 1870.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich, t. ll, Warszawa 1890.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 6, Warszawa 1964.
 • Szklarska E., Stanisław Rychłowski, hr. Nałęcz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 33, Wrocław i in. 1991-1992.
 • Teki Adolfa Pawińskiego. Lauda sejmikowe województwa sieradzkiego I 700 I 732, nr 27, cz. 2: 1 709-1 716, Warszawa 1897-1905, kopia w Bibliotece Instytutu Historii UŁ.
 • Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, W. Stanek, Kómik 1990.
 • Urzędnicy województw łęczyckiego isieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Opaliński, H. Zerek-Kleszcz, red. A. Gąsiorowski, Kómik 1993.
 • Wąsowicz M., Księgi sądowe ziemskie i grodzkie (acta terrestria et castrensia). Wprowadzenie ogólne, [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach. I. Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, red. J. Karwasińska, Warszawa 1975, s. 147-155.
 • Wąsowicz M., Księgi sądowe z obszaru Wielkopolski, [wt] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach. I. Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, red. J. Karwasińska, Warszawa 1975, s. 156-173.
 • Witusik A. A, Przywódcy konfederacji tarnogrodzkiej, [w:] Konfederacja tarnogrodzka i jej tradycje, Tamogród 1995, s. 41-50.
 • Włodarczyk J., Dzieje polityczne od połowy XVI wieku do upadku Rzeczypospolitej, [w:] Szkice z dziejów sieradzkiego, red. J. Śmiałowski, Łódź 1977, S. 137-162.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-737d117f-c990-44f0-afca-a1811e72bab0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.