PL EN


2019 | 28 | 221-234
Article title

Sprawienie pochówku przez gminę w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Authors
Title variants
EN
Conducting a burial by the commune in the light of the judicature of administrative courts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gmina w trójszczeblowej strukturze samorządowej pełni bardzo ważną funkcję. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż jest ona usytuowana najbliżej mieszkańców. Niejednokrotnie zdarza się, że uchwały wydawane przez rady gmin są sprzeczne z ustawową regulacją. Bywa tak również w wypadku stanowienia prawa miejscowego odnoszącego się do kwestii sprawiania pochówku przez gminy. Pochówek jest interesującą kwestią, gdyż z natury rzeczy dotyczy on każdego człowieka. Konsekwencją tego jest obowiązek wydania przez organ stanowiący każdej gminy uchwały dotyczącej sprawienia przez gminę pochówku. Uchwała taka powinna być przede wszystkim zrozumiała, zgodna z ustawową regulacją, jak też precyzyjna w zawartych postanowieniach. W niniejszym artykule, mającym charakter prawno-empiryczny, zostało zestawionych dziesięć różnych uchwał dotyczących sprawienia pochówku przez wybrane gminy. W celu zapewnienia czytelnikowi przejrzystości odbioru poszczególne uchwały zestawiono w tabeli. Pochodzą one z różnych miejscowości, zarówno tych większych, jak i mniejszych. Różne są też daty ich wydania, co pozwala spojrzeć na analizowane zagadnienia z jeszcze większej perspektywy. Zestawienie pokazuje zarówno różnice, jak i podobieństwa, a także wskazuje na cechy szczególne określonych uchwał. Niejednokrotnie rozwiązania normatywne zastosowane w aktach prawa miejscowego poświęconych tym kwestiom są sprzeczne z ustawą. Czy wywołuje to ich nieważność? Do odpowiedzi na zadane pytanie posłużyło bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, które wskazuje, że uchwały lokalnych prawodawców powinny w sposób wyczerpujący i niebudzący wątpliwości regulować określone dziedziny spraw.
EN
The commune has a very i mportant function in the three-level self-government structure. This is mainly due to the fact that it is the closest to the residents. It often happens that resolutions issued by municipal councils are contrary to statutory regulations. This is also the case in the case of local law regarding the issue of burial by municipalities. Burial is an interesting issue because by nature it affects every human being. The consequence of this is the obligation for the governing body of each municipality to pass a resolution regarding its burial. Such a resolution should first of all be comprehensible and consistent with statutory regulation, as well as sufficiently precise in its provisions. In the present article, which is of legal and empirical character, 10 different resolutions concerning the burial of selected municipalities have been compiled. In order to provide the reader with transparent information, individual resolutions are listed in a table. It is based on data from different towns, both larger and smaller. There are also different dates of their release, which allows us to look at the analyzed issues from an even wider perspective. The list shows both differences and similarities, as well as points to specific features of specific resolutions. Often normative solutions applied in local law acts devoted to these issues are contrary to the general act. Does it make them invalid? The answer to the question asked was the rich jurisprudence of administrative courts, which indicates that the resolutions of local legislators should be characterized by a lack of gaps and therefore in a comprehensible and unambiguous way to regulate specific areas of the given affairs.
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-737f0b2e-16fd-4c20-8a16-f441e7c13762
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.