PL EN


2015 | 3/2015 (54), t.1 | 41-53
Article title

Innowacje w płatnościach detalicznych jako wyzwanie dla banków centralnych

Content
Title variants
EN
Innovations in Retail Payments as a Challenge for Central Banks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena znaczenia innowacji w płatnościach detalicznych dla banków centralnych jako instytucji odpowiedzialnych za stabilność i sprawność krajowych systemów płatniczych. W analizie wykorzystano informacje zawarte w literaturze oraz raportach Banku Rozrachunków Międzynarodowych, a także wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez autorkę w 2013 r. wśród banków centralnych 11 państw. W artykule określono, na czym polegają innowacje w płatnościach, a także odniesiono się do nich jako przedmiotu zainteresowania ze strony banków centralnych. Następnie przedstawiono formy ingerencji banków centralnych w organizację i regulację procesów płatności detalicznych oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytania, czy i dlaczego innowacje w płatnościach stanowią wyzwanie dla banków centralnych, a także jaki mogą mieć wpływ na realizację ich zadań.
EN
The purpose of this article is to assess the importance of innovations in retail payments for central banks as the institutions responsible for stability and efficiency of national payment systems. The analysis is based on the information contained in the literature, reports of the Bank for International Settlements and the results of a survey conducted by the author in 2013 among central banks of 11 countries. The article defines what constitutes innovations in payments, as well as refers to them as the object of interest of central banks. This is followed by a short description of forms of central banks’ interference in the organization and regulation of retail payment processes. It attempts to answer the question whether and why innovations in payments pose a challenge for central banks, and how they may affect the implementation of their tasks.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Antonides, G., Amesz, H.B. i Hulscher, I.C. (1999). Adoption of Payment Systems in Ten Countries – a Case Study of Diffusion of Innovations. European Journal of Marketing, 33 (11).
 • BCG. (2014). Global Payments 2014 – Capturing the Next Level of Value. Boston Consulting Group.
 • Beau, D. i Woefel, G. (2004). The Resilience of Post Market Infrastructures and Payment
 • Systems. Initiatives and Perspectives. Banque de France, Financial Stability Review, (5).
 • Borcuch, A. (2012). Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) – samoregulacja czy odgórna interwencja prawna? Bezpieczny Bank, 4 (49), 103–114.
 • Bossone, B. i Cirasino, M. (2001). The Oversight of the Payments Systems: a Framework for the Development and Governance of Payment Systems in Emerging Economies. The World Bank.
 • BIS. (2012a). Innovations in Retail Payments. Bank for International Settlements, Committee on Payment and Settlement Systems.
 • BIS. (2012b). Principles for Financial Market Infrastructures. Bank for International Settlements, Committee on Payment and Settlement Systems.
 • BIS. (2014). Non-banks in Retail Payments. Bank for International Settlements, Committee on Payments and Market Infrastructures.
 • Bradford, T., Hayashi, F., Hung, C., Rosati, S., Sullivan, R.J., Wang, Z. i Weiner, S.E. (2009). Nonbanks and Risk in Retail Payments: EU and U.S. W: E.M. Johnson (red.), Managing Information Risk and the Economics of Security. Springer Publishing.
 • Capgemini. (2014). World Payments Report 2014.
 • Chapman, J.T.E. (2008). Policy Coordination in an International Payment System. Bank of Canada. Working Paper, (17).
 • ECB. (2014). Card Payments In Europe. A Renewed Focus on Sepa for Cards. European Central Bank.
 • ECB. (2015). Virtual Currency Schemes – a Further Analysis. European Central Bank.
 • Edgar, Dunn and Company (2009). Innovation in Payments. Edgar, Dunn and Company.
 • Górka, J. (2009). Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych. Warszawa: CeDeWu.
 • Górka, J. (2013). Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Harasim, J. (2013a). Współczesny rynek płatności detalicznych – specyfika, regulacje, innowacje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Harasim, J. (2013b). Znaczenie regulacji prawnych dla funkcjonowania rynku płatności. Zarządzanie i Finanse, 11 (2), 172–184.
 • Hoenig, T.M. (2007). Central Bank Perspectives on Nonbanks in the Payments Systems. Referat wygłoszony na: Conference on Nonbanks in the Payments System: Innovation, Competition and Risk. Santa Fe.
 • Iwańczuk-Kaliska, A. (2014). Przemiany systemów płatniczych i ich konsekwencje dla banków centralnych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Kokkola, T. (2010). The Payment System. Payments, Securities and Derivatives, and the Role of the Eurosystem. Frankfurt: European Central Bank.
 • Leinonen, H. (2008). Payment Habits and Trends in the Changing E-landscape 2010+. Bank of Finland.
 • Marcinkowska, M. (2012). Innowacje finansowe w bankach. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, (266), 71–96.
 • Mendzela, J. (2009). Managing Central Banks for Tomorrow – Practical Challenges. W: J. Mendzela i N. Carver (red.), Central Bank Management (s. 3–14). Central Banking Publications.
 • Mikulska, A. (2012). Innowacje technologiczne w płatnościach bankowych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, (266), 145–156.
 • Noyer, C. (2006). Recent Developments and Policy Challenges Affecting Large-value and Retail Payment Systems in Europe. W: S. Fernández de Lis i F. Restoy (red.), Central Banks in the 21st Century. Banco de España.
 • OECD i Eurostat. (2008). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Organisation for Economic Cooperation and Development, Eurostat.
 • Polasik, M. i Maciejewski, K. (2009). Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Narodowy Bank Polski. Materiały i Studia, (241).
 • Rogers, E.M. (2003). Diffusion of Innovations. New York: The Free Press of Glencoe.
 • Schanz, J. (2006). Innovation and Ownership Structure in Payment Systems. London: Bank of England.
 • Szpringer, W. i Szpringer, M. (2014). Nowe zjawiska w regulacji rynku usług płatniczych (wybrane problemy na tle projektu noweli do dyrektywy PSD). e-mentor, 4 (56). Pozyskano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/56/id/1128 (3.07.2015).
 • Thorat, U. (2012). Financial Sector Regulation for Growth, Equity and Stability. BIS Papers, (62).
 • Tochmański, A. (2007). Rola banku centralnego we wprowadzaniu SEPA. SEPA – bankowa rewolucja. Zeszyty BRE Bank – CASE, (90).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73806ba0-33d1-41fd-a98a-68fc997d46c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.