PL EN


2018 | 18 | 4 | 235-1259
Article title

The impact of quality management systems on the effects of the process approach implementation

Content
Title variants
PL
Wpływ systemu zarzadzania jakością na efekty wdrożenia podejścia procesowego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article provides a discussion on results of extensive empirical research conducted in 2016 on a sample of 495 local government authorities, using the CAWI questionnaire technique supported by the CATI survey. The results thus obtained were verified in statistical terms and then critically analysed in a manner enabling final conclusions to be drawn. The purpose of the article is to analyse the impact of the quality management system (QMS) on the advantages and disadvantages identified as those which arise from the process approach implementation in public administration. Therefore the following principal research question may be posed: Is there a positive impact of the QMS on how well the process approach functions and to what extent does it affect the benefits and barriers involved in the process approach implementation? It has been observed that implementation of the quality system does not automatically guarantee any external benefits resulting from the process orientation. The research results imply that efficiency of the quality management systems implemented in the local government authorities subject to the survey is questionable, particularly in terms of their improvement.
PL
Artykuł zawiera omówienie wyników szeroko zakrojonych badań empirycznych przeprowadzonych w 2016 r. na próbie 495 jednostek samorządu terytorialnego wykorzystując technikę kwestionariusza CAWI wspomaganą badanie CATI. Uzyskane w ten sposób wyniki zweryfikowano statystycznie a następnie przeprowadzono ich krytyczną analizę formułując wnioski końcowe. Celem artykułu jest poznanie wpływu SZJ na zidentyfikowane zalety i wady wynikające z wdrożenia podejścia procesowego w administracji publicznej. Główne pytanie badawcze można sformułować w następującej postaci: czy SZJ pozytywnie oddziałuje na funkcjonowanie podejścia procesowego i w jakim stopniu wpływa on na korzyści oraz bariery towarzyszące wdrożeniu podejścia procesowego? Zaobserwowano, że wdrożenie systemu jakości nie gwarantuje automatycznie żadnych korzyści zewnętrznych wynikających z orientacji procesowej. Wyniki badań sugerują, że skuteczność systemów zarządzania jakością w badanych jednostkach samorządu terytorialnego jest wątpliwa, szczególnie w obszarze ich doskonalenia.
Year
Volume
18
Issue
4
Pages
235-1259
Physical description
Dates
published
2018-12-01
Contributors
 • WSB University, Poland
 • Silesian University of Technology, Poland
References
 • Bitkowska, A. (2009). Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, VIZJA PRESS&IT, Warszawa.
 • Corradini, F., Falcioni, D., Polzonetti, A., Re, B. (2011). Innovation on Public Services using Business Process Management, International Conference on E-business, Management and Economics IPEDR Vol. 25 Press, Singapore , 25-29.
 • Corrigan, S. (2009). Human and Organizational Aspects of Business Process Reengineering, Institute of Work Psychology, University of Sheffield, viewed 15 February 2017 . Avaiable at: http://faculty.css.edu/dswenson/web/ REENGIN.HTM. Accessed 5 June 2017.
 • EN ISO 9001:2015 Quality Management System – Requirements.
 • Flieger, M. (2016). Zarządzanie procesowe w urzędach gmin. Model adaptacji kryteriów dojrzałości procesowej, Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Gębczyńska A., Wolniak R., Process Management Level In Local Government, Philadelphia 2018. Available at: https://www.amazon.com/Process-Management-Level-Local-Government/dp/1985649950/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1521445213&sr=8-7&keywords=wolniak. Accessed 10 September 2018.
 • Gulledge Jr T. R., Sommer, R. A. (2002). Business process management: public sector implications, Business Process Management Journal, 8(4) :364-376 .
 • GUS, POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2016r. Avaiable at: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2016-r-,7,13.html. Accessed 5 June 2017.
 • Haber, J, Brouer R. (2017). Impressions of Competency: Tactics and a Conceptual Model, Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 25(4) : 28-54.
 • Hawrysz, L., Hys, K. (2013). Procesowo zorientowana kultura organizacyjna w organizacjach sektora publicznego . Avaiable at: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IKL/kwartalnikEEiM/archiwum/Documents/Liliana_Hawrysz,Katarzyna_Hys_4(26)2012.pdf. Accessed 5 June 2017.
 • ISO Survey of certifications to management system standards - Full results, (2017). Avaiable at: http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=18808772&objAction=browse&viewType=1. Accessed 5 June 2017.
 • Jeston, J, Nelis, J. (2008). Business Process Management. Practical Guidelines to Successful Implementation, Butterworth-Heinemann, London.
 • Kliciński, S. (2009). Problemy implementacji podejścia procesowego opartego na normie ISO 9001:2000. In Nowosielski, S. (Ed.), Podejście procesowe w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, WUE we Wrocławiu, 58-66.
 • Knežová, J., Vaľovská, Z., Sedláková, S. (2016). Possibilities of using the process management in public organisations for improving good governance, Journal of Modern Science, 28(6), 325–352.
 • Koźmiński A. K. (2016). Polish Business Management: A Contredanse of Theory and Practice, Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 24(4): 10-24.
 • Kruczkowski, R., Bildziukiewicz, M. (2013). Dyrektywa Usługowa UE, Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość . Avaiable at: https://akademia.biznes.gov.pl/pluginfile.php/97/mod_resource/content/1/Dyrektywa_Us%C5%82ugowa_UE%20ulotka.pdf. Accessed 5 June 2017.
 • Morgan, L. (2013). The future of Public Administration: New Public Management vs the Unknown. PA Times, 36(2): 253-264.
 • Niehaves, B., Plattfaut R., Becker, J. (2013). Business process management capabilities in local governments: A multi-method study, Government Information Quarterly, 30(3): 217-225.
 • Olesiński, A. (2015). Co to jest zarządzanie procesowe, jakie ma znaczenie i zastosowanie w administracji publicznej?. Avaiable at: http://jst.uwm.edu.pl/portalwiedzy/index.php?action=artikel&cat=2&id=27 &artlang=pl. Accessed 5 June 2017.
 • Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). Public Management Reform. A Comparative Analysis — New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State. (4th. ed.). Oxford: Oxford University Press.
 • Potemska, B. (2015). Wdrażanie podejścia procesowego w urzędach administracji publicznej. Avaiable at: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/14259/13-107_115-Potemska.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Accessed 5 June 2017.
 • Ruževičius, J., Klimas, D., Veleckaitė, R. (2012). Influence of organizational culture on the success of business process management in Lithuanian public sector organizations, VERSLO AKTUALIJOS / CURRENT ISSUES OF BUSINESS, 7(1):1–16.
 • Sześciło D. (2014). Administracja neoweberowska: biurokracja 2.0?, ZN Administarcja, 3-11.
 • Szumowski, W. (2009). Zastosowanie podejścia procesowego w urzędach administracji samorządowej, in Nowosielski S. (Ed.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne we Wrocławiu nr 52, Wrocław.
 • Tregear, R., Jenkins, T. (2007). Government Process Management: A review of key differences between the public and private sectors and their influence on the achievement of public sector process management, Australia: 1-10. Available at: http://www.w.bptrends.com/publicationfiles/1007-art-govt.Processmgt.-tregear%20and%20Jenkins-ph.pdf. Accessed 5 June 2017.
 • Wieczorkowski, J. (2015). Analiza wykorzystania podejścia procesowego w zarządzaniu jednostkami administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 243:256-276.
 • Wytrążek, W. Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania w instytucjach publicznych. Avaiable at http://pracownik.kul.pl/files/11992/public/Podstawowe_pojecia_TOZ_w_org_publ.pdf, Accessed 5 June 2017.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7382cbf3-5b4e-4c13-be1b-06da20a230e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.