Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | Acta Iuris nr 9 |

Article title

Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe na czas określony

Title variants

EN
Fixed-term copyright transfer agreements

Languages of publication

Abstracts

PL
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymienia dwa rodzaje umów dotyczących autorskich praw majątkowych: umowę przenoszącą prawa autorskie oraz umowę licencyjną. Różnice pomiędzy umową przenoszącą prawa a umową licencji wyłącznej nie są klarowne, głównie z tego powodu, że istnieją wątpliwości co do charakteru ostatniej z wymienionych, a mianowicie, czy wywołuje skutek rozporządzający, czy jedynie obligacyjny. Oczywistym jest, że umowa licencyjna kreuje stosunek prawny o charakterze ciągłym, w przeciwieństwie do umowy przenoszącej prawa autorskie, w której świadczenie zbywcy ma charakter jednorazowy. W praktyce obrotu przyjmuje się za dopuszczalne zawieranie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe na oznaczony z góry okres. Zastrzeżenie terminu końcowego w umowach zobowiązujących do świadczeń ciągłych oraz okresowych nie budzi wątpliwości. Zastrzeżenie terminu końcowego w umowach zobowiązujących do świadczeń jednorazowych istotnie modyfikuje wykreowany przez strony stosunek cywilnoprawny. W artykule przedstawiono analizę umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych na ograniczony umownie czas, w kontekście jej zgodności z normami kompetencyjnymi zawartymi w prawie cywilnym oraz prawie autorskim. W artykule odwołano się do reguł wykładni oświadczeń woli zawartych w art. 65 § 2 k.c., reguły interpretacyjnej wynikającej z art. 65 prawa autorskiego oraz zgodności celu i treści umowy z właściwością (naturą) stosunku cywilnoprawnego.
EN
The Act on copyright and related rights lists two types of agreements relating author’s economic rights: the copyright transfer agreement and the license agreement. The differences between the copyright transfer agreement and the exclusive license agreement are not clear, mainly due to the fact that there is doubt as to the nature of the latter, namely, whether it has a disposition or only obligation effect. It is obvious that the license agreement creates a legal relationship of a permanent nature, as opposed to the copyright transfer agreement in which the performance of the seller is of a one-off nature. In the practice of trading it is assumed as acceptable to conclude copyright transfer agreements for a period of time specified in advance. Reserving a final date in contracts obliging to continuous and periodical performances does not raise doubt. Reserving a final date in agreements obliging to one-off performances significantly modifies the civil law relationship created by the parties. The paper presents an analysis of the author’s economic copyright transfer agreement for a contractually limited period of time, in the context of its compliance with competence standards contained in civil law and copyright law. The paper makes reference to the rules of interpretation of declarations of will contained in Art. 65 par. 2 of the Civil Code, the interpretation rule arising from Art. 65 of the copyright law and compliance of the purpose and content of the agreement with the property (nature) of a civil law relationship.

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Z. Okoń, Charakter prawny umowy licencyjnej, ZNUJ PPWI, 2009, z. 3,
 • B. Giesen, Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny. Warszawa 2013;
 • T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010; E. Traple, Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Warszawa 2010.
 • M. Kępiński, (w:) System Prawa Prywatnego, Prawo autorskie, tom 13, red. J. Barta, Warszawa 2013,
 • P. Ślęzak, Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Warszawa 2012,
 • P. Ślęzak, Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Warszawa 2012;
 • B. Baliga, M. Kućka, Korzystanie z praw autorskich. Użytkowanie i dzierżawa a licencje. Transformacje Prawa Prywatnego, 2008 r., z. 2,
 • T.Targosz, (w:) T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010,
 • P. Machnikowski, Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005,
 • Zb. Radwański, Teoria umów, Warszawa 1977, s. 94-99; Z
 • b. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania- część ogólna, Warszawa 2012,
 • M. Safjan, Autonomia woli a zasada równego traktowania, w: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, pod red. E. Gniewka, K. Górskiej, P. Machnikowskiego, Warszawa 2010,
 • M. Gutowski, Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2012
 • R. Trzaskowski, Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych art. 3531 K.C., Kraków 2006,
 • J. Barta, R. Markiewicz, w: Prawo autorskie i prawa pokrewne, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, Warszawa 2011,
 • W. Katner, Umowne nabycie własności ruchomości, Warszawa 1995,
 • B. Giesen, Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny. Warszawa 2013,
 • J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 143;
 • Zb. Okoń, Charakter prawny umowy licencyjnej, Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2009, z. 105,
 • M. Kućka, Stosowanie art. 59 k.c. do umów prawno autorskich, Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2010, z. 108,
 • J. Skąpski, Umowa licencyjna w prawie prywatnym międzynarodowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, 1974 r., z. 1,
 • K. Grzybczyk, Świadczenie charakterystyczne w autorskoprawnej umowie licencyjnej, (w:) Prawo własności intelektualnej, wczoraj, dziś i jutro, (red:) J. Barta, A. Matlak, Kraków 2007, s
 • B. Baliga, M. Kućka, Korzystanie z praw autorskich. Użytkowanie i dzierżawa a licencje, Transformacje Prawa Prywatnego 2008, nr 2,
 • J. Guść, O właściwości (naturze) stosunku prawnego, Państwo i Prawo, 1997 r., z. 4,
 • M. Szczygieł, Właściwość (natura) stosunku zobowiązaniowego jako ograniczenie zasady swobody umów, Palestra, 1997 r., Nr 7-8,
 • R. Trzaskowski, Właściwość (natura) zobowiązaniowego stosunku prawnego jako ograniczenie zasady swobody kształtowania treści umów, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2000 r., z. 2,
 • M. Safjan, Zasada swobody umów. Uwagi wstępne na tle wykładni art. 3531 k.c., Państwo i Prawo, 1993 r., z. 4., s. 15-16; Wydaje się, że węższe rozumienie tego pojęcia zaproponowane przez M. Safjana zostało przyjęte w
 • J. Guść, O właściwości (naturze) stosunku prawnego, Państwo i Prawo, 1997 r., z. 4
 • E. Drozd, Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa-Kraków 1974, s. 86-87;
 • S. Rudnicki, (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga Pierwsza. Część Ogólna, Warszawa 2007
 • B. Swaczyna, Warunkowe czynności prawne, Warszawa 2012,
 • B. Giesen, w: Kodeks cywilny. Część Ogólna. Red. M. Pyziak-Szafnickiej, Warszawa 2009,
 • Wyrok SN z dnia 23 lutego 2011 r., V CSK 277/10, nr LEX 786398
 • wyrok SN z 8 marca 2002 r., III CKN 748/00, OSNC z 2003, nr 3, z. 33;
 • T. Dybowski, Ochrona własności w polskim prawie cywilnym (rei vindicatio actio negatoria), Warszawa 1969,
 • Wyrok SN z 23.02.2011 r. V CSK 277/10, źródło www.sn.pl;
 • wyrok SN z 21.10.1999 r., I CKN 111/99, OSNC 2000 r., Nr 4, poz. 82.
 • M. Gutowski, Zasada kauzalności czynności prawnych w prawie polskim, Państwo i Prawo, 2006 r., z. 4,
 • wyrok SN z 8.03.2002 r., III CKN 748/00, OSNC 2003/3/33;
 • Wyrok SN z 29.05.2000 r., III CKN 246/00, OSNC 2000/11/213;
 • uchwała (7) SN z 30.09.1996 r, III CZP 85/96, OSNC 1996/12/153.
 • Z. Radwański w: System Prawa Prywatnego, tom 2, Prawo cywilne część ogólna,
 • E. Drozd, Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa- Kraków 1974,
 • J. Zawadzka, Warunek w prawie cywilnym, Warszawa 2012, s. 129-131.
 • wyrok SN z 15.11.2012 r., V CSK 545/11;

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7388265d-2d59-4b43-868a-9be2600ae354
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.