PL EN


2014 | 200 | 124-131
Article title

Zakres odpowiedzialności pracowniczej i etycznej lekarza

Authors
Content
Title variants
EN
Range of Physician's Working and Ethical Liability
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes employee's and ethical liability of a medical doctor in view of the current legal situation. Author characterized some forms of liability assumed by a doctor employed at a medical entity. Such forms include: professional liability, liability for acts performed when on duty and financial liability, as presented in the provisions of the Labour Code and Civil Code. Author has also described a medical doctor's profession as a profession of public trust and a "freelance" job.
Year
Volume
200
Pages
124-131
Physical description
Contributors
References
 • Bączyk-Rozwadowska K., Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, "Dom Organizatora", Toruń 2007.
 • Bojanowski E., Prawno-organizacyjna odpowiedzialność pracowników organu administracji państwowej, "ZNUG" 1981, z. 30.
 • Filar M., Krześ S., Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Gersdorf M., Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1993.
 • Jaśkowski K. [w: ] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Tom I: Ustawy towarzyszące z orzecznictwem, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Jończyk J., Odpowiedzialność personelu medycznego według Kodeksu Pracy, "Prawo i Medycyna" 2000, nr 5.
 • Karkowski T., Restrukturyzacja szpitali, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Krajewski A., Odpowiedzialność materialna pracowników [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. J. Jończyk, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1977.
 • Kubiak R., Prawo medyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Nesterowicz M., Prawo medyczne, TNDiK, Toruń 2013.
 • Molęda S., Działalność lecznicza lekarzy, Medicine Today Poland, Warszawa 2011.
 • Safjan D., Umowy o zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej, "Prawo i Medycyna" 1999.
 • Sanetra W., Odpowiedzialność pracownika i jej przesłanki w kodeksie pracy, "RPEiS" 1977, z. 4.
 • Skoczyński J. [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Skoczyński J., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 11.
 • Wojtczak K., Zawód i jego prawna reglamentacja, Ars Boni et Aequi, Poznań 1999.
 • Wojtczak K., Administracyjnoprawna reglamentacja wolnych zawodów. Zagadnienia wybrane [w:] Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, red. Z. Leoński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 • Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 7 X 1992 U1/92 OTK Nr 2, poz. 38.
 • Wyrok SN z 13 listopada 1997 r., I PKN353/97, OSNAPiUS 1998, Nr 19, poz. 565, LEX nr 33776.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego z 3 XI 1999, I Aca Nr 99, poz. 750.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 czerwca 2006 r., VII SA/ WA 595/06.
 • Wyrok TK z dnia 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07, "Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego - Zbiór Urzędowy" 2008, Nr 3A, poz. 45, LEX nr 371847.
 • www.nil.org.pl/nroz/spra9397.htm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-738abdd6-ac44-4767-bf1b-ad36dc3fb070
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.