PL EN


2017 | 10 | 61-68
Article title

Polish Women Experiencing Infertility in the face of Legal and Ethical Dilemmas – A Research Report

Content
Title variants
PL
Polskie kobiety doświadczające niepłodności w obliczu prawnych i etycznych dylematów – doniesienie z badań
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the conducted studies was to learn about the opinions of women suffering from infertility regarding the most controversial issues connected with assisted reproduction, which are still being publicly discussed in Poland, despite the Act from 2015 regulating these issues. The studies compared opinions of women in different stages of experiencing infertility. The studied group comprised of 884 women: undergoing treatment, raising a child (born as a result of treatment or adopted), undergoing adoption procedures and those who decided to remain childless. The Attitudes Towards Bioethical Problems of Infertility Scale was an original tool used in the studies. Polish women have liberal views on most ethically controversial issues. The tested subjects had conservative views on the issue of IVF availability for homosexual couples (over 60% of subjects had conservative views) and IVF availability for unmarried couples (over 40% of subjects had conservative views). A comparison of opinions regarding the bioethical dilemmas of women on different stages of infertility revealed some interesting and statistically significant results (p < .001). Techniques where the partner’s cells are used were widely accepted (over 80%), contrary to techniques where a donor’s cells are used (accepted by approx. 40% of the subjects). Significant information concerning bioethical dilemmas on infertility treatment can be used to predict decisions concerning the course of infertility treatment. The gathered opinions constitute an important voice in the public debate on legal regulations in the area of bioethical issues connected with assisted reproduction.
PL
Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii kobiet cierpiących na niepłodność wodniesieniu do najbardziej kontrowersyjnych zagadnień związanych z reprodukcją wspomaganą, która nadal jest przedmiotem publicznej dyskusji w Polsce pomimo ustawy z 2015 r.regulującej te kwestie.Badania porównują opinie kobiet na różnych etapach przeżywania niepłodności. Badana grupa składała się z 884 kobiet: poddawanych leczeniu, wychowujących dziecko (urodzone dzięki leczeniu lub adopcyjne), przechodzących przez procedury adopcyjne i tych, które postanowiły pozostać bezdzietne. Postawy wobec bioetycznych problemów wniepłodności badano przy użyciu autorskiej skali. Polskie kobiety mają zróżnicowane poglądy na temat najbardziej kontrowersyjnych etycznie kwestii. Osoby badane przejawiały najbardziej konserwatywne poglądy wobec dostępności IVF dla par homoseksualnych (ponad 60% badanych miało poglądy konserwatywne) oraz dostępności IVF dla osób niezamężnych (ponad 40% badanych miało poglądy konserwatywne). Porównanie opinii na temat dylematów bioetycznych kobiet wróżnych fazach niepłodności ujawnia interesujące istatystyczne istotne wyniki (p < ,001). Techniki wspomaganego rozrodu zwykorzystywania komórek partnera były bardzo szeroko akceptowane (ponad 80%), wprzeciwieństwie do technik, w których wykorzystuje się komórki dawcy (zaakceptowane przez ok. 40% badanych). Istotne informacje dotyczące dylematów bioetycznych w kwestii leczenia bez-płodności mogą być wykorzystywane do przewidywania decyzji co do przebiegu leczenia niepłodności. Zebrane opinie stanowią ważny głos wpublicznej debacie na temat przepisów prawnych w zakresie bioetyki związanych z reprodukcją wspomaganą.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-738cb587-919b-4d55-a55d-7a46a481ee97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.