PL EN


Journal
2019 | 329 | 445 - 457
Article title

Przyczyny ustania związania przyrzeczeniem administracyjnym

Title variants
EN
Legal regulations concerning termination of administrative promise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza regulacji prawnych odnoszących się do okoliczności skutkujących ustaniem związania przyrzeczeniem administracyjnym bez realizacji przedmiotu przyrzeczenia. W opracowaniu zaproponowano wyróżnienie następujących przyczyn ustania związania przyrzeczeniem administracyjnym: upływ okresu ważności przyrzeczenia, odmowa wydania aktu przyrzeczonego w okresie ważności przyrzeczenia, niespełnienie warunków określonych w promesie oraz cofnięcie przyrzeczenia. Obowiązujące akty prawne w obszarze omawianej problematyki nie zawierają jednolitego modelu normatywnego. Występujące unormowania cechuje zróżnicowanie i brak spójności. Zagadnienie ustania związania organu wydaną promesą bez wydania aktu przyrzeczonego jest ważne w szczególności z punktu widzenia funkcji gwarancyjnej przyrzeczenia administracyjnego oraz zasady budowy zaufania do administracji. Istotnym elementem konstrukcji normatywnej przyrzeczenia powinno być ograniczenie sytuacji prowadzących do ustania związania organu wydanym przyrzeczeniem bez realizacji jego przedmiotu.
EN
The subject of the article is the analysis of legal regulations relating to circumstances resulting in the termination of administrative promise without implementation of the subject of the promise. The article proposes to distinguish the following reasons for termination of administrative promise: expiry of the period of validity of the promise, refusal to issue the promised act during the period of validity of the promise, failure to meet the conditions set out in the promise, and withdrawal of the promise. The applicable legal acts in the area of the discussed issues do not contain a uniform normative model. The issue of termination of binding of the body by a promise issued without the issue of a promised act is important, in particular from the point of view of the guarantee function of the administrative promise and the principle of building trust in the administration. An important element of the normative construction of a promise should be the limitation of situations leading to cessation of binding of the body by the promise issued without the implementation of its subject.
Journal
Year
Issue
329
Pages
445 - 457
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-738da096-e1a2-49ab-985a-9c81000b9db1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.