PL EN


2015 | 42 | 152-173
Article title

Konsumpcja osób starszych w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Consumption Among Elderly People in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza problem konsumpcji w gospodarstwach domowych emerytów w Polsce. Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji dochodowej, wydatków oraz struktury konsumpcji ludzi w wieku starszym. Podjęta tematyka została zrealizowana na podstawie analizy danych GUS, dotyczącej budżetów gospodarstw domowych emerytów w latach 2007–2012. Struktura artyku-łu jest następująca: po krótkim wprowadzeniu, w pierwszej części tekstu, w sposób syntetyczny, wyjaśniono pojęcie starości i procesu starzenia się, a następnie zaprezentowano zmiany demograficzne zachodzące w społeczeństwie polskim. W drugiej części artykułu przeanalizowano sytuację materialną (sytuację dochodową, poziom i strukturę wydatków konsumpcyjnych oraz strukturę rzeczową wydatków), oraz tendencje rozwojowe konsumpcji (zmiany w spożyciu żywności i wyposażeniu w dobra trwałego użytku) polskich emerytów. Syntetyczna konstatacja wieńczy niniejszy tekst.
EN
The article discusses consumption in pensioners’ households in Poland. Its aim is to present the income status, expenditures and the structure of consumption among the elderly. To this end, the 2007–2012 GUS data on pensioner households’ budgets are analysed. The article is organised as follows. A short introduction in the first part of the article is followed by a succinct explanation of the notions of old age and aging. Subsequently, demographic changes taking place in the Polish society are discussed. The second part of the article provides an analysis of the financial standing of Polish pensioners (their income status, the level and structure of consumption expenditures, and the expenditure structure by object) and of development trends characterising their consumption (variations in the consumption of foodstuffs) and possession of durable goods. The article ends with a concise summary.
Year
Issue
42
Pages
152-173
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Gospodarki Narodowej Uniwersytet Warszawski
References
 • Budżety gospodarstw domowych z lat 2007–2012, GUS, Warszawa.
 • Coulmas F., 2007, Population Decline and Ageing in Japan – the Social Consequences, Routledge, New York.
 • Dubnicka B., 2004, Rola człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie w świetle literatury przedmiotu, „Prace Statystyczne i Demograficzne” nr 45, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Giannakouris K., 2008, Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies, “Eurostat Statistics in Focus” nr 72.
 • Gunter B., 1998, Understanding the Older Consumer, Routledge, London.
 • Kamiński A., 1987, Studia i szkice pedagogiczne, PWN, Warszawa.
 • Klonowicz S., 1979, Oblicza starości, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diagnoza i program działania, 2008, GUS, Warszawa.
 • Prognoza ludności na lata 2008-2035, 2009, GUS, Warszawa.
 • Rosset E., 1967, Ludzie starzy. Studium demograficzne, PWE, Warszawa.
 • Słaby T., 2013, Jakość i godność życia zamożnych emerytów w Polsce w 2012 r. [w:] Kierunki i determinanty przemian konsumpcji. Aktualne problemy, red. U. Łan-gowska-Szczęśniak i A. Bobrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Szatur-Jaworska B., 2000, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, Warszawa.
 • World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, 2006, Population Divisions of the Department and Social Affairs on the United Nations Secretariat, http://esa.un. org/unpp (17.04. 2013)
 • Woroch-Kardas H., (red.), 1983, Wiek a pełnienie ról społecznych, PWN, Warszawa.
 • Zalega T., 2013, Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, „Konsumpcja i Rozwój” nr 2(5).
 • www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pw_emerytury_i_renty_w_2012_r.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73a89e7c-3bb3-4400-aaed-20d9717d9188
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.