PL EN


2017 | 4(46) | 10-38
Article title

The European Union in search of systemic balance. An analysis involving the concept of resilience

Title variants
PL
Unia Europejska w poszukiwaniu równowagi systemowej. Analiza z uwzględnieniem koncepcji resilience
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article deals with the issue of EU political system seen as a set of institutional and legal mechanisms and solutions looking for a way to lead and maintain its internal balance. This problem is included in line with the assumptions of the resilience concept, which is a fundamental theoretical assumption at work. Resilience, or flexibility, the ability to adapt and “bounce off the bottom”, to recuperate, is referred to the EU as a prospect of a research perspective indicating the paths of thinking about the regularity of the development of the EU system in the long term. Recourse to such a framework is implied in the EU by the nature of the integration structure and the political system whose creation was initiated in 1957 with the establishment of the EEC. Analysis carried out in the article leads to conclusion that the EU political system is characterised by resilience- -specific properties, which makes it flexible in responding to emerging difficulties and tensions. At the same time, the solutions and mechanisms implemented on this basis lead to the deepening of differences. Achieving a system balance becomes difficult.
PL
Artykuł podejmuje kwestię spojrzenia na system polityczny UE jako zbiór mechanizmów i rozwiązań instytucjonalno-prawnych poszukujących sposobu zaprowadzenia i utrzymania jego równowagi wewnętrznej. Problem ten jest ujęty zgodnie z założeniami koncepcji resilience, która stanowi w pracy fundamentalne założenie teoretyczne. Resilience, tłumaczona jako elastyczność, sprężystość, umiejętność adaptowania i „odbijania się od dna” oraz zdolność regeneracji sił jest odnoszona do UE jako perspektywa perspektywą badawcza wskazującą tory rozmyślań na temat prawidłowości dynamiki rozwoju systemu UE w dłuższej perspektywie czasowej. Odwołanie się do takich ram implikowane jest w UE charakterem struktury integracyjnej i systemem politycznym, którego kreacja zapoczątkowana została w 1957 roku wraz z powołaniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż system polityczny UE odznacza się właściwościami charakterystycznymi dla odporności, co czyni go elastycznym w odpowiedziach na pojawiające się trudności i napięcia. Jednocześnie wprowadzane na tej podstawie rozwiązania i uruchamiane mechanizmy prowadzą do pogłębiania się zróżnicowań. Osiąganie równowagi systemowej staje się trudne.
Year
Issue
Pages
10-38
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • BARCZ Jan (2007), Poznaj Traktat z Lizbony, Warszawa.
 • BOIN Arjen, COMFORT Louise K., DEMCHAK Chris C. (eds) (2010), Desining Resilience.Preapering for extreme events, Pittsburgh.
 • BORUCKA Anna, OSTASZEWSKI Krzysztof (2008), Koncepcja resilience: kluczowepojęcia i wybrane zagadnienia, „Medycyna Wieku Rozwojowego”, no. 12(2).
 • CHODUBSKI Andrzej (2009), Metodologia jako szczególna wartość badań politologicznych,„Studia Gdańskie”, vol. VI.
 • CINI Michael, PEREZ-SOLORZANO BORRAGAN Nieves (2013), European UnionPolitics, Oxford.
 • DE WEIJER Frauke (2013), Resilience: a Trojan horse for a new way of thinking?,Discussion Paper “European Centre for Development Policy Management”, no.139, www.ecdpm.org/dp139 (1.12.2017).
 • CZACHÓR Zbigniew (2013), Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa.
 • DUITA Andreas, GALAZA Victor, ECKERBERGA Katarina, EBBESSONA Jonas(2010), Introduction. Governance, complexity, and resilience, “Global EnvironmentalChange” vol. 20.
 • DYNIA Elżbieta (2012), Unia Europejska jako wspólnota prawna, in: Konstanty A.Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski (eds), Europeistyka. Podręcznik akademicki,Warszawa.
 • EASTON David (1953), The Political System: An Inquiry into the State of PoliticalScience, New York.
 • FERRANDO Francesca (2016), Posthumanizm, transhumanism, antyhumanizm, metahumanizmoraz nowy materializm. Relacje i różnice, „Rocznik Lubuski” vol.42, pt. 2.
 • FOLKE Carl (2006), Resilience: The emergence of a perspective for social–ecologicalsystems analyses, “Global Environmental Change”, vol. 16.
 • HIX Simon (2010), System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa.
 • HIX Simon, HØYLAND Bjørn (2011), The Political System of the European Union,Basingstoke.
 • JELONEK Adam, TYSZKA Krzysztof (2001), Koncepcja rozwoju społecznego, Warszawa.
 • JOSEPH Jonathan (2013) Resilience as embedded neoliberalism: a governmentalityapproach, “Resilience”, no. 1(1).
 • JUNIK Wioletta (ed.) (2015), Resilience: teoria, badania, praktyka, Warszawa.
 • KUSTRA Aleksandra (2007), Autonomia prawa wspólnotowego, „Jurysta”, no. 7.
 • LEONARD Mark (2000), Sposób na Europę Pomiędzy federalizmem a Europą narodów,Warszawa.
 • MANYENA Siambabala B. (2006), The concept of resilience revisited, “Disasters”, Vol. 30, no. 4.
 • MAZUR Joanna, TABAK Izabela (2008). Koncepcja resilience od teorii do badańempirycznych, „Medycyna Wieku Rozwojowego”, no. 12(2).
 • McENTIRE David A., FULLER Christopher, JOHNSON Chad W., WEBER Richard(2002), A comparison of disaster paradigms: The search for a holistic policy guide,“Public Administration Review”, vol. 62.
 • MENON Andre (2013), Europa stan Unii, Warszawa.
 • MICHEL Małgorzata (2014), Wzmacnianie czynników chroniących w tworzeniu bezpiecznejprzestrzeni szkoły w programach liderów rówieśniczych w kontekście koncepcjiresilience, „Resocjalizacja Polska”, no. 6.
 • NUGENT Neil (2012), Unia Europejska. Władza i polityka, Kraków.
 • PACZEŚNIAK Anna (2014), Niepaństwowy system polityczny Unii Europejskiej, in:Anna Pacześniak, Monika Klimowicz (eds), Procesy integracyjne i dezintegracyjnew Europie, Wrocław.
 • PELLING MARK (2003), The Vulnerability of Cities: social resilience and naturaldisaster, London.
 • POPŁAWSKI Błażej (2014), [Afryka] Failed States Index – państwa kruche czy upadłe?,„Kultura Liberalna” nr 287.
 • REGHEZZA-ZITT Magali, RUFAT Samuel, DJAMENT-TRAN Géraldine, LE BLANC Antoine,
 • LHOMME Serge (2012), What Resilience Is Not: Uses and Abuses, “Cybergeo: EuropeanJournal of Geography”, http://journals.openedition.org/cybergeo/25554 (1.12.2017).
 • ROTHERT Agnieszka (2017), Odporność i szok. Polityka r/ewolucji, Warszawa.
 • RUSZKOWSKI Janusz (2010), Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej,Warszawa.
 • SHUIBHNE Nic (2010), The Resilience of EU Market Citizenship, “Common MarketLaw Review”, vol 47, no. 6.
 • SKRODZKA Ewa (2015), Precedens w sprawie europejskiej integracji. Jak TrybunałSprawiedliwości Unii Europejskiej stał się europejską stolicą prawa, „Przegląd NaukowyDisputatio”, vol. XI.
 • STOLARCZYK Mieczysław (2014), Implikacje kryzysu Unii Europejskiej dla dalszegoprocesu integracji, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, no. 3.
 • STONE Alec, SANDHOLTZ Wayne (eds) (1998), Governance in the European Union,Integration and Supranational Governance, Oxford.
 • TRZASKOWSKI Rafał (2005), Dynamika reformy systemu podejmowania decyzjiw Unii Europejskiej, Warszawa.
 • TURNER Jonathan, MARYANSKI Alexandra (2012), Analiza sieciowa, in: JonathanTurner (2012), Struktura teorii socjologicznej, Warszawa.
 • VRASTI Wanda, MICHELSEN Nicholas (2017), Introduction: on resilience and solidarity,“Resilience”, vol. 5, no. 1.
 • WIERZCHOWSKA Anna (2016), Wpływ modernizacji i kryzysu na dynamikę zmianyw Unii Europejskiej, Warszawa.
 • WILCZYŃSKI Artur (2011), Znaczenie teorii złożoności w ekosystemie biznesowym,„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, no. 168.
 • ZEBROWSKI Chris (2013) The nature of resilience, “Resilience”, vol. 1, no. 3.
 • ZIELONKA Jan (2014), Koniec Unii Europejskiej?, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73a9ba5b-9c0a-453f-9ba0-f16b5dd2dc2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.