PL EN


2019 | 2(76) | 19-44
Article title

Normatywno-teoretyczny chaos, czyli myślenie regionalnej elity samorządowej o demokracji

Content
Title variants
EN
Normative-theoretical chaos, or a way of thinking of regional political elites about democracy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł skupia się na przekonaniach regionalnej elity samorządowej na temat modeli demokracji, operacjonalizowanych jako sądy o reprezentacji politycznej, demokracji bezpośredniej i integracji elit. Empiryczną podstawą jest kwestionariuszowe badanie 400 radnych sejmików wojewódzkich i największych polskich miast przeprowadzone w 2017 r. Dane pokazują, że regionalną elitę cechuje niekoherencja poglądów: nie układają się one w ogólniejsze wizje demokratycznego postępowania, a szczegółowe opinie na temat reprezentacji, demokracji bezpośredniej i integracji elit słabo korelują ze zmiennymi niezależnymi, w tym opisującymi polityczne afiliacje, np. bliskość partyjną czy położenie na skali lewica–prawica. Głównym wyjaśnieniem tego niespójnego obrazu jest teza o braku profesjonalizacji elity regionalnej.
EN
The article focuses on the beliefs of the regional political elites in Poland about the models of democracy, operationalised as opinions about political representation, direct democracy and elite integration. The empirical basis is a questionnaire survey of 400 members of regional political elites carried out in 2017. The sample consists of 400 councillors of the 2014-2018 term of regional (voivodship) assemblies and town councils of big cities. The data show that an incoherence of views characterises the regional political elite: they do not form a more general vision of the democratic process, and detailed opinions on representation, direct democracy and elite integration poorly correlate with independent variables, including those describing political affiliations, i.e. party affinity or location on the left-right scale. The primary explanation for this incoherent image is the thesis about the lack of professionalisation of the regional elite.
Contributors
 • Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
References
 • Andeweg R.B., Thomassen J.A, 2005, „Modes of political representation: Toward a new typology”, Legislative Studies Quarterly, t. 30, nr 4, s. 507–528.
 • Bartkowski J., 1996, Lokalne elity władzy w Polsce w latach 1966–1995, Warszawa: Interart.
 • Bartkowski J., Mossakowska M., Wiatr J.J., 2003, Władza lokalna w województwie zachodniopomorskim w świetle badań socjologicznych, Koszalin: Wydawnictwo Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.
 • Best H., 2010, „Associated rivals: Antagonism and cooperation in the German political elite”, w: H. Best, J. Higley (red.), Democratic Elitism: New Theoretical and Comparative Perspectives, Leiden, Boston: Brill.
 • Best H., Cotta M. (red.), 2000, Parliamentary Representatives in Europe 1848–2000, Oxford: Oxford University Press.
 • Best H., Higley J., 2010, „Introduction: Democratic ELITISM REAPPRAISED”, w: H. Best, J. Higley (red.), Democratic Elitism: New Theoretical and Comparative Perspectives, Leiden, Boston: Brill.
 • Best H., Higley J. (red.), 2018, The Palgrave Handbook of Political Elites, London: Palgrave Macmillan.
 • Best H., Vogel L., 2018, „Representative elites”, w: H. Best, J. Higley (red.), The Palgrave Handbook of Political Elites, London: Palgrave Macmillan.
 • Betkiewicz W., Kotnarowski M., Wasilewski J., 2018, „Trzy generacje polityczne regionalnej elity samorządowej”, Studia Socjologiczne, nr 1, s. 7–34.
 • Brito Vieira M., Runciman D., 2011, Reprezentacja (tłum. K. Sosnowska), Warszawa: Sic!
 • Dajnowicz M. (red.), 2012, Regionalne elity polityczne II i III Rzeczypospolitej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Deschouwer K., Deprauw S. (red.), 2014, Representing the People. A Survey among Members of Statewide and Sub-State Parliaments, Oxford: Oxford University Press.
 • Dudzińska A., 2006, „O idei reprezentacji politycznej”, w: J. Wasilewski (red.), Powiatowa elita polityczna, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN.
 • Dudzińska A., 2011, „Radni sejmików wojewódzkich o roli reprezentanta”, w: E. Nalewajko (red.), Radni sejmików wojewódzkich. Role i konteksty, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN.
 • Eliassen K.A., Pedersen M.N., 1978, „Professionalization of legislatures: Long-term change in political recruitment in Denmark and Norway”, Comparative Studies in Society and History, t. 20, nr 2, s. 286–318.
 • Engelstad F., 2018, „Models of elite integration”, w: H. Best, J. Higley (red.), The Palgrave Handbook of Political Elites, London: Palgrave Macmillan.
 • Gąciarz B., Bartkowski J., 2012, Samorząd a rozwój. Instytucje, obywatele, podmiotowość, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Goodman L.A., 2009, „Latent class analysis: The empirical study of latent types, latent variables, and latent structures”, w: J.A. Hagenaars, A.L. McCutcheon (red.), Applied Latent Class Analysis, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Gorzelak G. (red.), 2007, Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B. (red.), 1993, Czy Polska będzie państwem regionalnym? Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 • Hooghe L., Marks G., Schakel A., 2010, The Rise of Regional Authority. A Comparative Study of 42 Democracies, London: Routledge.
 • Jacob P.E. et al., 1971, Values and the Active Community: A Cross-National Study of the Influence of Local Leadership, New York: The Free Press.
 • Jałowiecki B. (red.), 1996, Oblicza polskich regionów. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 • Jasiewicz K., 1979, Role społeczne radnych wojewódzkich rad narodowych. Radny--specjalista i radny-reprezentant interesów, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im Ossolińskich.
 • Jasiewicz-Betkiewicz A., Betkiewicz W., 2013, „Partie w wielkim mieście – między prezydentem, klubem i regionem”, w: A. Pacześniak, M. Więcławska (red.), Partie polityczne w Polsce i w Europie, Toruń, Wrocław: Echo – Instytut Badań Polityczno--Prawnych.
 • Körösenyi A., 2018, „Political elites and democracy”, w: H. Best, J. Higley (red.), The Palgrave Handbook of Political Elites, London: Palgrave Macmillan.
 • Lazarsfeld P.F., 1950, „The logical and mathematical foundations of latent structure analysis”, w: Measurement and Prediction (seria Studies in Social Psychology in World War II, t. 4), Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Lazarsfeld P.F., Henry N.W., 1968, Latent Structure Analysis, Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Markowski R., Kotnarowski M., 2016, „Normatywne i ewaluatywne aspekty stosunku Polaków do demokracji w latach 2012–2015”, Studia Socjologiczne, nr 4, s. 131–163.
 • McCutcheon A.L., 1987, Latent Class Analysis, Newbury Park: Sage Publications.
 • McCutcheon A.L., 2009, „Basic concepts and procedures in single- and multiple-group latent class analysis”, w: J.A. Hagenaars, A.L. McCutcheon (red.), Applied Latent Class Analysis, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Moncrief G.F., 1994, „Professionalization and careerism in Canadian provincial assemblies: Comparison to US state legislatures”, Legislative Studies Quarterly, t. 19, nr 1, s. 33–48.
 • Nalewajko E. (red.), 2011, Radni sejmików wojewódzkich. Role i konteksty, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN.
 • Nalewajko W., Radiukiewicz A., 2011, „Radni sejmików wojewódzkich wobec ładu demokratycznego”, w: E. Nalewajko (red.), Radni sejmików wojewódzkich. Role i konteksty, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN.
 • Pakulski J., Körösenyi A., 2013, Toward Leader Democracy, London – New York –Delhi: Anthem Press.
 • Pitkin H., 1967, The Concept of Representation. Berkeley: University of California Press.
 • Przeworski A., 1991, Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Putnam R.D., 1976, The Comparative Study of Political Elites, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Rosenthal A., 1996, „State legislative development: Observations from three perspectives”, Legislative Studies Quarterly, t. 21, nr 2, s. 169–198.
 • Sartori G., 1994, Teoria demokracji (tłum. P. Amsterdamski, P. Grinberg), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Schmitter P., 2018, „Democratization: The role of elites”, w: H. Best, J. Higley (red.), The Palgrave Handbook of Political Elites, London: Palgrave Macmillan.
 • Siemieńska, R., 2004, „Władza i zarządzanie w oczach radnych i mieszkańców Warszawy”, w: J. Grzelak, T. Zarycki (red.), Społeczna mapa Warszawy: Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Squire P., 1992, „Legislative professionalization and membership diversity in state legislatures”, Legislative Studies Quarterly, t. 17, nr 1, s. 69–79.
 • Squire P., 2007, „Measuring state legislative professionalism: The Squire Index revisited”, State Politics & Policy Quarterly, t. 7, nr 2, s. 211–227.
 • Stolz K., 2001, „The political class and regional institution-building: A conceptual framework”, Regional and Federal Studies, t. 11, nr 1, s. 80–100.
 • Szczegóła L., Kwiatkowski M., 2017, „Alternacja systemowa: dobra zmiana w perspektywie socjologii sfery publicznej”, Studia Socjologiczne, nr 4, s. 49–71.
 • Tronconi F., 2018, „Sub-national political elites”, w: H. Best, J. Higley (red.), The Palgrave Handbook of Political Elites, London: Palgrave Macmillan.
 • Wasilewski J., Kocór M., 2001, „Obszary współzawodnictwa politycznego w opiniach elity krajowej i elity regionalnej”, Kultura i Społeczeństwo, nr 1, s. 117–142.
 • Waśkiewicz A., 2012, Paradoksy idei reprezentacji politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Waśkiewicz A., 2014, „Jak bardzo demokratyczna może być władza przedstawicielska? Deliberacja, reprezentacja grupowa i paradoksy idei reprezentacji”, Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, nr 1, s. 11–40.
 • Weber M., 1998, Polityka jako zawód i powołanie (tłum. P. Dybel, A. Kopacki), Kraków: SIW Znak.
 • Wiatr J.J. (red.), 1998, Władza lokalna w warunkach demokracji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wiatr J.J. (red.), 2002, Władza lokalna po reformie samorządowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Woods N.D., Baranowski M., 2006, „Legislative professionalism and influence on state agencies: The effects of resources and careerism”, Legislative Studies Quarterly, t. 31, nr 4, s. 585–609.
 • Zarycki T., 2002, Region jako kontekst zachowań politycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Żyro T., 2013, Reprezentacja polityczna, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73b32127-cd46-4215-9610-ee3e47ca6677
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.