PL EN


2015 | 225 | 125-133
Article title

Problemy współczesnej rachunkowości korporacyjnej

Content
Title variants
EN
Contemporary problems of corporate accounting
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gospodarka modernizuje się w kontekście takich zjawisk jak: globalna polityka ekonomiczna, odpowiedzialność korporacyjna, komunikacja społeczna, innowacyjność i wiele innych. W świetle tego powstają pytania: czym jest rachunkowość korporacyjna, co to jest odpowiedzialność korporacyjna? Celem artykułu jest identyfikacja użyteczności raportowanych informacji, szczególnie w świetle odpowiedzialności korporacyjnej i z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności. W artykule udzielono odpowiedzi na te pytania na podstawie studiów literatury przedmiotu, obowiązujących regulacji prawnych oraz oceny raportów ponad 70 spółek korporacyjnych działających w Polsce.
EN
The context of the modern economy is, among others, global economic policy, corporate responsibility, social computing, enterprise learning, innovation, corporate globalization, etc. leading entities in the modern economy are transnational corporations. Against this background, the questions arise, what is the corporate accounting? What is corporate responsibility? or accounting (as a system of information and control) enables shareholders to effectively monitor the management decisions? The purpose of this article is to identify the usefulness of the information reporting, especially in the field of corporate responsibility, often equated with social responsibility. To answer the above questions formulated, the author examined the literature, regulations, and reports Polish corporations (corporate group bringing together 72 of the company capital).
Year
Volume
225
Pages
125-133
Physical description
Contributors
References
 • Burzym E. (1993), Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, SKwP, Warszawa.
 • Burzym E. (2008), Społeczna funkcja rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, SKwP, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M. (2007), Rachunkowość globalna a teoria rachunkowości [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSFF, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, SKwP, Warszawa.
 • Hasik W. (2013), Wartość godziwa w kontekście zrównoważonego rozwoju [w:] J. Adamek, T. Orzeszko (red.), Rola podmiotów sektora publicznego gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Hubbard D.W. (2011), Pomiar uniwersalny. Odkrywanie w biznesie wartości niematerialnych, MT Biznes, Warszawa.
 • Kofman F. (2008), Rachunkowość podwójnej pętli [w:] Piąta dyscyplina, materiały dla praktyka, jak budować organizację uczącą się, Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Kwiecień M. (2013a), Dylematy rachunkowości jako nauki społecznej [w:] Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych (płyta z referatami), IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Kwiecień M. (2013b), Sprawozdanie z odpowiedzialności społecznej a ryzyko działalności gospodarczej [w:] B. Micherda, M. Andrzejewski (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa – problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kwiecień M., Hasik W. (2009), Rachunkowość XXI wieku [w:] E. Okoń-Horodyńska (red.), Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, PTE,Warszawa.
 • Micherda B. (2013), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości [w:]B. Micherda (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji rachunkowości, Difin,Warszawa.
 • Smejda M. (2013), Teoretyczne kontrowersje wokół przedmiotu rachunkowości [w:] Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, (płyta z referatami), IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Urbanek P. (2011), Rynek kontroli nad korporacją w warunkach zamkniętego modelu kontroli (na przykładzie polskich spółek publicznych), Zeszyty Naukowe, nr 9, PTE, Kraków.
 • Wąchał J. (2012), Korporacje w warunkach kryzysu finansowego oraz spowolnienia gospodarczego, Zarządzanie i Finanse”, nr 4, cz. 2.
 • Zalewa P. (2012), Globalizacja korporacyjna, a konstytutywne cechy kapitalizmu, „Zarządzanie i Finanse”, nr 1, cz. 3.
 • Zorska A. (1998), Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73c9fc24-03d2-4aed-958c-d4b92dd993e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.