PL EN


2017 | 13. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości | 159-181
Article title

Wpływ przedsiębiorczości mieszkańców i władz samorządowych na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu na przykładzie gminy Susiec (Roztocze Środkowe)

Content
Title variants
EN
The Influence of Entrepreneurship of Residents and Local Government Authorities on Increasing Tourist Attractiveness of the Region Based on the Example of Susiec Commune (Central Roztocze)
Conference
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gmina Susiec zaliczana jest do najbardziej atrakcyjnych pod względem walorów turystycznych obszarów w województwie lubelskim. W VI edycji konkursu „7 nowych cudów Polski” organizowanego w 2016 r. przez redakcję „National Geographic Traveler” położony na terenie gminy Susiec rezerwat przyrody „Nad Tanwią” – popularnie nazywany roztoczańskimi szumami – zdobył w głosowaniu VI miejsce. Fakt ten jest m.in. rezultatem rosnącej popularności turystyki na Roztoczu, a także pokłosiem działań podejmowanych w ostatnich latach przez mieszkańców i władze samorządowe gmin Roztocza Środkowego – działań mających na celu stałe podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu i rozwój różnych rodzajów turystyki. Celem badań, zasygnalizowanym w tytule opracowania, była analiza i ocena przemian w sektorze usług turystycznych, jakie zaszły na omawianym obszarze w latach 2000–2016, a także analiza działań przedsiębiorczych podejmowanych zarówno przez władze samorządowe, lokalne organizacje i stowarzyszenia turystyczne, jak i mieszkańców gminy Susiec w celu rozwoju turystyki. W pracy dokonano oceny atrakcyjności turystycznej gminy Susiec według metod przyjętych w literaturze przedmiotu. Zaprezentowano również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród turystów odpoczywających w gminie Susiec w okresie wakacji 2016 r. Celem tych badań była m.in. ocena wpływu postaw przedsiębiorczych mieszkańców i władz samorządowych na rozwój turystyki i podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Susiec. Prezentowane opracowanie jest rezultatem badań terenowych prowadzonych na terenie gminy Susiec w latach 2008–2016, a także badań ankietowych, które przeprowadzano w Suścu od lipca do września 2016 r. W przedstawieniu wyników badań posłużono się przede wszystkim metodą opisowo-analityczną, dynamiczno-porównawczą, kartograficznymi metodami prezentacji (kartodiagramem) oraz metodami statystycznymi.
EN
Susiec commune belongs to the most attractive regions in the Lubelskie province taking into account its tourist values. In the 6th edition of the contest “7 New Wonders of Poland” organised in 2016 by editors of “National Geographic Traveler”, the nature reserve “Nad Tanwią” – commonly known as Roztocze rustles – located within the area of the commune of Susiec got the sixth place in the voting. This fact is a result of, among others, the growing popularity of tourism in the Roztocze and the aftermath of the activities undertaken during the recent years by the inhabitants and local government authorities of the communes of the Central Roztocze – the actions aimed at constantly raising the tourist attractiveness of the region and development of various forms of tourism. The objective of the research referred to in the title of the study was to get to know the transformations in the tourism sector services that took place within the examined area in the period from 2000 to 2016 and an analysis of the entrepreneurial activities undertaken by both local government authorities and tourist associations, as well as the inhabitants of the commune of Susiec for the purposes of development of tourism. Assessment of the tourist attractiveness of the Susiec commune according to the methods applied in the subject literature has been conducted in the study. Results of the surveys carried out among tourists relaxing in the commune of Susiec during summer holidays in 2016 have also been presented. The goal of this research was, among others, to assess the influence of the entrepreneurial attitudes of the inhabitants and local government authorities on development of tourism and raising the tourist attractiveness of the Susiec commune. The presented study constitutes a result of the inhouse and field works that have been carried out regularly within the area of the commune of Susiec since 2008. To present the results mainly the following methods have been applied: a descriptive and analytical method, a dynamic comparative method and statistical methods.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych
References
 • Cabaj, W., Kruczek Z. (2007). Podstawy geografii turystycznej. Kraków: Wydawnictwo „Proksenia”.
 • Ewidencja ludności gminy Susiec na dzień 31.12.2016 r., Gmina Susiec.
 • Informator turystyczny. Roztocze 2011. (2011). Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”.
 • Magiczne Roztocze 2016. Magazyn turystyczny. Kalendarium. Informacje praktyczne. (2016). Zamość.
 • Mapa turystyczna: Susiec. Rowerem po Roztoczu. (2015). Rzeszów: Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład.
 • Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie lubelskim w latach 2008–2012. (2013). Urząd Statystyczny w Lublinie, 126–127.
 • Oniszczuk-Jastrzębek, A. (2011). Otoczenie a przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 42–57.
 • Pawłowski, A. (2011). Roztocze Polskie i Ukraińskie. Przewodnik. Pruszków: Oficyna Wydawnicza Rewasz, 161–166.
 • Płaziak, M., Rachwał, T. (2015). „Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego. Przedsiębiorczość − Edukacja, 11, 37–49.
 • Podsumowanie pracy Rady Gminy Susiec (2010–2014). Pozyskano z: www.susiec.pl/images/docs/podsu-mowanie.pdf
 • Rowerowa koalicja na Roztoczu. Biuletyn Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze, 183 (1).
 • Roztocze w oczach rowerzystów. Biuletyn Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze, 186 (1).
 • Statystyczne vademecum samorządowca 2015. Gmina wiejska Susiec. (2016) Urząd Statystyczny w Lublinie. Pozyskano z: http://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubelskie/portrety_gmin/po-wiat_tomaszowski/gmina_susiec.pdf
 • Susiec. Rowerem po Roztoczu. Informator turystyczny. Trasy rowerowe – noclegi – mapa gminy. (2016). Rzeszów: Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład.
 • Turystyka w województwie lubelskim w 2010 roku. (2011). Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
 • Warszyńska, J. (1971). Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej (zarys metody). Prace Geograficzne, 27, 103–114.
 • Włodarczyk, B. (2009). Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej. Szlakami Nauki, 29, 23.
 • www.muzeum.susiec.pl
 • www.roztoczewita.pl
 • www.susiec.pl/realizacje
 • www.susiec.com.pl/o-nas
 • www.turystyka.susiec.pl/news2.php?readmore=167
 • Zaręba, D. (2000). Ekoturystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zioło, Z. (2016). Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 16, 6–17.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (2012). Entrepreneurship in Geographical Research. In: P. Churski (ed.),Contemporary Issues in Polish Geography. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 135–155.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73ca3ed6-71a5-41b8-844d-1165bf5e8af7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.