PL EN


2013 | 11 | 48-60
Article title

Miejski turysta – przyglądając się pustce

Authors
Content
Title variants
EN
City tourism – watching the emptiness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Turystyka od lat jest najlepiej rozwijającą się gałęzią gospodarki. Szczególnym celem turystycznych wyjazdów stają się miasta, wraz z ich kulturowym potencjałem. Wielość możliwości, a także natłok wrażeń związanych z poznawaniem miasta paradoksalnie wiąże się z pojęciem pustki, która to jest często pojawiającą się kategorią w podejmowanych przez badaczy miasta analizach. Artykuł podzieliłam na części: pustka jako kategoria interpretacyjna, gdzie wprowadzam pojęcie i jego zasadność w próbie interpretacji przestrzeni miejskiej; pustka w sercu miasta – dotykam tu problemu decentralizacji i pustoszenia tradycyjnie pojętych centrów miast; ostatnia część „nie-miejsce, nie-tożsamość” to przywołanie kategorii stworzonej przez Marca Augè „nie-miejsca” i odniesienie jej do analizy współczesnego miasta.
EN
Tourism has been the best developing branch of economy for years. Cities with their cultural potential are becoming special destinations of tourist trips. A multitude of opportunities and accumulation of impressions connected with city sightseeing are paradoxically related to the concept of emptiness that often appears in city researchers' analysis. The article was divided into the following parts: emptiness as an interpretative category where I introduce the concept and its legitimacy for a city space interpretation trial; emptiness in the heart of a city where I touch on a problem of decentralization and emptying of traditionally understood city centers; the last part: „no-place”, „no-identity” evokes the category of „no-place” created by Marc Auge and its reference to a modern city analysis.
Year
Issue
11
Pages
48-60
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Uniwersytet Śląski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73caa760-4e3d-4064-a369-73ec3f0ea470
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.