PL EN


2018 | 1/2018 (72), t.1 | 62-75
Article title

Kierunki prac komitetu audytu w jednostkach samorządu terytorialnego będących jednostkami zainteresowania publicznego

Content
Title variants
EN
The Directions of the Work of an Audit Committee in the Local Governments Which Are the Entities of Public Interest
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Since the second half of the year 2017, new requirements for the appointment and functioning of the audit committees have applied also to the local government unit (JST). The author looks into the statutory prerequisites for the establishment of an audit committee in JST and examines which of them have been affected by this requirement. In the article, a model work plan of an Audit Committee in the JST has been formulated on the canvas of statutory tasks and best practices from the commercial sector. On the basis of the examination of actions, terms of reference and personal composition, differences have been identified between the audit committees working in the ministries and the new audit committees appointed in the JST. The analysis of the newly introduced rules on audit committees served as a basis for a set of recommended changes.
PL
Nowe wymogi dotyczące powoływania i funkcjonowania komitetów audytu dotyczą od drugiej połowy 2017 r. również jednostki samorządu terytorialnego (JST). Autor opracowania analizuje ustawowe przesłanki powołania komitetu audytu w JST i bada, których JST dotyczy ten wymóg. W artykule sformułowano model planu pracy komitetu audytu w JST na kanwie ustawowych zadań i dobrych praktyk z sektora komercyjnego. Na podstawie badania celu działania, zakresu zadań i składu osobowego zidentyfikowano różnice między komitetami audytu działającymi dotychczas w ministerstwach a nowymi komitetami audytu powołanymi w JST. Analiza wprowadzonych uregulowań dotyczących komitetów audytu posłużyła do sformułowano zestawu rekomendowanych zmian.
Year
Pages
62-75
Physical description
Dates
published
2018-01-03
Contributors
 • Urząd Miasta st. Warszawa
References
 • Andrzejewski, M. (2014). Zmiany regulacyjne w systemie rewizji finansowej i ich wpływ
 • na politykę jakości w firmach audytorskich. Studia Ekonomiczne. UE Katowice, (201).
 • Chartered Institute of Public Finance & Accountancy in Scotland. (2004). Audit Committee
 • Principles in Local Authorities in Scotland. Pozyskano z: http://www2.midlothian.
 • gov.uk (25.01.2018).
 • Cieślak, I. i Dobija, D. (2015). Ład korporacyjny i sprawozdawczość finansowa na
 • rynku alternatywnym NewConnect z perspektywy audytorów finansowych. Prakseologia
 • (157).
 • Cieślak, I., Dobija, D., Klimczak, K. i Koładkiewicz, I. (2011). Komitety Rad Nadzorczych.
 • Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Department of Hausing, Planning and Local Government. Ireland. (2014). Guidance
 • for Audit Committees in Local Authorities. Pozyskano z: http://www.housing.gov.ie
 • (24.01.2018).
 • Ministerstwo Finansów. (2013). Dobre praktyki komitetów audytu w sektorze finansów publicznych. Wersja 3. Pozyskano z: http://mf.gov.pl (10.11.2017).
 • Nartowski, A.S. (2017). Andrzej S. Nartowski o corporate governance. Jak wynagradzać za pracę w komitecie audytu. Pozyskano z: https://www.andrzejnartowski.pl (21.01.2018).
 • PricewaterhouseCoopers. (niedatowane, a). Ocena efektywności Komitetu Audytu. Materiały informacyjne.
 • PricewaterhouseCoopers. (niedatowane, b). Przykłady pytań, które może postawić Komitet Audytu w ramach przeglądu sprawozdań finansowych. Materiały informacyjne.
 • Sawicki, K. (2009). Nowa dyrektywa Unii Europejskiej i ustawa o audytingu oraz utworzenie komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, (16).
 • Spiechowicz, P. (red.). (2011). Komitet Audytu – pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków. Warszawa: Wydawnictwo 4DOT.
 • Uchwała Nr 166/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu dla Województwa Mazowieckiego. Pozyskano z: http://bip.mazovia.pl (4.12.2017).
 • Uchwała Nr LV/1371/2017 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu dla m. st. Warszawy. Pozyskano z: http://bip.warszawa.pl(10.11.2017).
 • Uchwała Nr XXXII/370/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu dla Województwa Opolskiego. Pozyskano z: http://bip.opolskie.pl (10.11.2017).
 • Uchwała Nr XXXV/2087/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu dla Gminy Miejskiej Kraków. Pozyskano z: https://www.bip.krakow.pl (10.11.2017).
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. (2010). Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu. Pozyskano z: https://www.knf.gov.pl (10.11.2017)
 • Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Dz.U. z 2017 r.,poz. 1089.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2016 r., poz. 1870.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. z 2009 r., poz. 1000 i 1948.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73cfb1b4-5707-462b-966c-4e7061090abd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.