PL EN


2017 | 2(52) | 143-153
Article title

POTENCJAŁ GOSPODARCZY A ROZWÓJ START‑UPOW I MSP W POLSCE I NA UKRAINIE

Content
Title variants
EN
Economic Potential and Development of Start-ups and SME s in Poland and Ukraine
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Opracowanie dotyczy możliwości zakładania start-upów w Polsce i na Ukrainie. W artykule badawczym zaprezentowano porównanie wskaźników rozwojowych dla obu gospodarek. Wskaźniki te wyraźnie wskazują na lepsze uwarunkowania makroekonomiczne do zakładania start-upów w Polsce, dowodząc, że Polska może stać się swoistym matecznikiem start-upów ukraińskich, czyli zakładanych przez obywateli Ukrainy, do czasu poprawy sytuacji politycznej i zakończenia konfliktu rosyjsko–ukraińskiego. Celem pracy było wskazanie otoczenia gospodarczego, które może sprzyjać powstawaniu nowych firm, jak też blokować ich rozwój. Powołując się na rankingi Doing Business, wskazujące na pogorszenie pozycji Polski w zakresie zakładania nowych firm, a jednocześnie polepszenie pozycji Ukrainy w analogicznym badanym zakresie, można sądzić, że uwarunkowania makroekonomiczne, osiągane wskaźniki tempa wzrostu PKB nie wystarczają do kształtowania dobrego klimatu dla małych i mikrofirm. Ważne są przede wszystkim uwarunkowania regulacyjne. W opracowaniu wskazano, że powstawanie start-upów w Polsce napotyka na bariery, chociaż wydają się one mniejsze niż na Ukrainie. W opracowaniu odniesiono się do badania NBP na temat Ukraińców pracujących w Polsce i ich wynagrodzeń, jak też transferów środków pochodzących z wynagrodzeń za pracę.
EN
The study concerns the possibilities to establish start-ups in Poland and Ukraine. In her research article, the author presented the comparison of the developmental indices for both economies. Those indices clearly indicate better macroeconomic determinants for establishing start-ups in Poland, proving that Poland may become a specific nursery for Ukrainian start-ups,i.e. those being established by Ukrainian citizens, until the political situation improves and the Russian-Ukrainian conflict ceases. An aim of the article was to indicate the business environment that may be conducive to starting-up new businesses as well as be an obstacle to their development. Referring to the Doing Business rankings pointing out to aggravation of Poland’s position as regards starting-up new businesses and, at the same time, to betterment of the Ukraine’s position in the same surveyed time-period, one may think that the macroeconomic determinants, achieved indices of the GDP growth rate do not suffice to shape a good climate for small and micro firms. Important are, first of all, the regulative conditions. In her article, the author indicated that the emergence of start-ups in Poland faces barriers, although they seem to be lower than in Ukraine. She also refers in the study to the NBP’s survey on Ukrainians working in Poland and their wages as well as to transfers of the means originating from salaries.
Year
Issue
Pages
143-153
Physical description
Contributors
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Warszawa
References
  • Beauchamp M., Kruczkowska E. (2016), Polityki wizowe start upów, http://startuppoland. org/wp-content/uploads/2016/06/ProgramyWizowe_v13-1.pdf [dostęp: 10.10.2016].
  • Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2015 r. (2016), NBP, Warszawa, http://www.nbp.pl/publikacje/bilans_platniczy/bilans_platniczy2015_4.pdf [dostęp: 10.10.2016]
  • Duszczyk M. (2016), Raport: Jak Rodzinne start-upy wypadają na tle Europy, http://www.rp.pl/Biznes/303039925-Raport-Jak-rodzime-startupy-wypadaja-na-tle-Europy.html [dostęp: 10.10.2016].
  • Informacja Szefa Urzędu do spraw cudzoziemców o stosowaniu w roku 2015 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu ochrony na terytorium RP… (2016), Urząd ds. Cudzoziemców, Warszawa, http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/Sprawozdanie-z-wykonywania-ustawy-o-ochronie-miedzynarodowej-za-2015-rok. pdf [dostęp: 10.10.2016].
  • Porównania międzynarodowe (2016), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach- wedlug-tematow/ [dostęp: 10.10.2016].
  • Raport na temat obywateli Ukrainy (2016), Urząd ds. Cudzoziemców, Warszawa, http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/UKRAINA-20.03.2016-r..pdf [dostęp: 10.10.2016].
  • Sielewicz G. (2016), PANORAMA Insolvencies in central and Eastern EUROPE The Coface Economic, Coface Poland, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73d0ac0c-f332-4221-8ac3-35c5cd95b11f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.