PL EN


Journal
2018 | 2 | 77-96
Article title

Św. Stanisław Kostka a wizja wychowania młodzieży w nauczaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego

Title variants
EN
St. Stanislaus Kostka and the vision of educating young people in the teaching of Primate Stefan Wyszynski
Conference
Ad maiora natus sum. Człowiek na skrzyżowaniu materialno-duchowych wyzwań współczesności
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Okres intensywnego rozwój kultu św. Stanisława Kostki przypadł na okres międzywojenny. Popularność tego Świętego wśród pol-skiej młodzieży posiadała duże znaczenie dla Prymasa S. Wyszyńskiego, który w latach 50-tych i 60-tych położył silny nacisk na organizację duszpasterstwa młodzieżowego w Polsce. Postać św. Stanisława miała inspirować młodych do podejmowania odważnych wyzwań, zgodnie z zawołaniem do wyższych rzeczy zostałem stworzony, a także do rozwijania w sobie cnót oraz zdrowej pobożności. Kulminacyjnym momentem dla promocji kultu św. Stanisława Kostki były obchody 400-lecia jego śmierci, które miały miejsce w Przasnyszu i Rostkowie w dniach 19 i 20 sierpnia 1967 r. Uczestniczący w nich Prymas Polski wraz z całym Episkopatem zaznaczył, iż czasy św. Stanisława też nie były łatwe, gdyż wielu odrzucało katolicyzm. Dlatego Święty z Rostkowa może być wzorem przywiązania do wyznawanej wiery, a przy tym, imponować młodym siłą fizyczną i duchową, czego dał dowód wędrując samotnie z Wiednia do Rzymu. Współcześnie nadal jest potrzeba odkrywania aktualności jego przesłania dla pedagogiki, aby pobudzać młodych do wybierania głębokich wartości, którym był wierny św. Stanisław Kostka.
EN
The period of an intensive development of the cult of Saint Stanislaus Kostka fell in the interwar period. The popularity of this Saint among Polish youth was very important to Primate S. Wyszynski, who in the 1950s and 1960s put a strong emphasis on the organization of Christian ministry to the youth in Poland. The main role of the figure of St Stanislaus was to inspire young people to take courageous challenges, according to the call I was created to the higher things and to develop virtues and healthy piety. The culminating moment for the promotion of St Stanislaus Kostka’s cult was the celebration of the 400th anniversary of his death in Przasnysz and Rostkowo on 19 and 20 August 1967. The Primate of Poland attended the celebration. He pointed out, together with all the Episcopate, that the period of St Stanislaus had not been easy, because many people had rejected Catholicism. That is why, the Saint of Rostkowo can be a model of attachment to the faith, and, at the same time, impress the young physical and spiritual power, which was evidenced by his traveling alone from Vienna to Rome. Nowadays, there is still a need to discover the relevance of his mes¬sage to pedagogy in order to inspire young people to discover the profound values of St. Stanislaus Kostka.
Journal
Year
Volume
2
Pages
77-96
Physical description
Dates
published
2018-11-26
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974: 1975, Paris.
 • Listy pasterskie Prymasa Polski 1946-1974: 1975, Paris.
 • Bednarczyk, R. 2017. Prawa, obowiązki i zadania wycho-wawcze rodziców w myśli Prymasa Stefana Wyszyń-skiego. Studium katechetyczne. Warszawa.
 • Bońkowski, S. 1986. Święty Stanisław Kostka. Płock.
 • Cegłowski, J. 2012. „400-lecie śmierci św. Stanisława Kost-ki.” [w:] Studia Płockie. tom 40, 203-225.
 • Czaczkowska, E. 2013. Kardynał Wyszyński. Biografia. Kra-ków.
 • Czekalski, R. 2016. „Milenium – katechezą narodu.” [w:] Czaczkowska E. K. (red.), 1966. Milenium chrztu Pol-ski Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Perspektywa teolo-giczno-społeczna. Warszawa: 175-184.
 • Gapiński, W. „Koronacja obrazu Matki Boskiej w Przasnyszu” (opis uroczystości). [w:] Miesięcznik Pasterski Płocki 1977 nr 11, 423–434.
 • Lewandowski, J. „Młodzież w programie Wielkiej Nowenny Ty¬siąclecia”. [w:] Wolnicz-Pawłowska E. (red.) 2001. Wspaniały to Patron… Materiały sympozjum Dziedzic-two kardynała Ste¬fana Wyszyńskiego i sesji naukowej Spuścizna Prymasa Ty¬siąclecia w oczach polonisty War-szawa, 14 kwietnia 2000. Warszawa: 36-49.
 • Mossakowska, M. „Mazowiecki kult świętego Stanisława Kostki.” [w:] Rocznik Mazowiecki 2004 tom 16, 245-258.
 • Ostrowska, B. „Spotkania Prymasa Tysiąclecia z Kościołem Płockim.” [w:] Notatki Płockie 2002 nr 1, 42-45.
 • Skreczko, A. „Wkład kardynała Stefana Wyszyńskiego w organizację duszpasterstwa dzieci i młodzieży w Polsce.” [w:] Studia Prymasowskie 2008 tom 2, 241-272.
 • Wójcik, A. D. Początek przyjaźni Jana XXIII z Polską. Nie-dziela 2014 nr 9, http://www.opoka.org.pl/ biblio¬teka /T/TH/THO/niedziela201409-jan23.html (6.08.2017 r.)
 • Wyszyński, S. 1967, Kazania i przemówienia autoryzowane. Archiwum Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Żądło, A. „Podstawy teologiczne kultu świętych w Kościele.” [w:] Studia Pastoralne 2011 tom 7, 430-446.
 • Żebrowski, T. „Kult św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej.’ [w:] Miesięcznik Pasterski Płocki 1977 nr 4, 146-152
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73eb08ee-34b0-4ffe-b17c-62830a8dddfc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.