PL EN


2016 | 3/2016 (62), t.2 | 49-67
Article title

Determinanty szybkiego wzrostu przedsiębiorstw w Polsce

Content
Title variants
EN
Determinants of High-Growth Enterprises in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule wyjaśniono pojęcie i znaczenie przedsiębiorstw wysokiego wzrostu (high-growth enterprises) oraz omówiono wybrane czynniki, które mogą wpływać na wysoką dynamikę wzrostu. Na tym tle przedstawiono wyniki analizy blisko 4000 polskich przedsiębiorstw zaliczanych do kategorii przedsiębiorstw wysokiego wzrostu. Zaprezentowano profil wybranych cech tych przedsiębiorstw, uwzględniający ich wielkość, lokalizację, charakter działalności oraz posiadany kapitał. Zdecydowaną większość wśród badanych przedsiębiorstw (blisko 83%) stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, a ich lokalizacja w poszczególnych regionach Polski nie różni się zasadniczo od podstawowych wskaźników przedsiębiorczości w ujęciu terytorialnym. Przeprowadzone badania pozwoliły odpowiedzieć na pytanie badawcze dotyczące związków pomiędzy wybranymi czynnikami, które mogą wpływać na dynamiczny wzrost przedsiębiorstw (wielkość zatrudnienia i wartość posiadanego kapitału), a wskaźnikiem szybkiego wzrostu wyrażonym przyrostem przychodów w wybranym okresie. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy tymi zmiennymi, ale w wyniku zastosowania nieparametrycznej analizy wariancji stwierdzono statystycznie istotne różnice poziomu wskaźnika wzrostu obrotów w poszczególnych kategoriach przedsiębiorstw (według zatrudnienia, rodzaju działalności i wartości kapitału).
EN
The paper explains the concept and significance of high-growth enterprises and discusses selected factors that may have an impact on high growth dynamics. It is against such a background that the results of almost 4,000 Polish companies considered to be in the high-growth category are presented. This includes profiles of selected company qualities taking into account their size, location, core activity, and capital. The decided bulk from among the examined companies (almost 83%) consists of small and medium enterprises, where their locations in the individual regions of Poland does not significantly depart from basic entrepreneurial indicators by territory. The research made it possible to answer a question relating to ties among selected factors that can influence the dynamic growth of companies (employment level and capital value), where the measure of high-growth is expressed as revenue over time. No correlation was found between these variables, but thanks to the application of nonparametric analysis of variance, statistically significant differences between the levels of the sales growth coefficient in particular enterprise categories was revealed (by employment, core activity, and capital).
Year
Pages
49-67
Physical description
Dates
published
2016-12-01
online
2016-12-01
Contributors
 • Katowice University of Economics, Faculty of Economics, Department of Entrepreneurship and Innovation Manageme
 • Katowice University of Economics, Faculty of Economics, Department of Entrepreneurship and Innovation Management
References
 • Acs, Z., Parsons, W., and Tracy, S. (2008). High-Impact Firms: Gazelles Revisited. Small Business Research Summary, 328, June.
 • Autio, E. and Rannikko, H. (2016). Retaining Winners: Can Policy Boost High-Growth Entrepreneurship? Research Policy, 45.
 • Barringer, B.B., Jones, F.F., and Neubaum, D.O. (2005). A Quantitative Content Analysis of the Characteristics of Rapid-Growth Firms and their Founders. Journal of Business Venturing, 20.
 • Bednarczyk, M. (1996). Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizają gopspodarczą [The environment and entrepreneurship in the strategic management of an economic organization]. Cracow University of Economics Scientific Journals: The Special Series – Monographs, No. 128, Cracow.
 • Beech, T., Donoghue, B., Hungerford, G., Okhowat, A., and Wells, S. (2010–2011). Fuelling Canada’s Economics Success: A National Strategy for High-Growth Entrepreneurship. Task Force of 2010–2011 Action Canada. www.canadiangazelles.ca.
 • Birkinshaw J., Hamel G., and Mol M. J. (2008). Management Innovation, Academy of Management Review, No. 33.
 • Cieślik, J. (2008). Przedsiębiorstwa dynamiczne: definicja, znaczenie w gospodarce, wyzwania w sferze polityki państwa [Dynamic companies: Definition, importance to the economy, and challenges in the realm of state policy]. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie [The Science of Entrepreneurship Quarterly], 2(7).
 • Coad, A. and Rao, R. (2008). Innovation and firm growth in high-tech sectors: A quantile regression approach. Research Policy, 37(4).
 • Daszkiewicz, N. (2009). Bariery rozwoju MSP w świetle badań [Barriers to the development of SMEs in light of research]. In: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma 2009 [Market conditions and the development of micro and small companies: Micro-companies 2009]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego [University of Szczecin Scientific Papers], No. 540. Ekonomiczne Problemy Usług [The Economic Problems of Services], No. 34.
 • Daunfeldt, S.-O. and Halvarsson, D. (2015). Are High-Growth Firms One-Hit Wonders? Evidence from Sweden. Small Business Economics, 44.
 • Davidsson, P., Steffens, P., and Fitzsimmons, J. (2009). Growing Profitable or Growing from Profits: Putting the Horse in Front of the Cart? Journal of Business Venturing, 24.
 • Del Monte, A. and Papagini, E. (2003). R&D and the Growth of Firms: Empirical Analysis of Panel of Italian Firms. Research Policy, 32.
 • Delmar, F., Davidsson, P., and Gartner, W.B. (2003). Arriving at the High-Growth Firm. Journal of Business Venturing, 18.
 • Eckhardt, J.T. and Shane, S.A. (2011). Industry Changes in Technology and Complementary Assets and the Creation of High-Growth Firms. Journal of Business Venturing, 26.
 • Gancarczyk, M. (2008). Firmy wzrostowe – gospodarcze znaczenie i problemy identyfikacji [Growth companies: Economic importance and questions of identification]. In: A. Nalepka (Editor), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów[Commercial and non-commercial organizations in the face of increased competition and growing consumer requirements]. Nowy Sącz: WSB-NLU.
 • Gierszewska, G. and Romanowska, M. (2002). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa [Strategic analysis of a company]. Warsaw: PWE Polish Economic Publishing House.
 • GUS. (2015). Aktywność ekonomiczna ludności Polski [The economic activity of the population of Poland], 1st quarter 2015. Warsaw: GUS Central Statistical Office of Poland. http://www.stat.gov.pl.
 • Heimonen, T. (2012). What Are the Factors that Affect Innovation in Growing SMEs? European Journal of Innovation Management, 15(1).
 • Henrekson, M. and Johansson, D. (2008). Gazelles as Job Creators: A Survey and Interpretation of the Evidence. Research Institute of Industrial Economics, Stockholm, Sweden IFN Working Paper, No. 733.
 • Kuratko, D.F. and Hodgetts, R.M. (2001). Entrepreneurship: A Contemporary Approach. Fifth Edition. Fort Worth: Harcourt College Publishers.
 • Kuratko, D.F., Morris, M.H., and Covin, J.G. (2011). Corporate Innovation & Entrepreneurship. 3rd Edition. Australia: South-Western Cengage Learning.
 • Lisowska, R. (2013). Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach marginalizowanych [Managing the development of small and medium enterprises in marginalized areas]. Łódź: Łódź University Press.
 • Lisowska, R. (2015). External Determinants of the Development of Small and Medium-Sized Enterprises: Empirical Analysis. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 11(4).
 • Markman, G.D. and Gartner, W.B. (2002). Is Extraordinary Growth Profitable? A Study of Inc. 500 High-Growth Companies. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(1).
 • Matejun, M. and Motyka, A. (2015). Dynamika barier rozwoju w cyklu życia firm sektora MSP – wyniki badań monograficznych [The dynamics of development barriers in the life-cycle of companies in the SME sector: results of monographic studies].
 • Marketing i Rynek [Marketing and Market], 5.
 • Mazzucato, M. and Parris, S. (2015). High-Growth Firms in Changing Competitive Environments: The US Pharmaceutical Industry (1963 to 2002). Small Business Economics, 44(1).
 • McKenzie, D.J. (2015). Identifying and Spurring High-Growth Entrepreneurship: Experimental Evidence from a Business Plan Competition. Policy Research Working Paper, No. WPS 7391; Impact Evaluation Series. Washington, D.C.: World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/08/24899889/identifying-spurringhigh-growth-entrepreneurship-experimental-evidence-business-plan-competition.
 • Mitusch, K. and Schimke, A. ( 2011). Gazelles: High-Growth Companies, Consortium Europe INNOVA Sectorial Innovation Watch. http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/sector-report-automotive_en.pdf.
 • PARP. (2014). Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu w Polsce [Fast-growth companies in Poland]. Raport prepared by the CASE Center for Social and Economic Analyses, commissioned by the PARP Polish Agency for Enterprise Development, Warsaw. http://badania.parp.gov.pl/images/badania/Przedsiębiorstwa_wysokiego_wzrostu_w_Polsce.pdf.
 • PARP. (2015). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014 [Report on the state of the small and medium enterprise sector in Poland over the years 2013–2014]. Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development. http://badania.parp.gov.pl/images/badania/ROSS_2013_2014.pdf.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji [The Oslo manual: Principles for accumulating and interpreting data on innovation] (2006).
 • Joint OECD and Eurostat 2005 publication. Polish edition, Ministry of Science and Higher Learning, Department of Scientific Strategy and Development, Warsaw. http://www.nauka.gov.pl/analizy-raporty-statystyki/podrecznik-oslo,archiwum,1.html. Research Results GUS Central Statistical Office of Poland. Company Department (2011). Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości [Selected indicators of entrepreneurship]. http://www.stat.gov.pl.
 • Research Results GUS Central Statistical Office of Poland. Company Department (2014). Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości [Selected indicators of entrepreneurship]. http://www.stat.gov.pl.
 • Skowronek-Mielczarek, A. (2011). Regionalne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [Regional development conditions of small and medium enterprises]. In: M. Matejun (Editor), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [Support and financing for small and medium enterprises]. Warsaw: Difin.
 • Stabryła, A. (1996). Zarządzanie rozwojem firmy [Managing company development]. Cracow: Cracow University of Economics.
 • Stam, E., Bosma, N., Van Witteloostuijn, A., de Jong, J., Bogaert, S., Edwards, N., and Jaspers, F. (2012). Ambitious Entrepreneurship: A Review of the Academic Literature and New Directions for Public Policy. Den Haag: Adviesraad voor Wetenschap en Technologie-beleid (AWT). http://www.awti.nl/upload/documents/publicaties/tekst/awt_as41_ambitious_entrepreneurship_def.pdf.
 • Stam, E., Suddle, K., Hessels, S.J.A., and Van Stel A. (2007). High Growth Entrepreneurs, Public Policies and Economic Growth. Jena Economic Research Papers, 19.
 • Strużycki, M. (Editor). (2008). Podstawy zarządzania [Management basics]. Warsaw: Warsaw School of Economics Press. The Charlotte Regional Fund for Entrepreneurs: Mapping Ecosystem (2013), prepared by Turning Point Advisors U.S.A. http://charlottebusinessresources.com/wp-content/uploads/The-Charlotte-Regional-Fund-for-Entrepreneurs_Final_Short-Appendix.pdf.
 • Tomczyk, D., Lee, J., and Winslow, E. (2013). Entrepreneurs’ Personal Values, Compensation, and High Growth Firms Performance. Journal of Small Business Management, 51(1).
 • UKNF. (2013). Raport o sytuacji banków w 2012 r. [Report on the state of banks in 2012]. Warsaw: Polish Financial Supervision Authority.
 • Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw [The regional environment for small and medium enterprises]. Cracow: Cracow University of Economics Press.
 • Wickham, P.A. (2006). Strategic Entrepreneurship. Fourth Edition. England: FT Prentice Hall Harlow. www 1 http://gazele.pb.pl/static/kryteria (assessed on December 1, 2015).
 • Zbierowski, P. (2010). Wykorzystanie metodologii pomiaru efektywności względnej do oceny wpływu potencjału innowacyjnego na efektywność regionów i przedsiębiorstw [Using the relative performance measurement methodology in assessing the impact of innovation potential on regional and company efficiency]. Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu [Contemporary Management: Scientific Community and Business Leader Quarterly], 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73f10fe1-b215-4a64-96ea-8ee72599304b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.