PL EN


2015 | 1 | 97-108
Article title

Uwagi na temat nadzoru nad oddziałami zakładów ubezpieczeń w świetle projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Comments about the supervision of branches of insurance companies in light of the Insurance and Re-insurance Activity Bill
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono analizę wybranych – przedstawionych w treści projektu Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – rozwiązań dotyczących kwestii sprawowania nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego nad oddziałami zakładów ubezpieczeń. W szczególności ocenie poddano zgodność projektowanych rozwiązań ze stanowiącymi ich źródło rozwiązaniami przyjętymi na gruncie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II). Wyjaśniono także wpływ zasad jednolitego paszportu europejskiego i nadzoru państwa macierzystego na tworzenie i funkcjonowanie oddziałów zakładów ubezpieczeń, jak i przede wszystkim kwestię sprawowania nadzoru nad tymi oddziałami. W tym ostatnim kontekście wskazano na wątpliwość w obszarze sprawowania przez organ nadzoru w państwie macierzystym nadzoru finansowego i niefinansowego.
EN
This paper presents an analysis of selected solutions proposed in the Insurance and Re-insurance Activity Bill, which relate to the exercise of supervision over branches of insurance companies by the Financial Supervision Authority. The issues under review are specifically the compliance of the proposed measures with their underlying solutions adopted under Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II). The paper also explains the impact of the principles of the European single passport and the supervision of the home state on the establishment and operation of the branches of insurance companies. Last but not least, it discusses in detail the exercise of supervision over these branches. As for the latter, the author noted doubts concerning the exercise of financial and non-financial supervision by a supervisory authority in the home state.
Year
Issue
1
Pages
97-108
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski; White&Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i wspólnicy – kancelaria prawna sp. k.
References
 • S. Biernat, Zasada efektywności prawa wspólnotowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości [w:] S. Biernat (red.), Studia z prawa Unii Europejskiej, Kraków 2000.
 • S. Biernat, Wydawanie decyzji administracyjnej a prawo wspólnotowe [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności. Księga jubileuszowa prof. dr. hab. Janusza Borkowskiego, Łódź 2004.
 • D. Daniluk, S. Niemierka, Proces licencjonowania działalności bankowej w Polsce na tle standardów Unii Europejskiej, Prawo Bankowe, 1999 nr 3.
 • L. Garlicki, Komentarz do artykułu 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2005.
 • L. Góral, Zintegrowany model publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Francji w Polsce, Warszawa 2011.
 • S. Koroluk [w:] Z. Brodecki (red.), M. Serwach (red.), M. Glicz (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom I, Warszawa 2010, komentarz do art. 202 (LEX).
 • K. Kowalik-Bańczyk, Prowspólnotowa wykładnia prawa polskiego, Europejski Przegląd Sądowy 2005 nr 12.
 • C. Mik, Wykładnia zgodna prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej [w:] S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Kraków 2005.
 • T. Nieborak [w:] T. Nieborak (red.), T. Sójka (red.), Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Komentarz, Warszawa 2012.
 • J. Oniszczuk, Państwo prawne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (zasady państwa prawnego), Warszawa 1996.
 • K. Pokryszka, Podejmowanie i prowadzenie działalności maklerskiej przez zagraniczne firmy inwestycyjne w Polsce. Wybrane zagadnienia [w:] Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Jana Grabowskiego, Katowice 2004.
 • W. Postulski [w:] A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Kraków 2005.
 • D. Sobczyński, Zasada proporcjonalności w europejskim prawie wspólnotowym, Glosa 3/2003.
 • T. Sójka [w:] T. Sójka (red.), Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz, Warszawa.
 • R. Stefanicki, Ograniczenie swobodnego przepływu towarów i usług ze względu na interes publiczny w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004 nr 3.
 • K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2005, s. 63; K. Kiczka [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2005.
 • Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 20 lutego 1979 r. w sprawie: Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein; sygnatura: Case 120/78; http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61978J0120&lg=EN.
 • Wyroki Trybunału Sprawiedliwości: 10.04.1984 r. w sprawie 14/83, von Colson i Kamann v. Nadrenia Północna-Westfalia, ECR 1984, s. 1891, pkt 26; z 08.10.1987 r. w sprawie 80/86 Kolpnighuis Nijmegen, ECR 1987, s. 3969, pkt 12; z 13.11.1990 r., w sprawie C-106/89, Marleasing, ECR 1990, s. I-4135, pkt 8; z 09.03.2004 r., w połączonych sprawach: od C-397/01 do C-403/01, Pfeiffer, Zb. Orz. 2004, s. I-8835, pkt 113.
 • Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 103/88, Fratelli Costanzo v. Commue di Milano, Zbiór Orzeczeń z 1989 r., s. 1839.
 • Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-118/00, Larys v. Inasti, Zbiór Orzeczeń z 2002 r., s. I-5063.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2012 r.; sygnatura: I OSK 2220/11; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D66A863A59.
 • Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 marca 2014 r.; sygnatura: II OW 209/13; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/574D68849A.
 • Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 2 marca 1994 r.; sygnatura: W 3/93; OTK 1/1994, poz. 17. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 31 stycznia 1996 r.; sygnatura: K 9/95; http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otkpdf/1996/k_09_95.pdf.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 lutego 1999 r.; sygnatura: SK 11/98; http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otk/1999/sk_11_98.doc.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73f15b44-a524-449a-bf59-fd98a32af414
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.