PL EN


2014 | 6 |
Article title

Małżeńskie prawo majątkowe – uwagi krytyczne

Title variants
EN
Matrimonial property law – critical comments
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule omówiono skutki nowelizacji prawa majątkowego małżonków po jego znacznej reformie w 2004 r. Sama idea zmiany przepisów pochodzących z epoki realnego socjalizmu i braku swobody gospodarczej obywateli na wolnym rynku była potrzebna, zwłaszcza co do zarządu przez każdego z małżonków składnikami majątku wspólnego. Autor krytycznie ocenia niektóre rozwiązania prawne, a w szczególności nieuregulowanie skutków czynności zarządu, mimo skutecznego sprzeciwu drugiego małżonka (art. 361 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Podobnie potrzebę zmiany dostrzega, jeśli chodzi o rozszerzenie odpowiedzialności z majątku wspólnego małżonków za zobowiązania powstałe bez zgody drugiego małżonka, oraz za zobowiązania niewynikające z czynności prawnej, np. alimenty, odszkodowanie z powodu deliktu (czynu niedozwolonego), bezpodstawnego wzbogacenia. W tym zakresie należy przychylić się do postulatów zmiany art. 41 § 2 k.r.o. Zdecydowanie należy przeciwstawić się natomiast stanowisku, że pod rządem aktualnego prawa jest możliwe ustanowienie majątkowego ustroju umownego małżonków z połączeniem rozszerzenia wspólności i jej jednoczesnego ograniczenia co do konkretnych składników. Aktualna regulacja wyboru ustroju umownego pozwala tylko na wybór jednego ze wskazanych w art. 47 § 1 k.r.o. Chodzi bowiem o skuteczność umowy majątkowej względem wierzycieli, skoro tylko rodzaj tej umowy powinien być im znany (art. 471 k.r.o.). Postulat swobodnego kształtowania przez małżonków ustroju majątkowego, jako mieszanego, kombinowanego, można by zrealizować po dostosowaniu innych przepisów regulujących tę kwestię. Można zgodzić się ze stanowiskiem nawołującym do pełniejszego i bardziej szczegółowego unormowania ustroju rozdzielności majątkowej małżonków z wyrównaniem dorobków. Byłoby to z pożytkiem dla ochrony podstawowych warunków bytu rodziny i dla ochrony małżonka ekonomicznie słabszego.
EN
The article discusses the effects of significant amendments to matrimonial property law, which took effect in 2004. Amendments to legal provisions adopted in the era of real socialism and lack of business freedom of citizens in the free market were necessary, especially as far asthe managing of joint matrimonial property components by each of the spousesis concerned. The author criticises some legal solutions, including without limitation, the lack of regulations governing the property management effects in the case of the effective opposition of the other spouse (Article361of the Family and Custody Code).Similarly, the author sees the need to change solutions regulating expansion of the spouses’ liability under the joint matrimonial property regime for liabilities which were contracted without the other spouse’s consent and for liabilities not arising from an act in law (e.g. alimony, compensation resulting from tort, unjust enrichment, etc.). As regards the above, the author is of the opinion that Article 41.2 of the Family and Custody Code should be changed. Furthermore, the author is strongly against the standpoint that under the applicable law, it is possible to have the contractual matrimonial property regime of the spouses expanded and simultaneously limited with respect to specific components. The existing provision regulating the contractual regime selection allows only for the selection of one of the regimes specified inArticle 47.1 of the Family and Custody Code. Here the property agreement effectiveness towards creditors matters since only that type of the agreement should be known to them (Article 471of the Family and Custody Code).The demand for the free selection of the property regime by the spouses e.g. a mixed or combined one, could be fulfilled provided that other provisions regulating that issue are harmonised. The author could agree with the standpoint urging for more comprehensive and detailed regulations on the separate matrimonial property regime with levelling of gained property. It would be beneficial to protecting the basic conditions of the family existence and to protecting an economically weaker spouse.
Year
Issue
6
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Pisuliński J., O potrzebie reformy przepisów regulujących stosunki majątkowe między małżonkami, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2012, nr 2.
 • Piątowski J.S., w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J.S. Piątkowski, Wrocław 1985.
 • Pietrzykowski J., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, wyd. 3, Warszawa 2012.
 • Sokołowski T., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, wyd. 2, Warszawa 2013.
 • Gołębiowski K., Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, LEX 2012.
 • Nazar M., w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009.
 • Pietrzykowski K., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, wyd. 3, Warszawa 2012.
 • Sychowicz M., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, wyd. 5, Warszawa 2011.
 • Lutkiewicz-Rucińska A., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, wyd. 2, Warszawa 2013.
 • Lutkiewicz-Rucińska A., Uwagi do art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego po reformie małżeńskiego prawa majątkowego, „Rejent” 2005, nr 12.
 • Sokołowski T., Swoboda intercyzy. Zakres modyfikacji małżeńskich ustrojów majątkowych, Warszawa 2013.
 • Dyoniak A., Zakres swobody zawierania małżeńskich umów majątkowych, ich skuteczność i funkcjonowanie w praktyce społecznej, „Studia Prawnicze” 1984, z. 1–2.
 • Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, LexisNexis 2012.
 • Skowrońska-Bocian E., Rozliczenia majątkowe małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich, Warszawa 2006.
 • Mróz T., Małżeńskie umowy majątkowe w świetle zasady swobody umów, w: Współczesne problemy prawa prywatnego, Księga jubileuszowa prof. Edwarda Gniewka, Warszawa 2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73f3a19d-334e-4d61-b288-7c2982044748
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.