PL EN


2016 | C | 115-122
Article title

Udział organizacji pozarządowych w indywidualnych sprawach osób fizycznych jako przykład przenikania prawa publicznego i prywatnego

Content
Title variants
EN
The Participation of Ngos in Individual Cases of Individuals as an Example of Penetration of Public and Private Law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Organizacje pozarządowe mogą działać w postępowaniu cywilnym w celu ochrony własnych praw podmiotowych. Mogą także działać w celu ochrony praw konkretnych obywateli oraz ochrony tzw. interesu rozproszonego. Oznacza to, że osoby fizyczne mają realną możliwość skorzystania z pomocy organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym. Organizacje koncentrują swoje działanie na udzielaniu pomocy prawnej i dochodzeniu indywidualnych roszczeń o charakterze prywatnoprawnym. Problemem badawczym artykułu jest ustalenie, czy udział organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym wymagałby doprecyzowania. Przy analizowaniu prezentowanego zagadnienia zostały wykorzystane takie metody badawcze, jak dogmatyczna oraz analityczna metoda badawcza, jak również analiza orzecznictwa. Podkreślenia wymaga fakt, że nie istnieje legalna definicja pojęcia organizacji pozarządowej. Podobnie niezupełnie zdefiniowane pojęcie organizacji społecznej w k.p.c. zastąpiono pojęciem organizacji pozarządowej. W konsekwencji stawiana jest teza, że termin ten ostatecznie wykreuje judykatura.
EN
The non-governmental organisations can act in civil proceedings in order to protect their own rights. They can also act to protect the rights of individual citizens and the protection of the so-called. interest distributed. This means that natural people have a real opportunity to benefit from the help of non-governmental organisations in civil proceedings. Organizations are concentrating on their action on the provision of legal assistance and investigation of individual claims. The research problem of this article is to determine whether the participation of non-governmental organisations in civil proceedings require to clarification. During analysing the presented issues were used such research methods as dogmatic and analytical research method, as well as the analysis of the case law. It should be emphasized that there is no legal definition of the non-governmental organisations. Additionally, not completely defined the concept of social organization in Code of Civil Procedure was replaced by the notion of the non-governmental organisations. As a consequence, it gives a value proposition that the term eventually will create judicature.
Year
Volume
C
Pages
115-122
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Zakład Prawa Handlowego, Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Akty prawne:
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 687).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (DZ.U. z 2014 r., poz. 835).
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., nr 50, poz. 331).
 • Opracowania:
 • Gajda-Roszczynialska Katarzyna, Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym, LEX Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Jakubecki Andrzej (red.), Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2015.
 • Kowal Norbert, Tworzenie i rejestracja organizacji pożytku publicznego. Komentarz do art. 1–27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych przepisów regulujących rejestrację organizacji pożytku publicznego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005.
 • Misiuk Teresa, Udział organizacji społecznych w ochronie praw obywateli w sądowym postępowaniu cywilnym, PWN, Warszawa 1972.
 • Resich Zbigniew, Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1962
 • Smoktunowicz Eugeniusz, Prawo zrzeszania się w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Postanowienie SN z dnia 23 października 2001 r., IIIA 19/01, PPiPS 2003/11, s. 67
 • Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 9 grudnia 2010 r., II PZP 6/10, OSNP 2011, nr 11–12, poz. 145
 • Postanowienie SN z dnia 5 maja 2011 r., II PZ 16/10, LEX nr 1396410
 • Strony internetowe:
 • http://www.federacja-konsumentow.org.pl; stan na 30.05.2016 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73f8bc65-a68e-4893-ba2d-96c477bc9b87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.