PL EN


2014 | 15 | 3 | 189-198
Article title

MIARY KONCENTRACJI – TEORIA A PRAKTYKA ICH WYKORZYSTANIA PRZEZ ORGANY REGULACYJNE NA RYNKACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

Content
Title variants
EN
MEASURES OF MARKET CONCENTRATION – THEORY AND PRACTICE OF THEIR USE BY REGULATORY AUTHORITIES IN THE TELECOMMUNICATIONS MARKETS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia miary koncentracji rynków obliczane na podstawie udziałów przedsiębiorców w rynku właściwym. Opisano konstrukcję, zalety oraz wady wybranych mierników. Analizie poddano wykorzystanie miar koncentracji rynków telekomunikacyjnych w postępowaniach antymonopolowych prowadzonych przez Komisję Europejską i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach z zakresu wyprzedzającej regulacji sektorowej prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
EN
This article presents measures of market concentration calculated on the basis of the market shares of undertakings on the relevant markets. Structure, the advantages and disadvantages of the selected measures are described. The use of various concentration measures on the telecommunications markets in antitrust proceedings conducted by the European Commission and the President of the Office of Competition and Consumer Protection and the proceedings of ex ante sector – specific regulation conducted by the President of the Office of Electronic Communication are presented.
Year
Volume
15
Issue
3
Pages
189-198
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademia Leona Koźmińskiego
References
 • Bailey D., Boyle S.E. (1971), The Optimal Measure of Concentration, Journal of the American Statistical Association, Vol. 66, No, 336, s. 702 – 706.
 • Bishop S., Walker M. (2010) The economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurements, Sweet&Maxwell, London.
 • Bongard C., Möller D., Reimann A., Szadkowski N., Dubejko U. (2007) Instrumenty ekonomiczne w prawie konkurencji, UOKiK, Bonn/Warszawa.
 • Curry B., George K.D. (1983) Industrial Concentration: A Survey, The Journal of Industrial Economics, Vol. 31, No. 3, s. 203 – 255.
 • Davies S. (1980) Measuring Industrial Concentration: An Alternative Approach, The Review of Economics and Statistics, Vol. 62, No. 2, s. 306 – 309.
 • Decyzja KE z 26.04.2006 r., COMP/M.3916–T-Mobile Austria/ Tele.ring.
 • Decyzja KE z 12.12.2012 r., COMP/M.6497–HUTCHISON 3G/ ORANGE AUSTRIA.
 • Decyzja KE z 29.05.2013 r., COMP/M.6690–Syniverse/ MACH.
 • Decyzja Prezesa UKE z 28.04.2011 r., DART–SMP–6040–1/10 (47).
 • Decyzja Prezesa UOKiK z 19.04.2004 r., nr RLU–17/04, RLU–56S–20/03/MW.
 • Dubejko U. (2007) Wykorzystanie analizy ekonomicznej przy określaniu siły rynkowej przedsiębiorców w sprawach z zakresu nadużywania pozycji dominującej i kontroli łączeń [w:] Banasiński C, Stawicki E. (red.), Konkurencja w gospodarce współczesnej, UOKiK, Warszawa, s. 326 – 339.
 • Fornalczyk A. (2007), Biznes a ochrona konkurencji, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Hall M., Tideman N. (1967) Measures of Concentration, Journal of the American Statistical Association, Vol. 62, No. 317, s. 162 – 168.
 • Hart P.E. (1971) Entropy and Other Measures of Concentration, Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), Vol. 134, No. 1, s. 73 – 85.
 • Jackowicz K, Kowalewski O. (2002) Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994-2000, Materiały i Studia, Zeszyt NBP nr 143, Warszawa.
 • Kwiatkowska E.M. (2013) Mierzalne kryteria oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych. Aspekty praktyczne, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 8(2), s. 75–88.
 • Postanowienie Prezesa UKE z 27.03.2007 r., DRTD–SMP–6043–4/06 (28).
 • Postanowienie Prezesa UKE z 6.08.2008 r., DART–SMP–6043–12/07 (38).
 • Postanowienie Prezesa UKE z 17.10.2008 r., DART–SMP–6043–1/07 (142).
 • Postanowienie Prezesa UKE z 22.01.2010 r., DART–SMP–6040–7/09 (131).
 • Postanowienie Prezesa UKE z 29.07.2011 r., DART–SMP–6040–14/10 (47).
 • Rodger B.J., MacCulloch A. (2009) Competition Law and Policy in the EC and UK, Routledge – Cavendish, London and New York.
 • Rogalski M. (red) (2010) Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Vanlommel E., de Brabander B., Liebaers D. (1977) Industrial Concentration in Belgium: Empirical Comparison of Alternative Seller Concentration Measures, The Journal of Industrial Economics, Vol. 26, No. 1, s. 1–20.
 • Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, Dz. Urz. UE 2004/C 31/03 z 5.02.2004 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73ff723a-f1f9-4cd6-9c3c-84a15735f6ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.