PL EN


Journal
2017 | 8 | 251-273
Article title

Naturalizacja a poakcesyjne migracje: motywy ubiegania się o status obywatela państwa przyjmującego na przykładzie Polaków w Islandii

Authors
Content
Title variants
EN
Naturalization and post-accession migrations: motives for applying for the status of a citizen of the receiving state on the example of Poles in Iceland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest rekonstrukcja powodów, dla których polscy imigracji w Islandii chcą się ubiegać o przyznanie islandzkiego obywatelstwa. W wyniku przeprowadzonej analizy zostały wyróżnione cztery główne motywacja przemawiające za przyjęciem obywatelstwa islandzkiego: 1) możliwość bezwizowego podróżowania do USA; 2) ubieganie się o obywatelstwo „na wszelki wypadek”; 3) uzyskanie praw, które mają tylko autochtoni oraz 4) możliwość decydowania o losach społeczności, w której się mieszka. Analiza jest oparta na pół-ustrukturyzowanych wywiadach pogłębionych zrealizowanych w Islandii w 2014 roku.
EN
The purpose of the article is to reconstruct the reasons why Polish immigrants in Iceland want to apply for Icelandic citizenship. As a result of the analysis, four main motivations for adopting Icelandic citizenship were distinguished: 1) the possibility of visa-free travel to the USA; 2) applying for citizenship "just in case"; 3) obtaining rights that only the Icelanders have and 4) the ability to decide about the fate of the community in which immigrants live. The analysis is based on semi-structured in-depth interviews carried out in Iceland in 2014.
Publisher
Journal
Year
Issue
8
Pages
251-273
Physical description
Contributors
References
 • Ager A., Strang A. (2004), Indicators of Integration. Final Report, Home Office, London
 • Alba R., Nee V. (2003), Remaking the American Mainstream. Assi-milation and Contemporary Immigration, Harvard University Press, Cambridge–Massachusetts– London
 • Baubock R. (1999), National Community, Citizenship and Cultural Diversity, Institute for Advanced Studies, Vienna
 • Bauman Z. (2000), Globalizacja, PIW, Warszawa
 • Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka, Scholar, Warszawa
 • Berry J.W. (1997), Immigration, Acculturation and Adaptation, “Applied Psychology: An International Review” Vol. 46, No. 1
 • Blomeraad I., Korteweg A., Yurdakul G. (2008), Citizenship and Immigration: Multiculturalism, Assmililation, and Challenges to the Nation-State, “Annual Review of Sociology” Vol. 34
 • Bukowska X., Wnuk-Lipiński E. (2009), Obywatelskość a la polonaise – czyli jakimi obywatelami są Polacy, „Nauka” nr 1
 • Castles S., Davidson A. (2000), Citizenship and Migration. Globali-ation and politics of belonging, Routledge, New York
 • Castles S., Korac M., Vasta E., Vertovec S. (2002), Integration: mapping the field, Report of a Project carried out by the University of Oxford Centre for Migration and policy Research and Refugee Studies Centre contracted by the Home Office Immigration Rese-arch and Statistics Service (IRSS)
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (2014), Dz.U. UE L 128/8, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/54/oj
 • Esser H. (2010), Assimilation, Ethnic Stratification, or Selective Acculturation?. Recent Theories of the Integration of Immigrants and the Model of Intergenerational Integration, „Sociologica”, Fascicolo 1, doi: 10.2383/32055
 • Glazer N. (1993), Is assimilation dead?, “The Annals of the American Academy of Political and Social Science” Vol. 530
 • Główny Urząd Statystyczny (2015), Główne kierunki emigracji i imigracji w latach 1966-2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci/glowne-kierunki-emigracji-i-imigracji-w-latach-1966-2014-migracje-na-pobyt-staly,4,1.html
 • Gordon M. (1964), Assimilation in American Life, Oxford University Press, New York
 • Grzymała-Kazłowska A. (2008), Integracja – próba rekonstrukcji pojęcia, w: Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, (red.) Grzymała-Kazłowska A., Łodziński S., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Henley & Patners (2016), Visa Restriction Index, https://www.henleyglobal.com/files/download/HP/hvri/HP%20Visa%20Restrictions%20Index%20160223.pdf
 • Icelandic Nationality Act (1952), No. 100/1952 (23 December), https://www.legislationline.org/documents/id/5320
 • Johannesson G.T., Petursson G.T., Bjornsson T. (2013), Country report: Iceland, EDUO Citizneship Observatory, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Flo-rencehttp://eudo-citizens-hip.eu/admin/?=file&appl=countryProfiles&f=Iceland.pdf
 • Joppke Ch. (2010), Citizenship and migration, Polity Press, Cambridge
 • Morawska E. (1994), In Defense of Assimilation Model, “Journal of American Ethnic History” Vol. 13, No. 2
 • Murray D. (2017), Przedziwna śmierć Europy. Imigracja, tożsamość, islam, Zysk i S-ka, Poznań
 • Napiórkowski M. (2018), Stany Iluzji, „Tygodnik Powszechny” nr 16, https://www.tygodnikpowszechny.pl/stany-iluzji-152628
 • OECD/EU (2015), Civic engagement of immigrants, w: Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling In, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264234024-14-en
 • Okólski M. (2009), Polska jako aktor na europejskiej scenie migracyjnej, w: Współczesne migracje: dylematy Europy i Polski, (red.) Duszczyk M., Lesińska M., Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Portes A., Zhou M. (1993), The New Second Generation: Segmented Generation and Its Variants, “The Annals of the American Academy of Political and Social Science” Vol. 530
 • Preuß U.K. (1993), O teoretyczno-konstytucyjnym pojęciu obywatelstwa we współczesnym społeczeństwie, w: Obywatel odrodzenia pojęcia, (red.) Markiewicz B., IFiS PAN, Warszawa
 • Raciborski J. (2010), Wprowadzenie: oblicza obywatelstwa, w: Praktyki obywatelskie Polaków, (red.) idem, IFiS PAN, Warszawa
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (2011), Dz.U. UE L 141/1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32011R0492
 • Scheffer P. (2010), Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec
 • Statistics Iceland (2016), Foreign citizens gaining Icelandic citizen-ship by country of birth, sex and age 1991-2016, http://px.hagstofa.is/pxen/pxweb/en/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__3_bakgrunnur__Rikisfbr/MAN04120.px/table/tableViewLayout1/?rxid=148f64bb-3774-46ed-a739-4edcc34b0b5a [09.05.2017]
 • Statistics Iceland (2017), Population by country of birth, sex and age 1 January 1998-2017, http://px.hagstofa.is/pxen/pxweb/en/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__3_bakgrunnur__Faedingarland/MAN12103.px/table/tableViewLayout1/?rxid=148f64bb-3774-46ed-a739-4edcc34b0b5a [09.05.2017]
 • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (2009), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL
 • Traktat z Maastrich (Traktat o Unii Europejskiej – TUE) (1992), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:xy0026&from=PL
 • Trevena P. (2008), Teorie i doktryny dotyczące integracji imigran-tów. Doświadczenia tradycyjnych i nowych kręgów kulturowych, w: Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, (red.) Grzymała-Kazłowska A., Łodziński S., Wydawnic-two Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Wu S., Schimmele Ch.M., Hou F. (2012), Self-perceived Integration of Immigrants and Their Children, “Canadian Journal of Sociology” Vol. 37, No. 4
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73ff90f6-30aa-4a3e-9920-2a5cdc8f13e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.