PL EN


2020 | 21 | 177-190
Article title

Restoring the memories of places at the Nicolaus Copernicus University (NCU). On the process of students’ learning through popularization activities

Content
Title variants
PL
Przywracając pamięć miejscom (UMK). O procesie uczenia się studentów przez działania popularyzatorskie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper presents considerations regarding the results of idiographic research carried out within the course of four cycles of an interdisciplinary project: „Students towards the places of (non)memory at Nicolaus Copernicus University”. On a theoretical level, the project was based, among other things, on the concept of memorial sites of Pierre Nora. In terms of methodology the project was based on action research supported by the analysis and interpretation of empirical data collected through the search for sources, (focus) interviews and (self)observation which was subject to thick description. On a didactic level, the project was built around the assumptions of a critical and emancipation paradigm of student education. In the presentation of the results of the project, emphasis was placed on the description of the multi-faceted process of learning by organizing popularizing activities. The process gave project participants the opportunity to be the subjects of their own practice, and its multi-faceted cognition, which fostered critical reflection – by taking into account the context or feedback – and resulted in the formulation of conclusions for the future. In order to show the specificity of the presented process, the text shows the characteristics of the stages of implementation of individual popularization initiatives (planning and preparation stage, public presentation stage and evaluation stage).
PL
W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące wyników idiograficznych poszukiwań, przeprowadzonych w toku realizacji czterech cykli interdyscyplinarnego projektu edukacyjno-badawczego „Studenci wobec miejsc (nie)pamięci UMK”. W warstwie teoretycznej projekt ten opierał się m.in. na koncepcji miejsc pamięci Pierre’a Nory, w warstwie metodologicznej osadzony został w ramach badań w działaniu, wspartych analizą i interpretacją danych empirycznych zgromadzonych dzięki przeszukiwaniu źródeł wtórnych, wywiadów na podstawie zdjęć, czy też podporządkowanej gęstemu opisowi (samo)obserwacji, w warstwie dydaktycznej zaś zbudowany został wokół założeń krytyczno-emancypacyjnego paradygmatu kształcenia studentów. Ukazując rezultaty projektu, skoncentrowano się na opisie doświadczanego przez jego uczestników wieloaspektowego procesu uczenia się przez działania popularyzatorskie, który dawał możliwość bycia podmiotem własnej praktyki, jej wieloaspektowego poznania, sprzyjał krytycznemu namysłowi – uwzględniającemu kontekst czy reakcje zwrotne, a w efekcie formułowaniu/wyciąganiu wniosków na przyszłość. W celu ukazania specyfiki prezentowanego procesu w tekście przedstawiono charakterystykę etapów realizacji poszczególnych inicjatyw popularyzatorskich (etap planowania i przygotowywania, etap publicznej prezentacji i etap ewaluacji), których organizacji proces ten towarzyszył.
Year
Volume
21
Pages
177-190
Physical description
Dates
published
2020
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Augé M. (2010), Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, translated by R. Chymkowski, PWN, Warszawa.
 • Czerepaniak-Walczak M. (1997), Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Edytor, Toruń.
 • Ingarden R. (1972), Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Kolb A.D. (1983), Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Prentice Hall, New Jersey.
 • Kurantowicz E. (2003), Uczenie się dorosłych przez „biografię miejsca”, “Dyskursy Młodych Andragogów”, Vol. 4, pp. 93-102.
 • Majchrzak K. (2013), Gra miejska „Studenci UMK wobec miejsc (nie)pamięci”, “Dyskursy Młodych Andragogów”, Vol. 14, pp. 133-147.
 • Malpas J.E. (1999), Place and Experience: A Philosophical Topography, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Mendel M. (eds.) (2015), Miasto jak wspólny pokój. Gdańskie modi co-vivendi, Gdańskie Towarzystwo Naukowe: Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk.
 • Michalak J.M. (2011), Nauczyciel w roli badacza własnej praktyki i jego (nie)przygotowanie w kontekście ewaluacji w szkole, in: Po życie sięgać nowe... Teoria a praktyka edukacyjna, M.M. Urlińska, A. Uniewska & J. Horowski (eds.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, pp. 509-521.
 • Muszyńska J. (2014), Miejsce jako przestrzeń doświadczana, in: Od wielokulturowości miejsca do międzykulturowości relacji społecznych. Współczesne strategie kreowania przestrzeni życia jednostki, J. Nikitorowicz, J. Muszyńska & B. Boćwińska-Kiluk (eds.), Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, pp. 12-23.
 • Nora P. (2009), Między pamięcią i historią: Les lieux de Mémoire, “Tytuł Roboczy. Archiwum”, Vol. 2, pp. 4-12.
 • Okoń W. (1998), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
 • Sajdak A. (2013), Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Impuls, Kraków.
 • Siarkiewicz E., Trębińska-Szumigraj E. & Zielińska-Pękał D. (2012), Edukacyjne prowokacje. Wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Wojtasik B. (2007), Doradca jako refleksyjny badacz, in: Poradnictwo między etyką a praktyką, V. Drabik-Podgórna (ed.), Impuls, Kraków, pp. 191-202.
 • Wołodźko E. (2013), Ku autonomii studiowania. Procesy, znaczenia, konteksty, zmiana, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7400ee7b-8e16-4abe-9173-6f21d66689a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.