PL EN


2019 | 2 (22) | 98-110
Article title

Cultural diversity in the construction of incentive systems in enterprises – literature review

Authors
Content
Title variants
PL
Różnorodność kulturowa a konstrukcja systemów motywacyjncych w przedsiębiorstwach – przegląd literatury
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the work is to emphasize the importance of cultural diversity in the process of creating motivational systems. Therefore, selected definitions of motivation and incentive systems are collected and discussed in the article. The reason for their functioning in enterprises is to motivate employees and improve their work with financial and non financial incentives. Motivation is defined as the internal state of human being, which consists of feeling the lack of meeting the needs. In turn, motivating is an element of management that consists of using motivators in such a way that they ensure employees’ engagement for the organization’s aims, encourage employees to raise their qualifications and give them job satisfaction.This article also defines formal and informal institutions that are relevant to the operation of incentive systems. This work is based on literature review.
PL
Celem pracy jest podkreślenie znaczenia różnorodności kulturowej w procesie tworzenia systemów motywacyjnych. W związku z tym w artykule zebrano i omówiono wybrane definicje motywacji oraz systemów motywacyjnych. Powodem ich funkcjonowania w przedsiębiorstwach jest motywowanie pracowników i doskonalenie ich pracy przy użyciu bodźców natury finansowej i niefinansowej. Motywacja to wewnętrzny stan człowieka, który polega na odczuwaniu pewnych potrzeb, które człowiek chce zaspokoić. Natomiast motywowanie to element zarządzania opierający się na takim wykorzystywaniu motywatorów, by zapewniały zaangażowanie pracowników na rzecz sukcesu organizacji, zachęcały do podnoszenia kwalifikacji i dawały satysfakcję z pracy. W artykule zdefiniowano również instytucje formalne i nieformalne, które są istotne z punktu widzenia działania systemów motywacyjnych. Praca powstała na podstawie studiów literaturowych.
Year
Issue
Pages
98-110
Physical description
References
 • Adamus W., 2005, Motywacyjna teoria ważności potrzeb, celów i wartości, Wybrane aspekty zarządzania organizacjami, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Adeoye A.O., 2001, Contemporary Issues in Human Resources Management and Organisational Behaviour, Pumark Publishers, Lagos.
 • Ahammad M.F., Tarba, S.Y., Liu, Y., Glaister K.W., 2016, Knowledge transfer and cross-border acquisition performance: The impact of cultural distance and employee retention, International Business Review, Volume 25, Issue 1.
 • Alamzeb A., 2012, Compensation methods and employees’ motivation (with reference to employees of National Commercial Bank Riyadh), International Journal of Human Resource Studies, Vol. 2, No. 3.
 • Ahlstrom D., Burton G., 2010, International management: Strategy and culture in the emerging world. Mason, OH: South-Western Cengage Learning.
 • Ali R., Shakil Ahmed M., 2009, The impact of reward and recognition programs on employee’s motivation and satisfaction: An empirical study, International Review of Business Research Papers, Vol. 5, no. 4.
 • Armstrong M., 2005, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom. Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Art. 77, 151, Ustawa Kodeks Pracy, Dz. U. 1974, Nr 24, poz. 141.
 • Borkowska S., 1985, Systemy motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Czetwertyński S., 2019, Morfologia nieautoryzowanego kopiowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Deshapande R., Parasurman R., 1987, Linking corporate culture to strategic planning, Business Horizons, 29(3).
 • Farndale E., Murrer I., 2015, Job resources and employee engagement: A cross-national study, Journal of Managerial Psychology, no. 30(5).
 • Gana A.B., Bababe F.B., 2011, The Effects of Motivation on Workers Performance (a case study of Maiduguri Flour Mill Ltd. Borno State), Nigeria., Continental J. Social Sciences, 4 4(2).
 • Heller R., 2000, Motywowanie pracowników, Wiedza i życie, Warszawa.
 • Jamal M., 2015, Job stress and employee well-being: A cross-cultural empirical study, International Journal of Stress Management, 6.
 • Kawka T., 2001, Wynagradzanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kopertyńska W., 2001, Zmiana podejścia do motywowania w praktyce polskich przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 916, Wrocław.
 • Kopertyńska M.W., 2007, Motywowanie pracowników sfery produkcyjnej – doświadczenia badawcze, Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4/2007.
 • Kopertyńska M.W., 2008, Motywowanie pracowników. Teoria i Praktyka, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
 • Kostera M., 2010, Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kostera M., Kownacki S., Szumski A., 2007, Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwa, kultura organizacyjna, [in:] A.K. Koźmiński, W. Piotrkowski (eds.), Zarządzanie: teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Leśniewski A., Berny J., 2012, Motywowanie płacowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie – ujęcie teoretyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, no. 17 (90) (2011), pp. 97-109.
 • Matsie M., 2008, The impact of motivation on employee performance at level one district hospitals, with special reference to Metsimaholo District Hospital in Sasolburg, North-West University.
 • Michalczyk W. (ed.), 2009, Wybrane problemy gospodarki światowej pierwszej dekady nowego wieku, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Mierzwińska L., Tabisz J., Motywacja i rozwój pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa x, [in:] P. Lenik (ed.), Różnorodność zastosowań badań naukowych w teorii i praktyce zarządzania, Prace Naukowo-Dydaktyczne, zeszyt 72, https://www.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/pl/defaultopisy/1155/5/1/11._motywacja_irozwoj_pracownikow_na_przykladzie_przedsiebiorstwa_x.pdf (accessed: 02.04.2020).
 • Nimusima P., Tumwine J.F., 2016, Assessing the Relationship between Employee Motivation and Productivity in Nyagatare District in Rwanda, East Africa Research Papers in Business, Entrepreneurship and Management, no. 2.
 • Palmer W., 2012, Incentive and disincentive: Will they affect performance, Journal of Business and Management, 14(3).
 • Penc J., 2001, Strategiczny system zarządzania, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
 • Prugar K., Tabisz J., 2016, Analiza systemu motywacyjnego na przykładzie Centrum Dystrybucyjnego Eurocash, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach.
 • Quinn R., Faerman E., Thompson M.P., McGrath M.R., 2007, Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Sikavica P., Bahtijarević-Šiber F., Pološki-Vokić N., 2008, Temelji menadžmenta, Školska knjiga, Zagreb.
 • Sikorski Cz., 2004, Motywacja jako wymiana – modele relacji między pracownikami a organizacją, Wydawnictwo Difin S.A, Warszawa.
 • Sukiennik J., 2015, Państwowa regulacja rynku wyrobów tytoniowych: ścieżka rozwoju regulacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 405, Instytucje w teorii i praktyce, DOI 10.15611/pn.2015.405.10.
 • Sukiennik J., 2017, Path dependence ̶ proces przekształceń instytucjonalnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 493, DOI 10.15611/pn.2017.493.12.
 • Sukiennik J., Dokurno Z., Fiedor B., 2017, System instytucjonalnej równowagi a proces zmian instytucjonalnych z perspektywy zrównoważonego rozwoju, Ekonomista, nr 2.
 • Szałkowski A., 2000, Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Taguchi Y., 2015, Factors forming work motivation in Japan, Procedia Manufacturing, Volume 3, pp. 717-722.
 • Wachowiak P., Stużyńska M., 2008, Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Zaccheaus Olonade Z., Boyede M., 2019, Job incentives and career knowledge as predictors of workers. Job performance among employees of Transmission Company of Nigeria (TCN), Research on Humanities and Social Sciences, Vol. 9, No.14.
 • Zhao B., Pan Y., 2017, Cross-cultural employee motivation in international companies, Journal of Human Resource and Sustainability Studies, no. 05.
 • Zielak P., 2012, Skuteczność narzędzi motywowania a różnorodność kulturowa, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7401b632-a953-40ef-a822-077cd469edde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.