PL EN


2017 | 14 | 107-128
Article title

Zatrudnialność osób młodych i starszych Przekonania i działania pracodawców

Content
Title variants
EN
The employability of the youth and the elderly. Beliefs and actions of the employers.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problematyki zatrudnialności osób w wieku 18-24 i 55+. Cel prezentowanych w artykule badań dotyczył zweryfikowania zbieżności zalet przypisywanych młodym i starszym pracownikom przez pracodawców z cechami wymaganymi od osób nowo zatrudnianych w organizacji. W wypadku stwierdzenia takiej zbieżności celem dodatkowym była ocena działań podejmowanych dla zachęcenia młodych pracowników do rozwoju kompetencji i doskonalenia efektywności pracy, a starszych pracowników do przedłużonej aktywności zawodowej. Opisane badania przeprowadzone zostały wśród 98 pracujących studentów. Otrzymane wyniki wskazują na niezgodność pomiędzy przekonaniami a działaniami podejmowanymi przez pracodawców wobec młodych i starszych pracowników.
EN
The article discusses the issue of employability of the people aged 18-24 and 55+. The aim of the presented research was to verify whether advantages assigned to junior and elderly workers are convergent with the requirements for new employees. In case of such a convergence, the additional aim was to verify whether any actions are taken to encourage junior workers to develop and perfect their effective job, and senior workers to prolong their working activity. The presented research was conducted with 98 student workers. The results indicate a discrepancy between the employers’ beliefs and actions targeted at junior and elderly workers.
Year
Issue
14
Pages
107-128
Physical description
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
References
 • Juchnowicz M., Sektorowe badania podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2014, nr 2(32).
 • Jeruszka U., Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016.
 • Pocztowski S., Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich, [w:] S. Borkowska (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004.
 • Rocznik Statystyczny Pracy 2012, GUS, Warszawa 2014.
 • Rocznik Statystyczny Pracy 2015, GUS, Warszawa 2016.
 • Szmidt Cz., red., Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+. Raport końcowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2012.
 • Stankiewicz K., Niezgodność przekonań i działań menedżerów wobec pracowników w wieku 55+, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2015, 1(35).
 • Szczęsna A., Rostkowski T., Zarządzanie kompetencjami, [w:] T. Rostkowski (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin. Warszawa 2004.
 • Urbaniak B., Zrządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2014, nr 3-4.
 • Wiśniewska S., Zatrudnianość - pojęcie, wymiary, determinanty, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2015, nr 1(35).
 • Wojtaszczyk K., Przynależność generacyjna jako determinanta postaw wobec pracy. Stereotypy a rzeczywistość, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2016, nr 1(39).
 • Van der Heijde C.M., Van der Heijden B.I.J.M., A competence-based and multi-dimensional operationalization and measurement of employability, “Human Resource Management” 2006, nr 45(3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-740290d1-570a-4578-974a-b599d4df1dcf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.